Biuro prasowe

Wróć do strony głównej


Biuro prasowe:


       

                                                
 Izabela Matjasik

specjalistka ds. kontaktów z mediami

kontakt

885 626 160; 22 505 25 27

press@nra.pl

 

 

 


O Naczelnej Radzie Adwokackiej:

Naczelna Rada Adwokacka sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem zawodu adwokata – w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Samorząd adwokatów działa pod ochroną Konstytucji RP (art. 17 ust. 1). NRA tworzą: prezes, adwokaci wybrani przez Krajowy Zjazd Adwokatury oraz dziekani okręgowych rad adwokackich. 

 Do zakresu działania Naczelnej Rady Adwokackiej należą m.in.: 

- reprezentowanie Adwokatury, 

- nadzór nad działalnością okręgowych rad adwokackich oraz nadzór nad kształceniem aplikantów, 
- rozpoznawanie odwołań od uchwał okręgowych rad adwokackich, 

- udzielanie opinii o projektach aktów prawodawczych oraz przedstawianie wniosków i postulatów w zakresie tworzenia i stosowania prawa, 

- ustalanie zasad wykonywania zawodu, odbywania aplikacji adwokackiej, zasad funkcjonowania rad adwokackich, współpraca z adwokaturą zagraniczną. 

Czytaj: Skład NRA

O zawodzie adwokata:

Zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami. Pomoc prawna świadczona jest osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym oraz jednostkom organizacyjnym. 

Adwokat nie może wykonywać zawodu jeżeli pozostaje w stosunku pracy (nie dotyczy to pracowników naukowo-dydaktycznych), został uznany za trwale niezdolnego do wykonywania zawodu, został ubezwłasnowolniony, w razie orzeczenia kary zawieszenia w czynnościach zawodowych albo tymczasowego zawieszenia w wykonywaniu czynności zawodowych.

Adwokat obowiązany jest zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzielaniem pomocy prawnej. Adwokat podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności. Adwokata obowiązuje przestrzeganie zasad Kodeksu Etyki Adwokackiej (przejdź do zakładki z dokumentem). Każdy adwokat podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Na listę adwokatów, prowadzoną przez jedną z 24 okręgowych rad adwokackich może być wpisana osoba nieskazitelnego charakteru, która swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu adwokata, która korzysta w pełni z praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych, ukończyła wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, odbyła w Rzeczypospolitej Polskiej trzyletnią aplikację adwokacką i złożyła egzamin adwokacki (wyjątki wskazane w art. 66 ust. 1 i 2 ustawy Prawo o adwokaturze).

Każdy adwokat posiada legitymację adwokacką potwierdzającą jego uprawnienia do wykonywania czynności zawodowych. Aktualna lista adwokatów i aplikantów adwokackich znajduje się na stronie rejestradwokatow.pl

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.