Uchwała nr 103/2013 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów
UCHWAŁA NR 103/2013
Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 22 czerwca 2013 r.w sprawie zmiany uchwały nr 9/2008 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 15 marca 2008 r.
? ?Regulamin działania rzeczników dyscyplinarnych?Na podstawie art. 58 pkt 12 lit. i ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. nr 146 poz. 1188 z późn. zm.), Naczelna Rada Adwokacka postanawia, że:

I.

1. W par. 11 ust. 3 skreśla się fragment: ?albo skierowaniu wniosku o ukaranie do dziekana okręgowej rady adwokackiej?.

2. § 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie: ?3. Na postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia pokrzywdzonemu, a na postanowienia o umorzeniu dochodzenia stronom i Ministrowi Sprawiedliwości przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem do właściwego Sądu Dyscyplinarnego za pośrednictwem rzecznika, który je wydał. Postanowienie doręcza się wraz
z uzasadnieniem oraz pouczeniem o terminie i trybie wniesienia odwołania?.

II.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Andrzej Zwara) Adw. Andrzej Zwara

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.