Regulamin o doskonaleniu zawodowym adwokatów

Wróć do listy dokumentów


OBWIESZCZENIE

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 29 października 2013 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ?O doskonaleniu zawodowym adwokatów?

Na podstawie uchwały nr 109/2013 Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 12 października 2013 roku ogłasza się jednolity tekst
?O doskonaleniu zawodowym adwokatów?
? na podstawie uchwały nr 57/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej z 19 listopada 2011 roku
ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 70/2012 Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 17 marca 2012 roku


?O doskonaleniu zawodowym adwokatów?

Na podstawie art. 3 pkt 4 i 58 pkt 12 lit. ?h? Ustawy z dnia 26 maja 1982 r. ?Prawo
o Adwokaturze? (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., Nr 146, poz. 1188,
z późn. zm.) oraz art. 13, art. 14 w zw. z art. 16 Ustawy z dnia 5 lipca 2002 r.
o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w R.P. (Dz. U.
z 2002 r., Nr 126, poz. 1069 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

Najwyższe kwalifikacje zawodowe adwokata, obok kwalifikacji etycznych, stanowią warunek, a jednocześnie gwarancję realizacji jego społecznej roli w Rzeczypospolitej Polskiej i w zjednoczonej Europie. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych jest niezbywalnym prawem i obowiązkiem każdego adwokata. Realizacja tego prawa i obowiązku następuje poprzez samokształcenie oraz udział adwokatów w różnych formach szkolenia, w tym zwłaszcza organizowanych przez samorząd adwokacki, na zasadach określonych w niniejszej Uchwale.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Obowiązkiem adwokata jest stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych, poprzez samokształcenie oraz udział w szkoleniu zawodowym organizowanym przez samorząd adwokacki lub w innych formach przewidzianych w Uchwale, określanym dalej jako obowiązek doskonalenia zawodowego.

§ 2.
1. Obowiązkiem doskonalenia zawodowego objęci są wszyscy adwokaci wykonujący zawód oraz wykonujący stałą praktykę prawnicy z Unii Europejskiej wpisani na listę prowadzoną przez okręgową radę adwokacką, z wyjątkiem osób, którym nadano stopień naukowy doktora habilitowanego.
2. Aplikanci adwokaccy mają prawo uczestniczyć w szkoleniu zawodowym adwokatów na zasadach określonych Uchwałą.§ 3.
Dziekan okręgowej rady adwokackiej może w szczególnie uzasadnionych przypadkach zwolnić adwokata w całości lub w części z obowiązku doskonalenia zawodowego w danym roku kalendarzowym.

ZAKRES PRZEDMIOTOWY
OBOWIĄZKU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
§ 4.
Adwokat spełnia obowiązek doskonalenia zawodowego w następujących formach:
(a) poprzez uczestnictwo w szkoleniach zawodowych organizowanych przez samorząd zawodowy adwokatury;
(b) poprzez udział w szkoleniach, seminariach, konferencjach lub wykładach organizowanych przez inne instytucje, niż samorząd zawodowy adwokatury;
(c) poprzez samokształcenie, które wyraża się bądź w przygotowaniu i publikacji opracowania o charakterze naukowym oraz publicystyczno-prawnym, bądź w przygotowaniu i przeprowadzeniu wystąpienia w ramach form szkolenia,
o których mowa w punktach (a) lub (b).

§ 5.
Przedmiotem doskonalenia zawodowego, w formach określonych w § 4, są
w szczególności:
(a) poszczególne dziedziny prawa, w tym praktyka jego stosowania;
(b) teoria państwa i prawa;
(c) zagadnienia prawno-porównawcze;
(d) zagadnienia etyki adwokackiej;
(e) ogólne umiejętności prawnicze, takie jak zagadnienia metod wykładni prawa, zagadnienia wystąpień publicznych i retoryki, nauka obcego języka prawniczego;
(f) zagadnienia specjalistyczne związane z wykonywaniem zawodu adwokata lub których znajomość może być przydatna przy wykonywaniu zawodu adwokata, np. z zakresu kryminalistyki, rzeczoznawstwa;
(g) zagadnienia adaptacji do wymagań klientów i rynku usług prawnych, przez co należy rozumieć m.in. zagadnienia związane z organizacją pracy adwokata, organizacją kancelarii prawnej, informatyzacją i wykorzystaniem nowych technologii, opodatkowaniem usług świadczonych przez adwokatów, marketingiem usług prawniczych, kontaktów z klientami.§ 6.
Instytucje, o których mowa w § 4 pkt (b), to wszelkie instytucje zapewniające prawidłowy poziom szkolenia zawodowego, w szczególności:
(a) uniwersytety i inne szkoły wyższe, publiczne i niepubliczne oraz inne instytucje zajmujące się nauką prawa lub pracą badawczą w dziedzinach prawniczych;
(b) instytucje specjalizujące się w organizowaniu szkoleń, seminariów
i konferencji;
(c) instytucje rekomendowane przez władze adwokatury;
(d) inne samorządy zawodowe prawników;
(e) organizacje zrzeszające prawników, takie jak np. IBA, UIA, AIJA, INTA, ICCA, ILA, CBBE;
(f) izby handlowe;
(g) instytucje arbitrażowe;
(h) organizacje rządowe i pozarządowe, a także inne organizacje międzynarodowe.

§ 7.
Za udział w szkoleniu uważa się również uczestnictwo w wykładzie internetowym
i innych formach e-learningu, organizowanych przez samorząd zawodowy adwokatów.

§ 8.
Dziekan okręgowej rady adwokackiej może uznać udział w wewnętrznym szkoleniu organizowanym przez kancelarię adwokacką lub kancelarię z udziałem adwokatów i radców prawnych za spełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego, o ile dziekan został powiadomiony na co najmniej 14 dni naprzód o szkoleniu, jego miejscu, czasie i programie oraz umożliwiono udział przedstawiciela okręgowej rady adwokackiej w szkoleniu. Wykonany i przedstawiony dziekanowi program szkolenia musi spełniać wymagania określone w § 5.

§ 9.
Przygotowanie i publikacja opracowania stanowi realizację obowiązku doskonalenia zawodowego, o ile łącznie spełnione są następujące warunki:
(a) opracowanie dotyczy zagadnień określonych w § 5;
(b) opracowanie jest skierowane do osób mających wykształcenie prawnicze lub studentów prawa;
(c) opracowanie zostało opublikowane w formie książkowej, czasopiśmie prawniczym, czasopiśmie naukowym lub w inny sposób.

§ 10.
Przygotowanie i przeprowadzenie wystąpienia stanowi realizację obowiązku doskonalenia zawodowego, jeżeli dotyczy zagadnień określonych w § 5. Za wystąpienie
w rozumieniu niniejszej Uchwały rozumie się w szczególności wykład, udział w dyskusji panelowej, przeprowadzenie ćwiczeń lub zajęć praktycznych.

§ 11.
Doskonalenie zawodowe, w formach określonych w Uchwale, zrealizowane za granicą, jest równoznaczne z wykonaniem obowiązku doskonalenia zawodowego
w rozumieniu Uchwały.

ZASADY ORGANIZOWANIA SZKOLEŃ I INNYCH FORM
REALIZACJI OBOWIĄZKU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
PRZEZ SAMORZĄD ADWOKACKI
§ 12.
1. Okręgowa rada adwokacka organizuje szkolenia zawodowe w wymiarze nie mniejszym niż 20 godzin rocznie. Obowiązek ten okręgowa rada adwokacka może zrealizować, organizując szkolenia we własnym zakresie lub zlecić ich przeprowadzenie uniwersytetom lub innym wyspecjalizowanym instytucjom. Szkolenia powinny zostać zorganizowane w sposób zapewniający zróżnicowanie ich tematyki.
2. Okręgowa rada adwokacka składa Naczelnej Radzie Adwokackiej roczne sprawozdanie
z przeprowadzonego szkolenia zawodowego w terminie do 31 stycznia następnego roku. Sprawozdanie powinno obejmować informację na temat zorganizowanych zajęć szkoleniowych, w szczególności osób prowadzących zajęcia, tematów zajęć oraz liczby adwokatów w nich uczestniczących.
3. Okręgowe rady adwokackie mogą organizować szkolenia wspólne dla adwokatów danych izb.
4. Okręgowe rady adwokacki są zobowiązane do wymiany informacji oraz wzajemnej pomocy w zakresie organizacji szkoleń.

§ 13.
Okręgowa rada adwokacka zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje dotyczące szkoleń, o których mowa w § 4 a i b, a także przekazuje je w sposób zwyczajowo przyjęty tak, aby mogły one dotrzeć do wszystkich adwokatów
i aplikantów adwokackich izby.

§ 14.
Naczelna Rada Adwokacka może uchwalić wiążące zalecenia dotyczące tematyki szkoleń organizowanych przez okręgowe rady adwokackie w ramach realizacji obowiązku,
o którym mowa w § 4 a i b.


§ 15.
Naczelna Rada Adwokacka może samodzielnie lub z innymi podmiotami organizować szkolenia, a także może podejmować inne działania służące realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego.

ZASADY ROZLICZANIA ADWOKATÓW
Z WYKONANIA OBOWIĄZKU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
§ 16.
W celu spełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego adwokat powinien uzyskać w danym roku kalendarzowym co najmniej 12 punktów szkoleniowych, rozliczanych na zasadach określonych poniżej.

§ 17.
Udział w poszczególnych formach doskonalenia zawodowego odpowiada następującej liczbie punktów szkoleniowych:
Forma doskonalenia zawodowego Liczba punktów
Uczestnictwo w formach określonych w § 4 pkt. a i b, nie mniej niż jedna godzina, za każdą pełną godzinę 1 punkt
Przygotowanie i opublikowanie opracowania, o którym mowa w § 4 pkt. c i § 9, o objętości do 20 stron 6 punktów
Przygotowanie i opublikowanie opracowania, o którym mowa w § 4 pkt. c i §10, o objętości powyżej 20 stron 12 punktów
Przygotowanie i przeprowadzenie wystąpienia, nie krótszego niż 1 godzina, skierowanego do osób mających wykształcenie prawnicze lub studentów prawa, za każdą pełną godzinę 2 punkty
Przygotowanie i przeprowadzenie wystąpienia, nie krótszego niż 1 godzina, skierowanego do osób nie mających wykształcenia prawniczego, za każdą pełną godzinę 1 punkt
§ 18.
Adwokaci objęci obowiązkiem doskonalenia zawodowego mają obowiązek, w terminie do końca lutego każdego roku, złożyć sprawozdanie o wykonaniu obowiązku doskonalenia w poprzednim roku kalendarzowym. W zakresie,
w jakim obowiązek doskonalenia został zrealizowany w inny sposób, niż poprzez uczestnictwo w szkoleniu zorganizowanym przez okręgową radę adwokacką lub przeprowadzenie wystąpienia w ramach takiego szkolenia, do sprawozdania należy załączyć dokumenty potwierdzające wykonanie obowiązku doskonalenia zawodowego, zawierające dane pozwalające na ustalenie, że dana forma doskonalenia zawodowego spełnia wymogi określone w Uchwale.§ 19.
Okręgowa rada adwokacka zobowiązana jest czuwać nad realizacją obowiązku doskonalenia zawodowego przez członków izby, a w przypadku stwierdzenia umyślnego naruszenia tego obowiązku podejmować przewidziane prawem działania dyscyplinujące,
w tym także wszczynać postępowania dyscyplinarne.

§ 20.
Okręgowa rada adwokacka w terminie do 30 czerwca każdego roku przesyła do Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej informację o podjętych działaniach, o których mowa w paragrafie poprzednim, a dotyczących stwierdzonych uchybień w realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego przez członków izby w poprzednim roku kalendarzowym.

KOSZTY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO ADWOKATÓW
§ 21.
Okręgowe rady adwokackie ponoszą koszty organizowanych przez nie szkoleń
w ramach posiadanych środków finansowych.

§ 22.
Okręgowe rady adwokackie mają obowiązek zapewnić, aby szkolenia
w minimalnym wymiarze określonym w § 12 były nieodpłatne dla adwokatów. Okręgowe rady adwokackie mogą ponadto organizować lub uczestniczyć w organizacji szkoleń w pełni lub częściowo odpłatnych.

§ 23.
Adwokaci ponoszą samodzielnie wydatki związane z udziałem w odpłatnych formach doskonalenia zawodowego.

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE
§ 24.
1. Uchwała wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2012 r.
2. Traci moc Uchwała nr 39/2006 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia
25 marca 2006 r., z tym jednak zastrzeżeniem, że ocena wykonania obowiązku doskonalenia zawodowego za rok 2011 następuje na zasadach określonych w tej uchwale.

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.