Uchwała nr 79/2021 Naczelnej Rady Adwokackiej - Regulamin konkursów krasomówczych

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

UCHWAŁA NR 79/2022

Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 18 listopada 2022 roku

 

 

 

w sprawie zmiany Regulaminu konkursów krasomówczych dla aplikantów adwokackich (przyjętego uchwałą nr 27/2015 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 16 stycznia 2015 r. ze zmianami, tekst jednolity ‒ obwieszczenie Prezydium NRA z 2 grudnia 2021 r.)

 

 

 

Na podstawie art. 3 ust. 1. pkt 4 i art. 58 pkt 12 lit. b) ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo
o adwokaturze Naczelna Rada Adwokacka uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

Zmienia się „Regulamin konkursów krasomówczych dla aplikantów adwokackich”
w następujący sposób:

 

§ 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Zwycięzcy konkursów izbowych, po dwóch z każdej izby, biorą udział w konkursach środowiskowych, które przeprowadzane są w sześciu grupach terenowych, o których mowa
w § 4, w terminie do 30 czerwca każdego roku. W wypadku przeszkody w udziale w konkursie środowiskowym któregoś ze zwycięzców konkursów izbowych, organizator konkursu ‒ na wniosek dziekana okręgowej rady adwokackiej izby właściwej dla niestawającego uczestnika, złożony nie później niż w terminie 3 dni przed datą konkursu ‒ dopuści do udziału w konkursie laureata III miejsca konkursu w tej izbie”.

 

§ 2.

 

W pozostałym zakresie „Regulamin konkursów krasomówczych dla aplikantów adwokackich” pozostaje bez zmian.

 

§ 3.

 

Uchwała niniejsza wchodzi z chwilą podjęcia.

 

§ 4.

 

Uchwała podlega ogłoszeniu na stronie internetowej adwokatura.pl.

 

§ 5.

 

Naczelna Rada Adwokacka upoważnia Prezydium NRA do obwieszczenia tekstu jednolitego „Regulaminu konkursów krasomówczych dla aplikantów adwokackich”, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

Przemysław Rosati

Adw. Przemysław Rosati

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.