Uchwała nr 78/2021 Naczelnej Rady Adwokackiej - Regulamin aplikacji

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

UCHWAŁA NR 78/2022

Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 18 listopada 2022 roku

 

 

w sprawie zmiany Regulaminu odbywania aplikacji adwokackiej

(przyjętego uchwałą nr 55/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 19 listopada 2011 roku
z późn. zm., tekst jednolity - obwieszczenie Prezydium NRA z 2 grudnia 2021 roku)

 

 

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 4 i art. 58 pkt 12 lit. b) ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo
o adwokaturze Naczelna Rada Adwokacka uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

Zmienia się „Regulamin odbywania aplikacji adwokackiej” w ten sposób, że:

 

1) § 1 ust. 2 po literze r) dodaje się literę s) w brzmieniu:

„s) ramowa umowa z patronem – umowa zawierająca szczegółowe określenie zasad
i warunków odbywania aplikacji adwokackiej u Patrona, w tym zasady wynagradzania aplikanta, zakresu obowiązków szkoleniowych oraz obowiązków na rzecz kancelarii”.

 

2) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

㤠2a

1. Aplikant adwokacki jest obowiązany w związku z odbywaniem aplikacji adwokackiej posiadać legitymację aplikanta adwokackiego.

2. Tryb i warunki wydawania, wymiany lub zwrotu legitymacji aplikanta adwokackiego, warunki używania oraz zakres danych i wzór legitymacji aplikanta adwokackiego, a także koszt wydania, określa uchwała Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej”.

 

3) § 11 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Patron lub inny adwokat współpracujący z aplikantem powinien zatrudnić go w Kancelarii, spółce lub zespole adwokackim, w którym wykonuje zawód. Przez zatrudnienie należy rozumieć umowę o pracę, umowę zlecenie lub umowę o współpracę w ramach działalności gospodarczej aplikanta, jeżeli aplikant adwokacki prowadzi działalność gospodarczą. Możliwe jest również wskazanie podmiotu, który taką umowę z aplikantem zawrze. Powyższe nie uchybia obowiązkom aplikanta wynikającym z § 13 niniejszego regulaminu”.

 

§ 2.

 

W pozostałym zakresie „Regulamin odbywania aplikacji adwokackiej” pozostaje bez zmian.

 

§ 3.

 

  1. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2022 roku.
  2. W terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały patron aplikanta adwokackiego dostosuje treść ramowej umowy z patronem do wymagań wskazanych w § 1 ust. 2 litera s) „Regulaminu odbywania aplikacji adwokackiej”.

 

§ 4.

 

Uchwała podlega ogłoszeniu na stronie internetowej adwokatura.pl.

 

§ 5.

 

Naczelna Rada Adwokacka upoważnia Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej do obwieszczenia tekstu jednolitego „Regulaminu odbywania aplikacji adwokackiej”, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

Przemysław Rosati

Adw. Przemysław Rosati

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.