Uchwała nr 72/2022 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

UCHWAŁA NR 72/2022

Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 22 października 2022 roku

 

 

 

w sprawie określenia wysokości zryczałtowanych kosztów postępowania dyscyplinarnego

 

 

            Na podstawie art. 58 pkt. 5b i art. 95l ust. 3 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo
o adwokaturze, Naczelna Rada Adwokacka uchwala:

 

 1. Wysokość zryczałtowanych kosztów postępowania dyscyplinarnego, które ponosi obwiniony w razie skazania, ustala się w kwocie:
  1. 3 000 zł za dochodzenie dyscyplinarne,
  2. 3 000 zł za postępowanie przed sądem dyscyplinarnym I instancji,
  3. 3 000 zł za postępowanie przed sądem II instancji.
 2. W uzasadnionych wypadkach sąd, kierując się zasadami słuszności, może zwolnić obwinionego, który został skazany od obowiązku ponoszenia zryczałtowanych kosztów postępowania w całości lub w części albo podwyższyć wysokość tych kosztów nie więcej niż do kwoty 9 000 zł za każdy etap, o którym mowa w art. 95c pkt. 1 i 2 Prawa o adwokaturze.
 3. Jeżeli jednym orzeczeniem ukarano dwóch lub więcej obwinionych, wysokość zryczałtowanych kosztów postępowania dyscyplinarnego określa się odrębnie dla każdego z obwinionych.
 4. Koszty postępowania dyscyplinarnego zasądza się na rzecz izby adwokackiej, której członkiem jest obwiniony.
 5. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym ma zastosowanie:

a)      w zakresie kosztów dochodzenia dyscyplinarnego do spraw, w których postanowienie
o wszczęciu dochodzenia wydano po tej dacie,

b)      w zakresie kosztów postępowania przed sądem I i II instancji do spraw, w których wniosek o wszczęcie postępowania przed sądem I instancji został złożony po tej dacie.

 1. Publikacja uchwały następuje poprzez umieszczenie jej na stronie www.adwokatura.pl.

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Przemysław Rosati)

adw. Przemysław Rosati

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.