Uchwała nr 212/2022 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

UCHWAŁA NR 212/2022

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 18 sierpnia 2022 r.

 

 

 

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, po rozpoznaniu wniosku adwokata Wojciecha Woźniackiego w przedmiocie podjęcia uchwały o zawieszeniu w sprawowaniu funkcji członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi, na podstawie art. 58 pkt 3 i pkt 13 Prawa o adwokaturze w zw. z art. 59 ust. 3 Prawa o adwokaturze,

 

postanowiło jednogłośnie w głosowaniu tajnym:

 

zawiesić z dniem 18 sierpnia 2022 r. adwokata Wojciecha Woźniackiego w sprawowaniu funkcji członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi do dnia 12 stycznia 2023 r.

 

U z a s a d n i e n i e

 

Zgłoszonym w dniu 6 lipca 2022 r. wnioskiem adwokat Wojciech Woźniacki wniósł
o  podjęcie uchwały o zawieszeniu w sprawowaniu funkcji członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi.

Na uzasadnienie swego żądania podał we wniosku, iż przyczyny osobiste nie pozwalają mu pełnić funkcji członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi.

Zawiadomieniem z dnia 11 lipca 2022 r. poinformowano wnioskodawcę o wszczęciu postępowania administracyjnego w niniejszej sprawie. Zaś na podstawie art. 10 § 1 ustawy
z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomiono Pana Mecenasa
o możliwości czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań – przed podjęciem uchwały przez Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej. Stosownie do art. 35 § 1, 2
i 3 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego poinformowano nadto, że przedmiotowa sprawa zostanie rozpatrzona niezwłocznie w oparciu o dowody przedstawione przez Pana Mecenasa łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania, a także w oparciu o fakty
i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi dysponuje Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej. Równocześnie poinformowano, że rozstrzygniecie w przedmiocie wniosku Pana Mecenasa nastąpi nie później niż do dnia 4 sierpnia 2022 r. Dodatkowo poinformowano, że strona w toku postępowania administracyjnego winna powiadomić organ
o każdej zmianie swojego adresu (art. 41 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego). W razie zaniedbania wskazanego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Adwokat Wojciech Woźniacki stanowisko swoje sprecyzował i wyjaśnił w piśmie z dnia 10 sierpnia 2022 r., że powód osobisty uniemożliwia mu realizację podstawowych obowiązków członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi. Jednocześnie wskazał, że przyczyny te ustaną po dniu 12 stycznia 2023 r.

Zgodnie z art. 58 pkt 13 Prawa o adwokaturze do zakresu działania Naczelnej Rady Adwokackiej należy zawieszanie w sprawowaniu funkcji ze względu na naruszenie podstawowych obowiązków poszczególnych członków organów izb adwokackich i organów zespołów adwokackich, z wyjątkiem członków sądów dyscyplinarnych, oraz zwracanie się do właściwych organów o ich odwołanie. Stosownie do art. 59 ust. 3 Prawa o adwokaturze Prezydium sprawuje czynności należące do zakresu działania Naczelnej Rady Adwokackiej,
z wyjątkiem wymienionych w art. 58 pkt 1a, 2, 5a, 5b, 11 i 12.

Mając na uwadze oświadczenie wnioskodawcy, z treści którego wynika, że względy osobiste nie pozwalają mu wykonywać podstawowych obowiązków członka organu, Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej postanowiło jak na wstępie.

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Przemysław Rosati)

adw. Przemysław Rosati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 212/2022

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 18 sierpnia 2022 r.

 

 

 

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, po rozpoznaniu wniosku adwokata Wojciecha Woźniackiego w przedmiocie podjęcia uchwały o zawieszeniu w sprawowaniu funkcji członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi, na podstawie art. 58 pkt 3 i pkt 13 Prawa o adwokaturze w zw. z art. 59 ust. 3 Prawa o adwokaturze,

 

postanowiło jednogłośnie w głosowaniu tajnym:

 

zawiesić z dniem 18 sierpnia 2022 r. adwokata Wojciecha Woźniackiego w sprawowaniu funkcji członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi do dnia 12 stycznia 2023 r.

 

U z a s a d n i e n i e

 

Zgłoszonym w dniu 6 lipca 2022 r. wnioskiem adwokat Wojciech Woźniacki wniósł
o  podjęcie uchwały o zawieszeniu w sprawowaniu funkcji członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi.

Na uzasadnienie swego żądania podał we wniosku, iż przyczyny osobiste nie pozwalają mu pełnić funkcji członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi.

Zawiadomieniem z dnia 11 lipca 2022 r. poinformowano wnioskodawcę o wszczęciu postępowania administracyjnego w niniejszej sprawie. Zaś na podstawie art. 10 § 1 ustawy
z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomiono Pana Mecenasa
o możliwości czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań – przed podjęciem uchwały przez Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej. Stosownie do art. 35 § 1, 2
i 3 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego poinformowano nadto, że przedmiotowa sprawa zostanie rozpatrzona niezwłocznie w oparciu o dowody przedstawione przez Pana Mecenasa łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania, a także w oparciu o fakty
i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi dysponuje Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej. Równocześnie poinformowano, że rozstrzygniecie w przedmiocie wniosku Pana Mecenasa nastąpi nie później niż do dnia 4 sierpnia 2022 r. Dodatkowo poinformowano, że strona w toku postępowania administracyjnego winna powiadomić organ
o każdej zmianie swojego adresu (art. 41 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego). W razie zaniedbania wskazanego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Adwokat Wojciech Woźniacki stanowisko swoje sprecyzował i wyjaśnił w piśmie z dnia 10 sierpnia 2022 r., że powód osobisty uniemożliwia mu realizację podstawowych obowiązków członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi. Jednocześnie wskazał, że przyczyny te ustaną po dniu 12 stycznia 2023 r.

Zgodnie z art. 58 pkt 13 Prawa o adwokaturze do zakresu działania Naczelnej Rady Adwokackiej należy zawieszanie w sprawowaniu funkcji ze względu na naruszenie podstawowych obowiązków poszczególnych członków organów izb adwokackich i organów zespołów adwokackich, z wyjątkiem członków sądów dyscyplinarnych, oraz zwracanie się do właściwych organów o ich odwołanie. Stosownie do art. 59 ust. 3 Prawa o adwokaturze Prezydium sprawuje czynności należące do zakresu działania Naczelnej Rady Adwokackiej,
z wyjątkiem wymienionych w art. 58 pkt 1a, 2, 5a, 5b, 11 i 12.

Mając na uwadze oświadczenie wnioskodawcy, z treści którego wynika, że względy osobiste nie pozwalają mu wykonywać podstawowych obowiązków członka organu, Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej postanowiło jak na wstępie.

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Przemysław Rosati)

adw. Przemysław Rosati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUCZENIE: Niniejsza uchwała jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.

 

 

 

Odpis uchwały doręczyć:

- adwokatowi Wojciechowi Woźniackiemu,

- Dziekanowi Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi,

- Ministrowi Sprawiedliwości.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUCZENIE: Niniejsza uchwała jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.

 

 

 

Odpis uchwały doręczyć:

- adwokatowi Wojciechowi Woźniackiemu,

- Dziekanowi Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi,

- Ministrowi Sprawiedliwości.

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.