Uchwała nr 66/2022 Naczelnej Rady Adwokackiej - Kodeks Etyki Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

UCHWAŁA NR 66/2022

Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 10 września 2022 roku

 

 

 

§ 1

 

Naczelna Rada Adwokacka uchwala zmiany w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej
i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej) – obwieszczenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej) w ten sposób, że:

 

1)    § 11 otrzymuje brzmienie:

 

„§ 11. Adwokatowi nie wolno świadomie podawać nieprawdziwych informacji”.

 

2)    § 17 otrzymuje brzmienie:

 

„Adwokat, mając zagwarantowaną przy wykonywaniu czynności zawodowych wolność słowa, powinien zachować umiar, współmierność i oględność w wypowiedziach, zarówno wobec sądu, organów oraz instytucji, przed którymi występuje, a nadto w wystąpieniach publicznych, tak aby nie uchybić zasadzie godności zawodu”.

 

3)    w § 27 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

 

„1. Adwokat obowiązany jest zachować umiar i takt wobec sądu, organów, instytucji oraz innych podmiotów, przed którymi występuje”.

 

4)    w § 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

 

„1. Adwokat obowiązany jest zawiadomić sąd, organ lub instytucję, przed którymi występuje
o niemożności wzięcia udziału w czynnościach”.

 

5)    § 33 otrzymuje brzmienie:

 

„Adwokatowi nie wolno ujawnić przebiegu pertraktacji, w szczególności treści oświadczeń stron i pełnomocników składanych w ich toku”.

 

 

6)    § 35 otrzymuje brzmienie:

 

„Adwokat obejmujący sprawę z wyboru powinien zawiadomić o tym właściwy Sąd, organ lub instytucję, a w razie uprzedniego wyznaczenia w danej sprawie obrońcy lub pełnomocnika
z urzędu – obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić go o wstąpieniu do sprawy”.

 

7)    § 63 otrzymuje brzmienie:

 

„Adwokat obowiązany jest stosować się do obowiązujących uchwał, orzeczeń i innych decyzji władz adwokatury”.

 

8)    § 65 otrzymuje brzmienie:

 

„Zawinione niepłacenie składki korporacyjnej lub składki na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu zawodu, stanowi poważne naruszenie zasad etyki zawodowej”.

 

9)    § 67 otrzymuje brzmienie:

 

„Władzami adwokatury, w rozumieniu niniejszego „Zbioru”, są zarówno organy adwokatury, jak i organy izb adwokackich, a także Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, Prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, Przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej, Dziekan, Prezes Sądu Dyscyplinarnego, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej”.

 

§ 2

 

Upoważnia się Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej do ustalenia tekstu jednolitego Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeksu Etyki Adwokackiej) uchwalonego przez Naczelną Radę Adwokacką 10 października 1998 r. (uchwała nr 2/XVIII/98) ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Naczelnej Rady Adwokackiej nr 32/2005 z 19 listopada 2005 r., uchwałami Naczelnej Rady Adwokackiej nr 33/2011 – 54/2011 z dnia 19 listopada 2011 r., uchwałą nr 64/2016 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 25 czerwca 2016 r. oraz uchwałą nr 66/2019 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 21 września 2019 roku oraz do obwieszczenia treści tekstu jednolitego tej uchwały na stronie www.adwokatura.pl.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie 1 października 2022 r.

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Przemysław Rosati)

adw. Przemysław Rosati

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.