Uchwała nr 70/2022 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

UCHWAŁA NR 70/2022

Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 22 października 2022 roku

 

 

 

Na podstawie art. 58 pkt 11 ustawy Prawo o adwokaturze, Naczelna Rada Adwokacka postanowiła określić udział poszczególnych Izb Adwokackich w pokrywaniu jej wydatków budżetowych w 2023 roku w formie składek tworzących Fundusz Administracyjny, w ten sposób, że:

  1. Ustalić udział poszczególnych izb adwokackich w pokrywaniu tych wydatków w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. jako iloczyn liczby członków danej Izby według stanu na 31.10.2022 r. i kwoty miesięcznej po:

- 37,00 zł (słownie: trzydzieści siedem złotych) – liczoną od adwokata członka Izby Adwokackiej wykonującego zawód;

- 15,00 zł (słownie: piętnaście złotych) – liczoną od adwokata wykonującego zawód, który ma ustalone prawo do emerytury;

- 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych) – liczoną od adwokata członka Izby Adwokackiej niewykonującego zawodu adwokata.

  1. Wysokość wpłat miesięcznych każdej z izb adwokackich określona w pkt 1 niniejszej uchwały zostanie obliczona wg stanu na 31.10.2022 r. przez Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w formie obwieszczenia i przekazana izbom adwokackim w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.
  2. Upoważnia się Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej do dokonania obwieszczenia,
    o którym mowa w pkt 2 uchwały, zaś izby adwokackie zobowiązuje się, aby w terminie do dnia 15 listopada 2022 r. przekazały Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej dane liczbowe adwokatów – członków izb z podziałem uwzględniającym postanowienia
    z punktu 1 niniejszej uchwały.
  3. Składki na potrzeby Funduszu Administracyjnego Naczelnej Rady Adwokackiej płatne są do 10-go dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc.
  4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, a z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 roku.

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Przemysław Rosati)

adw. Przemysław Rosati

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.