Uchwała nr 77/2022 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

UCHWAŁA NR 77/2022

Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 18 listopada 2022 roku

 

 

 

Naczelna Rada Adwokacka, na podstawie art. 14 ust. 3 i art. 58 pkt. 1a ustawy – Prawo o adwokaturze, na wniosek Prezydium NRA z dnia 10 listopada 2022 roku,

 

u c h w a l  a

 

- uchylić pkt 1b i 1c uchwały numer 6/2022 Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Rzeszowie z dnia 3 września 2022 r. w sprawie wysokości obowiązkowych składek samorządowych, jako sprzeczne z art. 32 Konstytucji RP,

- uchylić pkt 1d uchwały numer 6/2022 Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Rzeszowie z dnia
3 września 2022 r. w sprawie wysokości obowiązkowych składek samorządowych, jako sprzeczny z art. 14 i art. 20 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej.

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

UZASADNIENIE

 

Uchwałą nr 6/2022 Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Rzeszowie w dniu 3 września 2022 r. podjęło uchwałę w sprawie wysokości obowiązkowych składek samorządowych.

Zgromadzenie na podstawie przepisów art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze ( tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1184 ze zmianami), art. 14ha ust. 1a i ust. 2 oraz art. 14hb ust. 1 - 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842), par. 4 ust. 1 i par. 26 Regulaminu Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz zgromadzeń izb adwokackich, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie oraz Komisji Rewizyjnej uchwaliło, co następuje:

  1. Ustala się wysokość rocznej składki samorządowej na rok 2022 na rzecz Izby w kwocie:

a)      od adwokata wykonującego zawód w zespole adwokackim, kancelarii adwokackiej, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej lub komandytowej, w kwocie 1.800 zł, płatnej w ratach: - po 150 zł miesięcznie w okresie od stycznia 2022 r. do września 2022 r. w terminie do dnia 10-go każdego miesiąca, - po 150 zł miesięcznie w okresie od października 2022 r. do grudnia 2022 r. w terminie do dnia 10-go każdego miesiąca. Wraz ze składką samorządową należy uiścić składkę na ubezpieczenie OC adwokatów, której wysokość winna być zgodna z dokonanym wyborem wariantu ubezpieczenia podstawowego.

b)      w pierwszym roku wykonywania zawodu - od adwokata, który ukończył aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Rzeszowie i rozpoczął wykonywanie zawodu w zespole adwokackim, kancelarii adwokackiej, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej lub komandytowej, w kwocie 930 zł, płatnej w ratach: - po 70 zł miesięcznie w okresie od stycznia 2022 r. do września 2022 r. w terminie do dnia 10-go każdego miesiąca, - po 100 zł miesięcznie w okresie od października 2022 r. do grudnia 2022 r. w terminie do dnia 10-go każdego miesiąca.

Wraz ze składką samorządową należy uiścić składkę na ubezpieczenie OC adwokatów, której wysokość winna być zgodna z dokonanym wyborem wariantu ubezpieczenia podstawowego.

Uprawnienie do obniżonej składki samorządowej obowiązuje w okresie pierwszych trzech lat od ukończenia aplikacji.

c)      w drugim roku wykonywania zawodu - od adwokata, który ukończył aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Rzeszowie i rozpoczął wykonywanie zawodu w zespole adwokackim, kancelarii adwokackiej, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej lub komandytowej, w kwocie 1.500 zł, płatnej w ratach: - po 120 zł miesięcznie w okresie od stycznia 2022 r. do września 2022 r. w terminie do dnia 10-go każdego miesiąca, - po 140 zł miesięcznie w okresie od października 2022 r. do grudnia 2022 r. w terminie do dnia 10-go każdego miesiąca.

Wraz ze składką samorządową należy uiścić składkę na ubezpieczenie OC adwokatów, której wysokość winna być zgodna z dokonanym wyborem wariantu ubezpieczenia podstawowego.

Uprawnienie do obniżonej składki samorządowej obowiązuje w okresie pierwszych trzech lat od ukończenia aplikacji.

d)      od prawników zagranicznych z UE oraz spoza UE, w kwocie 1.860 zł, płatnej w ratach: - po 150 zł miesięcznie w okresie od stycznia 2022 r. do września 2022 r. w terminie do dnia 10-go każdego miesiąca, -po 170 zł miesięcznie w okresie od października 2022 r. do grudnia 2022 r. w terminie do dnia 10-go każdego miesiąca.

Wraz ze składką samorządową należy uiścić składkę na ubezpieczenie OC adwokatów, której wysokość winna być zgodna z dokonanym wyborem wariantu ubezpieczenia podstawowego.

e)      od adwokata emeryta i rencisty wykonującego zawód w zespole adwokackim, kancelarii adwokackiej lub spółkach wymienionych w pkt. 1 uchwały, w ograniczonym zakresie, w związku z pobieraniem renty lub emerytury, w kwocie 1.260 zł, płatnej w ratach:  - po 100 zł miesięcznie w okresie od stycznia 2022 r. do września 2022 r. w terminie do dnia 10-go każdego miesiąca, - po 120 zł miesięcznie w okresie od października 2022 r. do grudnia 2022 r. w terminie do dnia 10-go każdego miesiąca.

Wraz ze składką samorządową należy uiścić składkę na ubezpieczenie OC adwokatów, której wysokość winna być zgodna z dokonanym wyborem wariantu ubezpieczenia podstawowego.

Składka należna jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym adwokat pisemnie zawiadomił ORA o przyznaniu świadczenia emerytalno-
-rentowego.

f)       od adwokata niewykonującego zawodu w kwocie 975 zł, płatnej w ratach: - po 75 zł miesięcznie w okresie od stycznia 2022 r. do września 2022 r. w terminie do dnia 10-go każdego miesiąca, - po 100 zł miesięcznie w okresie od października 2022 r. do grudnia 2022 r. w terminie do dnia 10-go każdego miesiąca. Składki w tej wysokości zobowiązany jest wpłacać również adwokat zawieszony w czynnościach zawodowych przez okres zawieszenia.

g)      od adwokata – emeryta nie wykonującego zawodu, którego wyłącznym i jedynym źródłem dochodu jest świadczenie emerytalno-rentowe, w kwocie 75 zł - (składka na FSK), płatnej w ratach: - po 6 zł miesięcznie w okresie od stycznia 2022 r. do września 2022 r. w terminie do dnia 10-go każdego miesiąca, - po 7 zł miesięcznie w okresie od października 2022 r. do grudnia 2022 r. w terminie do dnia 10-go każdego miesiąca. Składka należna jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym adwokat pisemnie zawiadomił ORA o zaprzestaniu wykonywania zawodu adwokata.

  1. Ustala się wysokość składki rocznej na potrzeby Izby od aplikantów adwokackich, zgodnie z par. 30 pkt. 4 Regulaminu aplikacji adwokackiej, na kwotę 300 zł, płatnej w ratach: - po 20 zł w okresie od stycznia 2022 r. do września 2022 r. w terminie do dnia 10-go każdego miesiąca, - po 40 zł miesięcznie w okresie od października 2022 r. do grudnia 2022 r. w terminie do dnia 10-go każdego miesiąca. Składka należna jest od pierwszego dnia miesiąca, w którym aplikant rozpoczął aplikację do czasu prawomocności uchwały o wpisie na listę adwokatów.
  2. Adwokaci, prawnicy zagraniczni i aplikanci adwokaccy, którzy zostali wpisani na listę adwokatów, prawników zagranicznych lub aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Rzeszowie w związku z przeniesieniem siedziby – zobowiązani są do opłacenia składki od miesiąca, w którym zostali wpisani na listę, niezależnie od wystąpienia obowiązku wniesienia składki za ten okres w izbie, z której nastąpiło przeniesienie.
  3. Ustala się, że składka jest niepodzielna i obowiązuje do końca miesiąca w wysokości ustalonej na pierwszy dzień danego miesiąca. W przypadku zaistnienia przesłanek do zmniejszenia wysokości składki, nowa wysokość składki naliczana jest począwszy od następnego miesiąca po zawiadomieniu przez adwokata lub aplikanta adwokackiego Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie o okolicznościach uzasadniających opłacenie składki w tej wysokości.
  4. Zgromadzenie Izby upoważnia Okręgową Radę Adwokacką do obniżenia lub zwolnienia adwokata w całości lub części z obowiązku uiszczania składki bądź umorzenia zaległych składek w przypadkach losowych.
  5. Zgromadzenie zobowiązuje Okręgową Radę do rozliczenia wpłat na poczet zobowiązań z tytułu składek korporacyjnych i ubezpieczenia OC w taki sposób, aby wpłaty w pierwszej kolejności zaliczane były na poczet zobowiązań adwokata z tytułu składki na ubezpieczenia OC, następnie na poczet niezapłaconych kosztów postępowań i kar dyscyplinarnych oraz zaległych rat pożyczek i to bez względu na wskazany przez adwokata tytuł płatności.

 

Uchwałą nr 251/2022 z dnia 10 listopada 2022 r. Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej wniosło o uchylenie pkt. 1b, 1c oraz 1d uchwały numer 6/2022 Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Rzeszowie z dnia 3 września 2022 r. w sprawie wysokości obowiązkowych składek samorządowych, jako sprzecznej – w części objętej wnioskiem – z prawem.

Zgodnie z art. 14 ust. 3 Prawa o adwokaturze Naczelna Rada Adwokacka, na wniosek Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, uchyla sprzeczną z prawem uchwałę zgromadzenia izby w terminie 6 miesięcy od daty jej doręczenia.

Naczelna Rada Adwokacka stwierdza zachowanie terminu wskazanego w art. 14 ust. 3 prawa o adwokaturze.

Zgodnie z art. 40 pkt 3 Prawa o adwokaturze do zakresu działania zgromadzenia izby adwokackiej należy uchwalanie budżetu izby i ustalanie wysokości składek rocznych na potrzeby izby.

Uchwała nakładająca obowiązki na członków Adwokatury musi być zgodna z prawem,
w tym z Konstytucją RP i ustawami.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. W świetle ustępu 2 nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Uchwała nr 6/2022 Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Rzeszowie z dnia 3 września 2022 r. w części objętej pkt. 1b i 1c jest sprzeczna z art. 32 Konstytucji RP, albowiem różnicuje sytuację adwokatów, którzy rozpoczęli wykonywanie zawodu i są w pierwszym oraz w drugim roku jego wykonywania, ale niezgodność z powołanym przepisem, niedozwolone różnicowanie (nierówne traktowanie) wynika z przyjęcia jako kwantyfikatora miejsca ukończenia aplikacji adwokackiej, w sposób nieuzasadniony preferując adwokatów, którzy ukończyli aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Rzeszowie. Przypomnieć należy, że podmiotem prawa do równego traktowania jest każda osoba fizyczna i prawna. Przedmiotem prawa jest równe traktowanie. Podstawowymi uprawnieniami wynikającymi z art. 32 ust. 1 Konstytucji są: prawo żądania stanowienia prawa o takiej samej treści względem wszystkich podmiotów podobnych oraz żądanie zaprzestania nieuzasadnionego różnicowania. Mając na uwadze przytoczone argumenty, Naczelna Rada Adwokacka stoi na stanowisku, że w tej części przedmiotowa uchwała narusza prawo, tj. art. 32 Konstytucji RP i jako taka na podstawie art. 14 ust. 3 Prawa o adwokaturze, mając na uwadze sprzeczność z prawem, podlega w tej części uchyleniu.

Uchwała nr 6/2022 Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Rzeszowie z dnia 3 września 2022 r. w części objętej pkt. 1d jest sprzeczna z art. 14 i art. 20 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej.

Zgodnie z art. 14 powołanej ustawy, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, prawnik z Unii Europejskiej wpisany na listę prowadzoną przez okręgową radę adwokacką ma takie same prawa i obowiązki jak adwokat, a wpisany na listę prowadzoną przez radę okręgowej izby radców prawnych ‒ ma takie same prawa i obowiązki jak radca prawny. Dotyczy to również obowiązku przestrzegania zasad etyki zawodowej.

W myśl art. 20 ust. 1 przy wykonywaniu stałej praktyki prawnik spoza Unii Europejskiej, w zależności od tego, na którą listę jest wpisany, podlega warunkom wykonywania zawodu
i zasadom etyki zawodowej, jakie obowiązują adwokatów lub jakie obowiązują radców prawnych. W świetle ustępu 2 tego przepisu prawnik spoza Unii Europejskiej jest obowiązany uiszczać na rzecz okręgowej rady adwokackiej lub rady okręgowej izby radców prawnych, prowadzącej listę, na którą jest wpisany, składkę w wysokości połowy składki członkowskiej obowiązującej odpowiednio adwokatów lub radców prawnych.

Uchwała nr 6/2022 Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Rzeszowie z dnia 3 września 2022 r. w części objętej pkt. 1d określa wysokość składki na rzecz Izby należnej od prawników zagranicznych z Unii Europejskiej oraz spoza Unii Europejskiej na poziomie wyższym, niż ustalona dla adwokatów wykonujących zawód (vide pkt 1a przedmiotowej uchwały). Jest to oczywiście sprzeczne z art. 14 ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej – w odniesieniu do prawników z Unii Europejskiej oraz
z art. 20 ust. 1 i 2 ustawy – w odniesieniu do prawników spoza Unii Europejskiej. W pierwszym przypadku (prawnik z Unii Europejskiej) powinien mieć ustaloną składkę w wysokości jak w pkt. 1a przedmiotowej uchwały, zaś w drugim przypadku (prawnik spoza Unii Europejskiej) powinien mieć ustaloną składkę w wysokości połowy składki ustalonej jak w pkt. 1a przedmiotowej uchwały.

Uchylenie uchwały w części wskazanej w sentencji niniejszej uchwały nie pozbawia izby adwokackiej możliwości realizacji i egzekwowania od członków izby obowiązku uiszczania składki samorządowej, który obciąża członków Izby Adwokackiej w Rzeszowie, albowiem pkt 1a przedmiotowej uchwały jest zgodny z prawem i wykonalny, obejmując swym zakresem podmiotowym wszystkich adwokatów, którzy nie są zaliczani do pozostałych grup zasadnie uprzywilejowanych. W odniesieniu zaś do obowiązku uiszczania składek na rzecz izby adwokackiej, w tym ich wysokości, przez prawników z Unii Europejskiej oraz prawników spoza Unii Europejskiej, w miejsce uchylonych pkt. 1c i 1d przedmiotowej uchwały, bezpośrednie zastosowanie będą miały odpowiednio art. 14 i art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 2002 r.
o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej w zw. z pkt. 1a uchwały nr 6/2022 Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Rzeszowie z dnia 3 września 2022 r. w sprawie wysokości obowiązkowych składek samorządowych. Prawnik z Unii Europejskiej będzie zobowiązany uiszczać składkę w wysokości zgodnej z pkt. 1 przedmiotowej uchwały, zaś prawnik spoza Unii Europejskiej będzie zobowiązany uiszczać składkę w wysokości połowy składki ustalonej zgodnej z pkt. 1 przedmiotowej uchwały – w obu przypadkach na zasadach
i w terminach tam wskazanych.

Mając na uwadze powyższe, Naczelna Rada Adwokacka, na wniosek Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, uchyliła sprzeczną z prawem uchwałę zgromadzenia izby –
w części wskazanej w sentencji niniejszej uchwały.

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

Przemysław Rosati

Adw. Przemysław Rosati

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.