Uchwała nr 64/2022 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

UCHWAŁA NR 64/2022

Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 9 września 2022 roku

 

 

 

w sprawie szczegółowych wymogów wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 roku

o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

w zakresie dotyczącym świadczenia pomocy prawnej

 

 

§ 1

 

 1. Określa się szczegółowe wymogi w zakresie wykonywania obowiązków adwokata z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U.2021 poz. 1132 ze zmianami) [dalej: „ustawa AML”].
 2. Ilekroć w uchwale mowa o dokumentacji AML rozumie się przez to:
  1. utrwalenie wszelkich informacji uzyskanych przez adwokata w wyniku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego stosowanych dla rozpoznawania ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu u podmiotów, na rzecz których świadczone są usługi prawne w ramach wykonywania zawodu, w przypadkach, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 14 ustawy AML;
  2. utrwalenie oceny ryzyka i zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego.

 

§ 2

 

 1. Adwokat podejmujący się świadczenia pomocy prawnej w przypadkach, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 14 ustawy AML, jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji AML zgodnie z ustawą AML.
 2. Adwokat może przyjąć, że klient będący osobą fizyczną, wobec której nie stwierdzono przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na fakt sprawowania kontroli nad nią przez inną osobę, jest jednocześnie beneficjentem rzeczywistym
 3. W celu realizacji obowiązków wynikających z art. 46 ustawy AML, adwokat jest zobowiązany, najpóźniej przy zawarciu umowy o świadczenie usług, odebrać od klienta lub beneficjenta rzeczywistego oświadczenie w formie pisemnej lub dokumentowej, że klient lub beneficjent rzeczywisty jest albo nie jest:
  1. osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
  2. członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne,
  3. osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

Oświadczenie to winno zawierać w swej treści zapis: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 1. Adwokat jest zobowiązany, najpóźniej przy zawarciu umowy o świadczenie usług, poinformować klienta o przetwarzaniu jego danych osobowych oraz o obowiązkach instytucji obowiązanej wynikających z ustawy w zakresie przetwarzania tych danych oraz przekazywania informacji i dokumentów Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej.
 2. W sprawach, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, wystąpienie sytuacji wskazanej w art. 41 ust. 1 Ustawy AML stanowi samodzielną podstawę odmowy świadczenia usług, a jeżeli zaistniała po udzieleniu pełnomocnictwa – wypowiedzenia pełnomocnictwa, chyba że świadczona usługa związana jest ustalaniem sytuacji prawnej klienta w związku z postępowaniem sądowym, wykonywaniem obowiązków polegających na obronie, reprezentowaniu lub zastępowaniu klienta w postępowaniu sądowym albo udzielaniu klientowi porady prawnej dotyczącej wszczęcia postępowania sądowego lub uniknięcia takiego postępowania.

 

§ 3

 

 1. W przypadku świadczenia pomocy prawnej w związku z postępowaniem sądowym, wykonywaniem obowiązków polegających na obronie, reprezentowaniu lub zastępowaniu klienta w postępowaniu sądowym albo udzielaniu klientowi porady prawnej dotyczącej wszczęcia postępowania sądowego lub uniknięcia takiego postępowania, ustalanie sytuacji klienta w zakresie rozpoznawania ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu może nastąpić wyłącznie na jej potrzeby i może opierać się na oświadczeniach klienta. W tych przypadkach adwokat odstępuje o przekazywania informacji i zawiadomień, o których mowa a art. 74 ust. 1, art. 86 ust. 1, art. 89 ust. 1 oraz art. 90 ustawy AML.
 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, gdy z ujawnionych wobec adwokata informacji, w szczególności treści postawionych lub przewidywanych zarzutów, wynika, że zachodzi prawdopodobieństwo, iż środki, którymi dysponuje klient mogą pochodzić z popełnienia przestępstwa, adwokat może przyjąć od klienta wynagrodzenie za świadczone usługi w celu zagwarantowania prawa do obrony, dostępu do sądu lub właściwej reprezentacji interesów klienta przed innymi organami.
 3. Adwokat odnotowuje rozbieżności między informacjami zgromadzonymi w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych a ustalonymi informacjami o beneficjencie rzeczywistym klienta w toku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego i podejmuje czynności w celu wyjaśnienia przyczyn tych rozbieżności.
 4. W przypadku potwierdzenia odnotowanych rozbieżności Adwokat przekazuje organowi właściwemu w sprawach Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych zweryfikowaną informację o tych rozbieżnościach wraz z uzasadnieniem i dokumentacją dotyczącą odnotowanych rozbieżności.
 5. Obowiązek przekazywania informacji i zawiadomień, o którym mowa w art. 61a ust. 2, 74 ust 1, art. 86 ust. 1, art. 89 ust. 1 oraz art. 90 ustawy AML nie może naruszać tajemnicy obrończej.
 6. W przypadku udzielania porady dotyczącej wszczęcia postępowania karnego przeciwko osobie, a przed otrzymaniem upoważnienia do obrony w związku z ogłoszeniem postanowienia o przedstawieniu zarzutów, uzyskane informacje są traktowane jako objęte tajemnicą obrończą.

 

§ 4

 

 1. Zawarcie umowy depozytu adwokackiego nie może zmierzać do zarządzania aktywami klienta albo zachowania anonimowości beneficjenta rzeczywistego.
 2. Zawarcie umowy depozytu adwokackiego powinno pozostawać w związku z postępowaniem sądowym, wykonywaniem obowiązków polegających na obronie, reprezentowaniu lub zastępowaniu klienta w postępowaniu sądowym. W związku z udzieleniem klientowi porady prawnej dotyczącej wszczęcia postępowania sądowego lub uniknięcia takiego postępowania, zawarcie umowy depozytu adwokackiego może nastąpić również na wypadek prowadzenia takiego postępowania.
 3. Zaleca się, by w przypadku zawarcia umowy depozytu na poczet wpłaty poręczenia, naprawienia szkody lub kary grzywny zawierać w niej zastrzeżenie, że po postawieniu zarzutów osobie, na potrzeby której deponowane są środki, polecenie wypłaty dla innego celu lub podmiotu trzeciego albo wypowiedzenie umowy depozytu bez przedstawienia:
  1. postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego przeciwko tej osobie,
  2. prawomocnego wyroku uniewinniającego,
  3. postanowienia o warunkowym umorzeniu postępowania, z którego nie będzie wynikać obowiązek naprawienia szkody, albo też potwierdzenia wykonania tego obowiązku,
  4. wyroku skazującego, z którego nie będzie wynikać obowiązek naprawienia szkody lub zapłaty kary grzywny, albo też potwierdzenia wykonania tego obowiązku,

upoważnia adwokata do wpłaty tych środków na depozyt sądowy, niezależnie od dyspozycji przekazanej przez klienta.

 

§ 5

 

 1. Dokumentacja AML jest objęta tajemnicę adwokacką. Dokumentacja AML może być udostępniona uprawnionym organom władzy publicznej wyłącznie na podstawie i w trybie określonym przepisami Ustawy AML. Jeżeli dokumentacja AML danej sprawy nie może być przekazywana organom władzy publicznej na podstawie art. 41 ust. 3 lub art. 75 ustawy AML, adwokat umieszcza na niej stosowną, widoczną adnotację o zastosowaniu do niej wskazanego wyłączenia.
 2. Adwokat sporządza i aktualizuje nie rzadziej niż raz na dwa lata:
  1. ocenę ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, o której mowa w art. 27 ustawy AML,
  2. wewnętrzną procedurę, o której mowa w art. 50 ustawy AML,
  3. wewnętrzną procedurę anonimowego zgłaszania przypadków naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, o której mowa w art. 53 ustawy AML,

przy czym powinny być one dostosowana do sposobu wykonywania zawodu oraz proporcjonalne do rodzaju praktyki i sposobu jej wykonywania. W przypadku wykonywania zawodu w spółce lub zespole adwokackim można sporządzić jedną procedurę dla całości praktyki udzielania w jej ramach pomocy prawnej.

 1. Adwokat może powierzyć prowadzenie dokumentacji AML lub wykonywanie w swoim imieniu obowiązków wynikających z Ustawy AML zewnętrznemu podmiotowi, przy spełnieniu poniższych warunków:

1)      spełnione zostaną warunki wskazane w art. 47 Ustawy AML;

2)      podmiot złoży wobec adwokata oświadczenie obejmujące zobowiązanie się tego podmiotu do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, o których ten podmiot może dowiedzieć się w związku z wykonywaniem tych czynności;

3)      jeżeli podmiot zewnętrzny ma być umocowany do działania w imieniu adwokata przy wykonywaniu obowiązków wynikających z Ustawy AML – zobowiąże się, że każdorazowo przed dokonaniem zgłoszenia lub przekazania informacji i dokumentów do właściwego organu władzy publicznej uzyska potwierdzenie wydane przez adwokata, że dana sytuacja nie jest objęta wyłączeniem na podstawie art. 41 ust. 3 lub art. 75 Ustawy AML.

 1. Adwokat udostępnia właściwej Okręgowej Radzie Adwokackiej na jej żądanie ocenę ryzyka i procedury, o których mowa w ust. 2.

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Przemysław Rosati)

adw. Przemysław Rosati

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.