Adwokatura Polska

Wróć do strony głównej


Adwokatura Polska jest powołana do udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich, a także współdziałania w kształtowaniu i stosowaniu prawa. 

Na podstawie art. 17 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Adwokatura Polska jest samorządem zawodów zaufania publicznego. Podstawą prawną wykonywania zawodu adwokata oraz normującą działalność samorządu adwokackiego jest ustawa Prawo o adwokaturze z 1982 roku ze zmianami.

Adwokat w wykonywaniu obowiązków zawodowych jest niezależny i podlega tylko ustawom. W Polsce każdy adwokat podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych. Adwokaci i aplikanci adwokaccy podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie sprzeczne z prawem, zasadami etyki lub godnością zawodu bądź za naruszenie swych obowiązków zawodowych, jak również za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia.

Do samorządu adwokackiego należą wszyscy adwokaci i aplikanci adwokaccy, wpisani na listy prowadzone przez Okręgowe Rady Adwokackie.

Organami samorządu adwokackiego są:

- Krajowy Zjazd Adwokatury

- Naczelna Rada Adwokacka

- Wyższy Sąd Dyscyplinarny

- Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury

- Wyższa Komisja Rewizyjna


Krajowy Zjazd Adwokatury stanowią delegaci wybrani przez Zgromadzenia Izb Adwokackich. KZA odbywa się co cztery lata i zwołuje go Naczelna Rada Adwokacka.

 

Do zakresu działania Krajowego Zjazdu Adwokatury należy m.in.:

- wybór władz adwokatury,

- rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Naczelnej Rady Adwokackiej, Wyższego Sądu Dyscyplinarnego i Wyższej Komisji Rewizyjnej oraz zatwierdzanie – po wysłuchaniu wniosków Wyższej Komisji Rewizyjnej – zamknięć rachunkowych i udzielanie Naczelnej Radzie Adwokackiej absolutorium,

- wytyczanie kierunków działania samorządu,

- uchwalenie wybranych regulaminów oraz określanie zasad tworzenia funduszów i gospodarowania majątkiem adwokatury.

Naczelna Rada Adwokacka sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem zawodu adwokata – w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Samorząd adwokatów działa pod ochroną Konstytucji RP (art. 17 ust. 1). NRA tworzą: prezes, adwokaci wybrani przez Krajowy Zjazd Adwokatury oraz dziekani okręgowych rad adwokackich. 

 

Do zakresu działania Naczelnej Rady Adwokackiej należą m.in.: 

- reprezentowanie Adwokatury, 

- nadzór nad działalnością okręgowych rad adwokackich oraz nadzór nad kształceniem aplikantów, 
- rozpoznawanie odwołań od uchwał okręgowych rad adwokackich, 

- udzielanie opinii o projektach aktów prawodawczych oraz przedstawianie wniosków i postulatów w zakresie tworzenia i stosowania prawa, 

- ustalanie zasad wykonywania zawodu, odbywania aplikacji adwokackiej, zasad funkcjonowania rad adwokackich, współpraca z adwokaturą zagraniczną. 

Prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej jest adw. Przemysław Rosati.

 

Wyższy Sąd Dyscyplinarny rozpoznaje jako instancja odwoławcza sprawy rozpoznawane w pierwszej instancji przez sądy dyscyplinarne. Wyższy Sąd Dyscyplinarny składa się z członków oraz zastępców członków wybieranych podczas Krajowego Zjazdu Adwokatury.

 

Prezesem Wyższego Sądu Dyscyplinarnego jest adw. Jacek Ziobrowski.

 

Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury do zakresu działań Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury należą czynności w postępowaniu dyscyplinarnym, określone w ustawie i przepisach wydanych na jej podstawie. Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury może wykonywać czynności przy pomocy swoich zastępców.

 

Rzecznikiem Dyscyplinarnym Adwokatury jest adw. Ewa Krasowska.

 

Wyższa Komisja Rewizyjna wykonuje kontrolę finansowej i gospodarczej działalności Naczelnej Rady Adwokackiej oraz kontrolę wykonywania uchwał Krajowego Zjazdu Adwokatury. Wyższa Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i czterech członków oraz dwóch zastępców członków.

 

Przewodniczącym Wyższej Komisji Rewizyjnej jest adw. Sławomir Ciemny.

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.