Ośrodek Badawczy Adwokatury

Wróć do strony głównej


Prezes OBA:
adw. Paweł Gieras
prezes.oba@nra.pl

Sekretariat:
tel. 22 621 44 12
e-mail: oba@nra.pl

Historia

Ośrodek Badawczy Adwokatury jest centrum działań na rzecz adwokatury, którego głównym celem jest inicjowanie i popieranie w środowisku adwokackim przygotowania prac naukowych na temat zawodu adwokata i samorządu adwokackiego oraz mających wpływ na wykonywanie praktyki adwokackiej.

Idea wspólnej pracy społecznej środowiska adwokackiego mająca na celu zarchiwizowanie życia i działalności adwokatów oraz pełnego rozwijania osobowości jej członków dała znać o sobie 100 lat temu pomysłem powołania instytucji prowadzącej działalność archiwalną i muzealną dotyczącą wszelkiego rodzaju dokumentów, związanych z życiem i działalnością adwokatów. Postulat powołania komórki naukowej adwokatury wysunął w okresie międzywojennym adw. Adolf Suligowski. Po wojnie pomysł ów odżył za sprawą adw. Romana Łyczywka, który w roku 1969 na łamach „Palestry” przedstawił propozycję powołania instytutu naukowego adwokatury. Idea znalazła odzew w roku 1972, kiedy prezes NRA adw. dr Zdzisław Czeszejko-Sochacki postawił wniosek o powołanie Komisji Organizacyjnej, do zadań której należałoby opracowanie założeń programowych oraz organizacyjnych placówki naukowo-badawczej Adwokatury. W skład Komisji weszli: adw. adw: Witold Bayer, Kazimierz Buchała, Maciej Dubois, Stanisław Garlicki, Kazimierz Łojewski, Roman Łyczywek, Edmund Mazur, Jerzy Milewski, Władysław Pociej. Adw. W. Bayer opracował kompleksowe zasady programowe oraz organizacyjne.

14 stycznia 1973 r. Naczelna Rada Adwokacka na posiedzeniu plenarnym postanowiła:
- powołać przy Naczelnej Radzie Adwokackiej Ośrodek Badawczy Adwokatury, którego celem jest programowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego, prac badawczych dotyczących adwokatury i jej funkcjonowania w systemie prawa PRL,
- wydawanie materiałów pomocniczych w pracy zawodowej i prowadzenie centralnej kartoteki orzecznictwa,
- udzielanie pomocy konsultacyjnej adwokatom i radcom prawnym,
- prowadzenie prac badawczych związanych z wykonywaniem zawodu adwokata,
- opracowanie historii adwokatury.

Na posiedzeniu w dniu 12 lipca 1973 r. Prezydium NRA, na wniosek kierownika Ośrodka postanowiło powołać w OBA:
- Sekcję Doskonalenia Zawodowego,
- Sekcję Historyczną,
- Sekcję Ogólnych Prac Badawczych.

Sekcje powyższe miały m. in. kontynuować prace odpowiadających im Komisji dotychczas działających w NRA i ich okręgowych agend.

W 1988 r. wymienione Sekcje, wraz ze zmianami wprowadzonymi w statucie Ośrodka, przekształciły się w wydziały :
- prac naukowych,
- historii adwokatury,
- doskonalenia zawodowego,
- działania pozazawodowego adwokatów,
- Biblioteki Adwokatury,
- Informatycznego Centrum Komputerowego.

Ośrodek Badawczy Adwokatury rozpoczął działalność z dniem 1 sierpnia 1973 roku, w m.st. Warszawie.

W 1992 r. Naczelna Rada Adwokacka postanowiła nadać Ośrodkowi imię adw. Witolda Bayera – założyciela, długoletniego dyrektora i prezesa Rady Naukowej OBA, osoby wybitnie zasłużonej dla Ośrodka i Adwokatury Polskiej.

10 maja 2005 r. Prezydium NRA podjęło uchwałę nr 23/2005 zawierającą Statut Ośrodka Badawczego Adwokatury im. adw. Witolda Bayera. Uchwałą nr 16 z dnia 3 stycznia 2017 Prezydium NRA zmieniło treść Statutu.


Cel działalności Ośrodka określa Rozdział II par 6 :
A jest nim:
1) badanie i popularyzacja dziejów adwokatury w Polsce;
2) popularyzacja wiedzy o nowoczesnych środkach komunikowania się na odległość
i wykorzystanie ich w pracy zawodowej adwokatów;
3) prowadzenie badań z zakresu współdziałania adwokatury z organami wymiaru sprawiedliwości;
4) analiza i pomoc w rozwoju pozazawodowych zainteresowań i działalności adwokatów w dziedzinach społecznie wartościowych;
5) prowadzenie analiz związanych z oceną procesu tworzenia i stosowania prawa oraz opracowywanie ekspertyz na potrzeby realizacji zadań adwokatury;
6) prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie popularyzacji dziejów adwokatury, rozwoju kultury prawnej oraz tworzenia i stosowania prawa.
Organami Ośrodka są Prezes Ośrodka Badawczego Adwokatury oraz Rada Programowa, w skład której wchodzą: redaktor naczelny pisma ”Palestra” oraz czterech członków powołanych przez Prezydium NRA na wniosek Prezesa OBA lub z własnej inicjatywy.

Statutowa działalność Ośrodka:
1) inicjowanie i popieranie w środowisku adwokackim przygotowania prac naukowych na temat zawodu adwokata i samorządu adwokackiego oraz mających wpływ na wykonywanie praktyki adwokackiej;
2) organizowanie sesji naukowych;
3) publikacja prac naukowych mających znaczenie dla realizacji zadań Adwokatury
w zakresie kształtowania i stanowienia prawa;
4) udzielanie wsparcia przy gromadzeniu, eksponowaniu i ochronie zbiorów Muzeum Adwokatury Polskiej;
5) prowadzenie Biblioteki Adwokatury Polskiej;
6) działalność wydawnicza.

Dyrektorzy OBA:

Adw. Witold Bayer: 1973-1983
Adw. Jadwiga Rutkowska: 1984-1986
Adw. dr Wiesław Łukawski: 1987-1989
Adw. Stanisław Rymar: 1990-1995
Adw. Andrzej Michałowski: 2002-2004
Adw. Dariusz Wojnar: 2004-2007
Adw. dr Szymon Byczko: 2007-2009
Adw. Dariusz Wojnar: 2010
Adw. prof. Piotr Kruszyński: 2010-2016
Adw. Andrzej Zwara od 2016 (prezes OBA)

Statut

Obwieszczenie

 

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Ośrodka Badawczego Adwokatury

im. adw. Witolda Bayera

 

Prezydium NRA ogłasza tekst jednolity Statutu Ośrodka Badawczego Adwokatury

im. adw. Witolda Bayera  – na podstawie uchwały nr 16/2017 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 3 stycznia 2017 roku ze zmianami

wprowadzonymi uchwałą nr 18/2017 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 20 stycznia 2017 roku

 

 

Statut

Ośrodka Badawczego Adwokatury

im. adw. Witolda Bayera

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Ośrodek Badawczy Adwokatury im. adwokata Witolda Bayera, zwany dalej „Ośrodkiem” lub „OBA”, jest powołaną przez Naczelną Radę Adwokacką jednostką organizacyjną zajmującą się badaniami nad tworzeniem i stosowaniem prawa oraz badaniami historii adwokatury
i popularyzacją wiedzy o adwokaturze.

§ 2.

Ośrodek działa przy Naczelnej Radzie Adwokackiej na podstawie statutu uchwalonego przez Prezydium NRA.

§ 3.

Ośrodek współpracuje z Pismem Adwokatury Polskiej „Palestra” oraz – w miarę potrzeb –
z fundacjami i innymi organizacjami społecznymi.

§ 4.

Środki finansowe na działalność Ośrodka ustala w swoim budżecie NRA. Działalność OBA może być finansowana przez fundacje oraz z wpływów pochodzących z innych źródeł.

§ 5.

Siedzibą Ośrodka jest m. st. Warszawa.

Rozdział II

Cele działalności Ośrodka

§ 6.

Celami Ośrodka są:

1)      badanie i popularyzacja dziejów adwokatury w Polsce;

2)      popularyzacja wiedzy o nowoczesnych środkach komunikowania się na odległość
i wykorzystanie ich w pracy zawodowej adwokatów;

3)      prowadzenie badań z zakresu współdziałania adwokatury z organami wymiaru sprawiedliwości;

4)      analiza i pomoc w rozwoju pozazawodowych zainteresowań i działalności adwokatów w dziedzinach społecznie wartościowych;

5)      prowadzenie analiz związanych z oceną procesu tworzenia i stosowania prawa oraz opracowywanie ekspertyz na potrzeby realizacji zadań adwokatury;

6)      prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie popularyzacji dziejów adwokatury, rozwoju kultury prawnej oraz tworzenia i stosowania prawa.

 

Rozdział III

Organy Ośrodka

§ 7.

Organami Ośrodka są:

1)      Rada Programowa Ośrodka Badawczego Adwokatury, zwana dalej „Radą OBA”, oraz

2)      Prezes Ośrodka Badawczego Adwokatury, zwany dalej „Prezesem OBA”.

§ 8.

W skład Rady OBA wchodzą:

1)      Redaktor Naczelny Pisma Adwokatury Polskiej „Palestra”;

2)      czterech członków powołanych przez Prezydium NRA na wniosek Prezesa OBA lub
z własnej inicjatywy.

§ 9.

Rada Programowa OBA:

1)      inspiruje działalność statutową Ośrodka, opiniuje plany prac Ośrodka i ocenia jego działalność;

2)      pełni funkcje doradcze względem Prezesa OBA;

3)      opracowuje samodzielnie lub na wniosek Prezesa OBA zagadnienia związane
z realizacją celów Ośrodka.

§ 10.

Zebrania Rady OBA zwołuje i im przewodniczy Prezes OBA.

§ 11.

Prezes OBA sporządza roczne: plany prac Ośrodka, preliminarze wydatków i sprawozdania
z działalności, które przedstawia do zatwierdzenia Prezydium NRA do końca stycznia każdego roku.

§ 12.

Prezes OBA kieruje działalnością Ośrodka i reprezentuje Ośrodek na zewnątrz.

§ 13.

Prezesa OBA powołuje i odwołuje Prezydium NRA.

§ 14.

  1. Jednostkami organizacyjnymi Ośrodka są: Biblioteka Adwokatury Polskiej oraz Muzeum Adwokatury Polskiej.
  2. Kierownika Biblioteki Adwokatury Polskiej i Kustosza Muzeum Adwokatury Polskiej powołuje i odwołuje Prezydium NRA na wniosek Prezesa OBA.
  3. Na wniosek Prezesa OBA Prezydium NRA może powoływać i odwoływać członków Kolegium Redakcyjnego Pisma Adwokatury Polskiej „Palestra”.

 

Rozdział IV

Działalność statutowa

§ 15.

Statutowa działalność Ośrodka prowadzona jest poprzez:

1)      inicjowanie i popieranie w środowisku adwokackim przygotowania prac naukowych na temat zawodu adwokata i samorządu adwokackiego oraz mających wpływ na wykonywanie praktyki adwokackiej;

2)      organizowanie sesji naukowych;

3)      publikację prac naukowych mających znaczenie dla realizacji zadań Adwokatury
w zakresie kształtowania i stanowienia prawa;

4)      udzielanie wsparcia przy gromadzeniu, eksponowaniu i ochronie zbiorów Muzeum Adwokatury Polskiej;

5)      prowadzenie Biblioteki Adwokatury Polskiej;

6)      działalność wydawniczą;

7)      koordynowanie działalności wydawniczej Pisma Adwokatury Polskiej „Palestra”.

§ 16.

Na wniosek Prezesa OBA, Prezydium NRA może tworzyć bądź likwidować inne jednostki organizacyjne.

§ 17.

Kierowników jednostek organizacyjnych powołuje Prezes OBA, jeśli inaczej nie stanowią statut Ośrodka albo statuty lub regulaminy tych jednostek.

§ 18.

Współpracowników Ośrodka działających społecznie w jednostkach organizacyjnych powołują kierownicy tych jednostek w porozumieniu z Prezesem OBA.

§ 19.

W sprawach wymagających wiedzy specjalistycznej Prezes OBA może powołać konsultantów stałych lub tymczasowych.

 

Rozdział V

Nagroda Ośrodka Badawczego Adwokatury

§ 20.

Za szczególne zasługi dla funkcjonowania Ośrodka Badawczego Adwokatury oraz za propagowanie celów Ośrodka w lokalnych środowiskach adwokackich, adwokatom lub innym osobom oraz instytucjom samorządu adwokackiego może być przyznawana nagroda Ośrodka Badawczego Adwokatury. Nagroda przyznawana jest przez Prezesa OBA, po uzyskaniu opinii Rady OBA.

§ 21.

Prezes OBA przedstawia Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej wnioski o wyróżnienie zasłużonych działaczy Ośrodka odznaczeniami państwowymi lub samorządowymi.

Rozdział VI

Administracja i księgowość

§ 22.

Pracowników etatowych Ośrodka zatrudnia Naczelna Rada Adwokacka na wniosek Prezesa OBA.

§ 23.

Księgowość finansową Ośrodka prowadzi biuro Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej.

adw. Andrzej Zwara
Prezes Biblioteki Palestry
biblioteka.palestry@nra.pl

Skład    

adw. Ziemisław Gintowt
adw. Jerzy Glanc
adw. Marek Mikołajczyk
adw. Ewa Marcjoniak
adw. Ewa Czerska

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.