Uchwała nr 80/2022 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

UCHWAŁA NR 80/2022

Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 18 listopada 2022 roku

 

 

 

Na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu działania organów adwokatury i organów izb adwokackich Naczelna Rada Adwokacka:

 

I. Dokonuje następującego podziału czynności między członkami Prezydium NRA w ten sposób, że:

 

Prezes NRA adw. Przemysław Rosati:

1)      reprezentuje NRA w kontaktach z organami władzy publicznej oraz organizacjami krajowymi i zagranicznymi;

2)      kieruje pracami Prezydium NRA, w tym zwołuje posiedzenia Prezydium NRA
i proponuje porządek dzienny obrad Prezydium, podpisuje korespondencję urzędową oraz przydziela sprawy do załatwiania członkom Prezydium NRA;

3)      składa oświadczenia i podpisuje dokumenty dotyczące zobowiązań majątkowych NRA w trybie przewidzianym w § 16 ust. 2 Regulaminu działania organów adwokatury
i organów izb adwokackich
;

4)      nadzoruje Instytut Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA oraz reprezentuje NRA
w pracach parlamentarnych;

5)      nadzoruje pracę Instytutu LegalTech, Komisji Aplikacji Adwokackiej, Komisji Doskonalenia Zawodowego, Komisję Edukacji Prawnej, Zespołu ds. opracowania zmian w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu, Centrum Mediacji NRA, Komisję Informatyzacji i Zespołu ds. Kobiet;

6)      koordynuje i odpowiada za informatyzację i wdrożenie nowych technologii, w tym informatyzację organów Adwokatury oraz organów izb adwokackich;

7)      nadzoruje przygotowywanie posiedzeń NRA i Prezydium NRA, opracowuje projekty uchwał NRA i Prezydium NRA;

8)      koordynuje zadania samorządu z zakresu kontaktu z organami wymiaru sprawiedliwości;

9)      nadzoruje Izby Adwokackie w Warszawie, Poznaniu, Opolu i Krakowie;

10)  kieruje polityką kadrową Adwokatury, w tym nadzoruje sprawy personalne Biura NRA;

11)  nadzoruje Biuro Prasowe NRA i odpowiada za realizację polityki medialnej NRA.

 

Wiceprezes NRA adw. Bartosz Tiutiunik:

1)      współdziała z Prezesem NRA w wykonywaniu jego obowiązków jako jego zastępca;

2)      zastępuje Prezesa NRA podczas jego nieobecności;

3)      składa oświadczenia i podpisuje dokumenty dotyczące zobowiązań majątkowych NRA w trybie przewidzianym w § 16 ust. 2 Regulaminu działania organów adwokatury
i organów izb adwokackich
;

4)      wspólnie z Prezesem NRA nadzoruje pracę Komisji Aplikacji Adwokackiej, a także Zespół ds. opracowania zmian w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu;

5)      nadzoruje pracę Komisji Etyki, Komisji Współpracy Zawodów Zaufania Publicznego i Komisji Praw Człowieka;

6)      koordynuje zadania samorządu z zakresu ochrony tajemnicy adwokackiej;

7)      nadzoruje Izby Adwokackie w Gdańsku, Wrocławiu i Płocku;

8)      wykonuje sprawy i zadania przydzielone przez Prezesa NRA.

 

Wiceprezes NRA adw. Bartosz Grohman:

1)      współdziała z Prezesem NRA w wykonywaniu jego obowiązków jako jego zastępca;

2)      zastępuje Prezesa NRA podczas jego nieobecności,

3)      składa oświadczenia i podpisuje dokumenty dotyczące zobowiązań majątkowych NRA w trybie przewidzianym w § 16 ust. 2 Regulaminu działania organów adwokatury
i organów izb adwokackich
;

4)      nadzoruje pracę Komisji Spraw Zagranicznych,

5)      wspólnie z Sekretarzem i Zastępcą Sekretarza NRA załatwia bieżącą korespondencję oraz nadzoruje pracę Biura NRA i sekretariatu, w tym nadzoruje przygotowywanie posiedzeń NRA i Prezydium NRA, opracowuje projekty uchwał NRA i Prezydium NRA, redaguje protokoły posiedzeń Prezydium NRA i NRA, nadzoruje pracę Biura NRA i sekretariatu, nadzoruje i czuwa nad sprawozdawczością NRA i Prezydium NRA, w szczególności przygotowuje sprawozdanie organów adwokatury dla Prezydenta RP oraz sprawozdanie kadencyjne na Krajowy Zjazd Adwokatury;

6)      wspólnie ze Skarbnikiem NRA nadzoruje pracę zespołu ds. opracowania projektu zmian w regulaminie wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach;

7)      nadzoruje Izby Adwokackie w Katowicach, Łodzi, Radomiu i Białymstoku;

8)      współdziała z Prezesem NRA i Sekretarzem NRA w zakresie realizacji polityki medialnej i nadzoru nad Biurem Prasowym NRA;

9)      w porozumieniu z Prezesem NRA i Sekretarzem NRA utrzymuje stałe kontakty z organami adwokatury, organami izb adwokackich, organami władzy publicznej oraz organami samorządów zawodowych;

10)  wykonuje sprawy i zadania przydzielone przez Prezesa NRA.

 

Sekretarz NRA adw. Justyna Mazur:

1)      odpowiada za wykonanie uchwał NRA i Prezydium NRA;

2)      wspólnie z Zastępcą Sekretarza NRA załatwia bieżącą korespondencję;

3)      wykonuje czynności przewidziane w § 19 ust. 2 Regulaminu działania organów adwokatury i organów izb adwokackich, w tym przygotowuje posiedzenie NRA
i Prezydium NRA, opracowuje projekty uchwał NRA i Prezydium NRA, redaguje protokoły posiedzeń Prezydium NRA i NRA, nadzoruje pracę Biura NRA i sekretariatu, nadzoruje i czuwa nad sprawozdawczością NRA i Prezydium NRA, w szczególności przygotowuje sprawozdanie organów adwokatury dla Prezydenta RP oraz sprawozdanie kadencyjne na Krajowy Zjazd Adwokatury;

4)      w porozumieniu z Prezesem NRA utrzymuje stałe kontakty z organami adwokatury, organami izb adwokackich, organami władzy publicznej oraz organami samorządów zawodowych;

5)      składa oświadczenia i podpisuje dokumenty dotyczące zobowiązań majątkowych NRA w trybie przewidzianym w § 16 ust. 2 Regulaminu działania organów adwokatury
i organów izb adwokackich
;

6)      nadzoruje i koordynuje zadania z zakresu katalogowania materiałów archiwalnych Adwokatury, w tym zbiory muzealne i dokumentację historyczną;

7)      nadzoruje pracę Komisji ds. równego traktowania i Komisji Wizerunku.

8)      koordynuje sprawy z zakresu dostępu do informacji publicznej i ochrony danych osobowych, w tym nadzoruje pracę koordynatora ds. informacji publicznej i ochrony danych osobowych;

9)      nadzoruje pracę sekretarzy prawniczych,

10)  nadzoruje Izby Adwokackie w Olsztynie i Koszalinie;

11)  załatwia skargi i wnioski;

12)  analizuje odwołania od uchwał ORA;

13)  współdziała z Prezesem NRA w zakresie realizacji polityki medialnej i nadzoru nad Biurem Prasowym NRA;

14)  nadzoruje realizację projektów społecznych Adwokatury i współpracę z organizacjami pozarządowymi;

15)  wykonuje sprawy i zadania przydzielone przez Prezesa NRA.

 

Zastępca Sekretarza NRA adw. Jarosław Szczepaniak:

1)      zastępuje Sekretarza NRA;

2)      wspólnie z Sekretarzem NRA załatwia bieżącą korespondencję;

3)      załatwia skargi i wnioski;

4)      prowadzi analizę składu osobowego Adwokatury;

5)      analizuje uchwały ORA i czuwa nad sporządzeniem informacji o najważniejszych uchwałach (jako załącznik do protokołu posiedzeń Prezydium);

6)      udziela informacji o pracach Prezydium NRA organom adwokatury, organom izb adwokackich i Redakcji „Palestry”;

7)      wykonuje sprawy i zadania przydzielone przez Prezesa NRA i Sekretarza NRA;

8)      nadzoruje i koordynuje postępowania administracyjne, sądowo-administracyjne
i sądowe, których stroną jest NRA lub Prezydium NRA;

9)      nadzoruje i współpracuje z koordynatorem ds. izbowych;

10)  nadzoruje Izby Adwokackie w Lublinie, Częstochowie i Zielonej Górze;

11)  wspólnie z Sekretarzem NRA przygotowuje sprawozdanie organów adwokatury dla Prezydenta RP oraz sprawozdanie kadencyjne na Krajowy Zjazd Adwokatury;

 

Skarbnik NRA adw. Henryk Stabla:

1)      wykonuje czynności przewidziane w § 20 Regulaminu działania organów adwokatury
i organów izb adwokackich
, w tym przygotowuje projekt preliminarza budżetowego, opracowuje odpowiednie analizy i sprawozdania z wykonania budżetu i referuje je na posiedzenie NRA oraz na posiedzeniach Prezydium NRA;

2)      nadzoruje działalność gospodarczą i finansową NRA oraz nadzoruje księgowość, rachunkowość i sprawozdawczość finansową Adwokatury oraz sprawuje nadzór nad działalnością Biura NRA w tym zakresie;

3)      składa oświadczenia i podpisuje dokumenty dotyczące zobowiązań majątkowych NRA
w trybie przewidzianym w § 16 ust. 2 Regulaminu działania organów adwokatury
i organów izb adwokackich
;

4)      wykonuje czynności związane ze zwykłym zarządem majątkiem Adwokatury;

5)      kieruje egzekwowaniem wierzytelności i zgłasza wnioski o ich umorzenie;

6)      kontroluje działalność gospodarczą, a w szczególności inwestycyjną i remontową okręgowych rad adwokackich;

7)      analizuje ekonomiczną działalność i sytuację bytową Adwokatury oraz przedstawia odpowiednie oceny i wnioski Prezydium NRA;

8)      współpracuje z Wyższą Komisją Rewizyjną;

9)      koordynuje pozyskiwanie środków publicznych;

10)  nadzoruje Izby Adwokackie w Bielsko-Białej i Wałbrzychu;

11)  opracowuje projekty aktów prawnych zgodnie z § 20 ust. 7 Regulaminu działania organów adwokatury i organów izb adwokackich;

12)  wykonuje sprawy i zadania przydzielone przez Prezesa NRA.

 

Członek Prezydium NRA adw. Stanisław Estreich:

1)      współdziała z Prezesem NRA w zakresie koordynacji zadań samorządu z organami wymiaru sprawiedliwości;

2)      nadzoruje Redakcję „Palestry”, Ośrodek Badawczy Adwokatury i Bibliotekę Palestry;

3)      nadzoruje pracę Centralnego Zespołu Wizytatorów;

4)      nadzoruje Izby Adwokackie w Kielcach, Siedlcach i Rzeszowie;

5)      wykonuje sprawy i zadania przydzielone przez Prezesa NRA.

 

Członek Prezydium NRA adw. Andrzej Zwara:

1)      nadzoruje pracę  Komisji Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki.

2)      koordynuje zadania samorządu dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (ustawa AML) w zakresie dotyczącym świadczenia pomocy prawnej;

3)      koordynuje współpracę Naczelnej Rady Adwokackiej z instytucjami szkolnictwa wyższego;

4)      wspólnie z Sekretarzem NRA i Zastępcą Sekretarza NRA przygotowuje sprawozdanie organów adwokatury dla Prezydenta RP oraz sprawozdanie kadencyjne na Krajowy Zjazd Adwokatury;

5)      współpracuje ze Skarbnikiem NRA adw. Henrykiem Stablą w zakresie pozyskiwania środków publicznych;

6)      współdziała z Prezesem NRA w zakresie koordynacji pracy Instytutu Legaltech, Komisji Aplikacji Adwokackiej oraz redakcji „Palestry”;

7)      nadzoruje Izby Adwokackie w Szczecinie, Toruniu i Bydgoszczy;

8)      wykonuje sprawy i zadania przydzielone przez Prezesa NRA.

 

II. Traci moc uchwała nr 73/2022 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 22 października 2022 r.

 

III. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

Przemysław Rosati

Adw. Przemysław Rosati

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.