Uchwała nr 71/2022 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

UCHWAŁA NR 71/2022

Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 22 października 2022 roku

 

 

w sprawie zasad rozliczania kosztów postępowania dyscyplinarnego pomiędzy izbami adwokackimi oraz pomiędzy izbami adwokackimi a Naczelną Radą Adwokacką

 

 

Naczelna Rada Adwokacka uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Uchwała reguluje zasady rozliczania kosztów postępowania dyscyplinarnego pomiędzy izbami adwokackimi oraz pomiędzy izbami adwokackimi a Naczelną Radą Adwokacką.

 

§ 2

 

 1. Zwrot kosztów postępowania dyscyplinarnego za dochodzenie dyscyplinarne należne są izbie adwokackiej, której rzecznik dyscyplinarny prowadził dochodzenie.
 2. Jeżeli dochodzenie dyscyplinarne było prowadzone przez rzeczników dyscyplinarnych dwóch lub większej liczby izb adwokackich, koszty dochodzenia dyscyplinarnego podlegają stosunkowemu  i proporcjonalnemu rozdzieleniu pomiędzy właściwe izby adwokackie, przy uwzględnieniu czynności procesowych przeprowadzonych przez poszczególnych rzeczników dyscyplinarnych.
 3. W postępowaniu przed sądem dyscyplinarnym koszty postępowania dyscyplinarnego należne są izbie adwokackiej, której sąd dyscyplinarny wydał w pierwszej instancji orzeczenie podlegające wykonaniu.
 4. W sprawach, w których dochodzenie dyscyplinarne prowadził Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury oraz za postępowanie prowadzone przed Wyższym Sądem Dyscyplinarnym koszty postępowania dyscyplinarnego należne są Naczelnej Radzie Adwokackiej.

 

§ 3

 

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej właściwej do prowadzenia czynności, o których mowa w art. 95ł ust. 1c ustawy prawo o adwokaturze, przekazuje pobraną bądź wyegzekwowaną od skazanego kwotę kosztów postępowania dyscyplinarnego odpowiednio na rzecz właściwej izby adwokackiej lub Naczelnej Rady Adwokackiej, zgodnie z zasadami wskazanymi w § 2 uchwały.

 

§ 4

 

Koszty postępowania dyscyplinarnego zakończonego umorzeniem oraz koszty postępowania dyscyplinarnego, które zakończyło się uniewinnieniem obwinionego obciążają w całości izbę adwokacką, której członkiem w chwili wydania postanowienia o umorzeniu postępowania bądź wydania orzeczenia uniewinniającego jest adwokat lub aplikant adwokacki, którego zachowanie było przedmiotem tego postępowania.

 

§ 5

 

 1. Wysokość kosztów postępowania dyscyplinarnego określa po uprawomocnieniu się postanowienia lub orzeczenia, o którym mowa w § 4 uchwały, postanowieniem rzecznik dyscyplinarny, a w przypadku zakończenia postępowania przed sądem dyscyplinarnym
  w orzeczeniu kończącym postępowanie – właściwy sąd dyscyplinarny.
 2. W treści postanowienia lub orzeczenia, o którym mowa w ust. 1, wskazuje się izbę adwokacką, która ponosi koszty tego postępowania i ich wysokość.

 

§ 6

 

 1. Jeżeli dochodzenie dyscyplinarne było prowadzone przez rzecznika dyscyplinarnego izby adwokackiej innej niż izba, której członkiem jest adwokat lub aplikant adwokacki, którego zachowanie było przedmiotem tego postępowania lub przez Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury, rzecznik dyscyplinarny, który wydał postanowienie, o którym mowa w § 5 niniejszej uchwały, doręcza jego odpis dziekanowi izby adwokackiej, której członkiem jest adwokat lub aplikant adwokacki, którego zachowanie było przedmiotem tego postępowania.
 2. Postanowienie opisane w ust. 1 powyżej stosuje się odpowiednio, jeżeli postępowanie dyscyplinarne było prowadzone przed sądem dyscyplinarnym izby adwokackiej innym niż izba, której członkiem jest adwokat lub aplikant adwokacki, którego zachowanie było przedmiotem tego postępowania lub przed Wyższym Sądem Dyscyplinarnym. Doręczenie odpisu postanowienia lub orzeczenia wydanego zgodnie z § 5 niniejszej uchwały dziekanowi izby adwokackiej, której członkiem jest adwokat lub aplikant adwokacki, którego zachowanie było przedmiotem tego postępowania dokonuje prezes sądu dyscyplinarnego.

 

§ 7

 

 1. Spory mogące wyniknąć pomiędzy izbami adwokackimi z tytułu rozliczania wysokości kosztów postępowania dyscyplinarnego lub pomiędzy izbami a Naczelną Radą Adwokacką będą rozstrzygane przez Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury, a w przypadku, gdy postępowanie zakończyło się przed sądem dyscyplinarnym izby adwokackiej lub przed Wyższym Sądem Dyscyplinarnym, przez Prezesa Wyższego Sądu Dyscyplinarnego.
 2. Od rozstrzygnięcia w przedmiocie wysokości kosztów postępowania dyscyplinarnego
  w wypadku, o którym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odpisu orzeczenia izbie adwokackiej, której członkiem jest adwokat lub aplikant adwokacki, którego zachowanie było przedmiotem tego postępowania, odwołanie przysługuje dziekanowi rady adwokackiej tej izby i Prezesowi Naczelnej Rady Adwokackiej. Odwołanie rozpoznaje Wyższy Sąd Dyscyplinarny.
 3. Rozstrzygnięcie Wyższego Sądu Dyscyplinarnego nie podlega dalszemu zaskarżeniu.

 

§ 8

 

Odpis prawomocnego orzeczenia ustalającego koszty postępowania dyscyplinarnego doręcza się dziekanowi okręgowej rady adwokackiej zobowiązanej do pokrycia kosztów postępowania dyscyplinarnego celem wykonania.

 

§ 9

 

 1. Rozliczenie kosztów postępowania dyscyplinarnego pomiędzy izbami adwokackimi następuje w oparciu o notę księgową wystawioną przez izbę adwokacką uprawnioną do otrzymania zwrotu kosztów, sporządzoną na podstawie postanowienia lub orzeczenia określającego wysokość kosztów postępowania dyscyplinarnego należnych tej izbie, izbie adwokackiej zobowiązanej do zwrotu tych kosztów. Czynności z tym związane wykonują dziekani właściwych okręgowych rad adwokackich.
 2. Izba adwokacka zobowiązana do zwrotu kosztów postępowania dyscyplinarnego w terminie 21 dni liczonych od dnia otrzymania noty księgowej, o której mowa w ustępie powyżej, dokonuje rozliczenia wskazanych w nocie księgowej kosztów postępowania poprzez ich zapłatę na rzecz izby adwokackiej uprawnionej do otrzymania zwrotu tych kosztów.
 3. W celu wykonania orzeczeń w przedmiocie kosztów postępowania sądy dyscyplinarne pierwszej instancji oraz rzecznicy dyscyplinarni izb adwokackich i Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury w przypadkach wskazanych w niniejszej uchwale niezwłocznie i nie później niż w terminie do 2 miesięcy od daty prawomocności orzeczenia zawierającego rozstrzygnięcia w przedmiocie kosztów przekazują orzeczenia z adnotacją o prawomocności dziekanowi izby wskazanemu w art. 95ł ust.1c ustawy z dnia 26.05.1982 r. Prawo o adwokaturze, a kopię tego orzeczenia izbie wskazanej jako podmiot uprawniony do uzyskania zwrotu kosztów oraz Naczelnej Radzie Adwokackiej.
 4. Ustęp 3 stosuje się odpowiednio do Wyższego Sądu Dyscyplinarnego z tym zastrzeżeniem, że termin liczy się od dnia zwrotu akt z Sądu Najwyższego.

 

§ 10

 

Do postępowań dyscyplinarnych wszczętych przed dniem wejścia w życie uchwały i do tego czasu niezakończonych w zakresie dotyczącym zwrotu kosztów postępowania dyscyplinarnego pomiędzy izbami adwokackimi stosuje się przepisy niniejszej uchwały.

 

§ 11

 1. Uchwała wchodzi w życie 1 listopada 2022 r.
 2. Publikacja uchwały następuje poprzez umieszczenie treści niniejszej uchwały na stronie www.adwokatura.pl.

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Przemysław Rosati)

adw. Przemysław Rosati

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.