Uchwała nr 110/2013 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


NACZELNA RADA ADWOKACKA
ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa
tel. +48 22 505 25 00, + 48 22 505 25 01, fax +48 22 505 25 08
e-mail: nra@nra.pl www.adwokatura.pl
UCHWAŁA NR 110/2013
Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 12 października 2013 r.
w sprawie zmiany ?Regulaminu konkursów krasomówczych dla aplikantów adwokackich? ? stanowiącego załącznik do uchwały nr 56/2011 NRA z dnia 19 listopada 2011 roku
Na podstawie art. 3 ust.1 pkt 4 oraz art. 58 pkt 3 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze Naczelna Rada Adwokacka postanawia, że:
1. § 3 ust. 3 Regulaminu konkursów krasomówczych dla aplikantów adwokackich otrzymuje brzmienie: ?W izbie adwokackiej w Warszawie aplikantów dzieli się na grupy w ramach konkursu izbowego, z których wyłania się zwycięzców do warszawskiego konkursu środowiskowego?.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
3. Naczelna Rada Adwokacka upoważnia Prezydium NRA do obwieszczenia tekstu jednolitego Regulaminu konkursów krasomówczych dla aplikantów adwokackich, uwzględniającego zmianę wprowadzoną niniejszą uchwałą.
Zastępca Sekretarza
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Krzysztof Komorowski)
Adw. Krzysztof Komorowski

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.