Uchwała nr 82/2022 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

UCHWAŁA NR 82/2022

Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 19 listopada 2022 roku

 

 

 

Na podstawie art. 1 ust. 1 oraz 58 ust. 9 ustawy z 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze Naczelna Rada Adwokacka zwraca się do Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy o skorzystanie
z prerogatywy przewidzianej w art. 122 ust. 5 Konstytucji RP w odniesieniu do ustawy z dnia
7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, poprzez przekazanie ustawy Sejmowi do ponownego rozpatrzenia.

Uchwalona nowelizacja ustawy Kodeks karny stanowi w istocie próbę wprowadzenia nowego kodeksu karnego, wstecznego względem stanu rozwoju prawa karnego
w społeczeństwach demokratycznych i stanu badań w zakresie nauk penalnych. Regulacja ta jest nadmiernie represyjna, kazuistyczna i godzi głęboko w sędziowską swobodę orzekania.
W sposób istotny ogranicza podstawowe konstytucyjne prawa i wolności obywatelskie – wolność osobistą i własność. Pozostaje przy tym sprzeczna z zasadą proporcjonalności wyrażoną w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Wiele proponowanych istotnych zmian nie zostało
w żaden sposób uzasadnionych. Nie poparto ich stosownymi badaniami naukowymi, danymi statystycznymi, rzeczowymi konsultacjami ze środowiskiem teoretyków i praktyków prawa.

Szczególnie krytycznie należy ocenić możliwość orzeczenia zakazu warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia kary dożywotniego pozbawienia wolności wymierzonej za niektóre przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, wolności seksualnej, bezpieczeństwu powszechnemu lub za przestępstwo o charakterze terrorystycznym. Rozwiązanie takie jest wprost sprzeczne z art. 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, który stanowi, że nikt nie może być poddany torturom ani nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu lub karaniu.

Naczelna Rada Adwokacka wyraża także stanowczy sprzeciw wobec dalszego zwiększania uprawnień prokuratora kosztem zasady równości stron oraz kosztem nadrzędnej roli sądu wobec pozostałych uczestników postępowania karnego, do czego prowadzi m.in. zmiana art. 60 § 3 kodeksu karnego warunkująca możliwość skorzystania przez oskarżonego
z instytucji nadzwyczajnego złagodzenia kary od wniosku prokuratora.

Uchwalona ustawa w sposób istotny poszerza katalog zbrodni, a także podnosi granice ustawowe zagrożenia karą za szereg występków. Zmiana ta nie ma żadnego uzasadnienia
w świetle danych statystycznych, zgodnie z którymi przestępczość w Polsce maleje, przy jednoczesnym wzroście skuteczności jej zwalczania.

Naczelna Rada Adwokacka uznaje, że ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw powinna zostać zawetowana przez Prezydenta RP. Wymaga tego interes publiczny i dobrze pojęty interes wymiaru sprawiedliwości.

Populizm penalny nie powinien zastępować koniecznych i rzeczowych zmian w obszarze legislacji.

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

Przemysław Rosati

Adw. Przemysław Rosati

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.