Uchwała nr 81/2022 Naczelnej Rady Adwokackiej - Regulamin wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

UCHWAŁA NR 81/2022

Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 18 listopada 2022 roku

 

 

 

w sprawie zmiany

Regulaminu wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach (przyjętego uchwałą nr 54/2009 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 12 września 2009 roku

ze zmianami,– tekst jednolity ‒ obwieszczenie Prezydium NRA z 7 lipca 2015 roku)

 

 

 

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 i art. 58 pkt 12 lit. h) ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo
o adwokaturze, Naczelna Rada Adwokacka uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Zmienia się „Regulamin wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach” w ten sposób, że:

 

2) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

㤠1a

Legitymacja adwokacka

1. Adwokat jest obowiązany w związku z wykonywaniem zawodu posiadać legitymację adwokacką.

2. Tryb i warunki wydawania, wymiany lub zwrotu legitymacji adwokackich, warunki ich używania oraz zakres danych i wzory legitymacji adwokackich, a także koszty wydania określa uchwała Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej”.

 

§ 2.

 

W pozostałym zakresie „Regulamin wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach” pozostaje bez zmian.

 

§ 3.

 

  1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
  2. W terminie 30 dni od dnia wejścia w życie uchwały adwokat nieposiadający legitymacji adwokackiej ma obowiązek złożyć wniosek o jej wydanie do właściwej okręgowej rady adwokackiej.

 

 

§ 4.

 

Uchwała podlega ogłoszeniu na stronie internetowej adwokatura.pl.

 

§ 5.

 

Naczelna Rada Adwokacka upoważnia Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej do obwieszczenia tekstu jednolitego „Regulaminu wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach”, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

Przemysław Rosati

Adw. Przemysław Rosati

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.