Załącznik do uchwały nr 247/2022 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


STATUT INSTYTUTU LEGALTECH

PRZY NACZELNEJ RADZIE ADWOKACKIEJ

 

§ 1. Utworzenie.

 1. Instytut LegalTech przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, zwany dalej: „Instytut LegalTech”, został utworzony przez Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej uchwałą
  nr 4/2021 z dnia 1 kwietnia 2021 roku.
 2. Instytut LegalTech stanowi wewnętrzną jednostkę organizacyjną, działającą na prawach komisji, powołaną przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.
 3. Działalność Instytutu LegalTech dotyczy zarówno adwokatów i aplikantów adwokackich, zwanych dalej „członkami samorządu adwokackiego”.

 

§ 2. Działalność w organizacjach zewnętrznych.

 1. W oparciu o decyzję Rady Programowej Instytutu LegalTech Dyrektor Instytutu LegalTech może wystąpić do Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej o wyrażenie zgody w formie uchwały na przystąpienie Naczelnej Rady Adwokackiej do krajowych
  i zagranicznych organizacji, zrzeszeń, stowarzyszeń lub izb związanych z celami lub zadaniami Instytutu LegalTech.
 2. Instytut LegalTech reprezentuje Naczelną Radę Adwokacką w kontakcie, we współpracy i w wykonywaniu praw członka we wskazanych w ust. 1 powyżej podmiotach,
  w szczególności w zakresie prawa głosu oraz bieżącej pracy w tych podmiotach.

 

§ 3. Cele Instytutu.

Celami Instytutu jest:

a)      promowanie i popularyzacja innowacyjności w pracy członków samorządu adwokackiego, w tym wykorzystania nowych technologii i narzędzi LegalTech,

b)      edukacja członków samorządu adwokackiego w zakresie usprawnienia pracy członków samorządu adwokackiego, w tym wykorzystywania narzędzi LegalTech oraz nowych technologii,

c)      wspomaganie rozwoju nowych technologii służących usprawnieniu działalności kancelarii adwokackich,

d)      wsparcie działań organów adwokatury w zakresie objętym celami i zadaniami Instytutu LegalTech,

e)      wsparcie Naczelnej Rady Adwokackiej w opracowywaniu standardów, zaleceń, dobrych praktyk lub innych dokumentów zleconych przez Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, a leżących w zakresie celów i zadań Instytutu LegalTech,

f)       promowanie i popularyzacja innowacyjnych zmian w wymiarze sprawiedliwości.

 

§ 4. Zadania Instytutu.

Instytut może realizować swoje cele poprzez:

a)      przygotowywanie materiałów edukacyjnych i informacyjnych dla członków samorządu adwokackiego z zakresu nowych technologii w branży prawniczej oraz z zakresu legaltech, we współpracy z Komisjami działającymi przy Naczelnej Radzie Adwokackiej,

b)      tworzenie wytycznych i zaleceń (lub innych dokumentów, o których mowa w § 3 lit. e powyżej) w zakresie bezpiecznego korzystania z nowych technologii i narzędzi legaltech w ramach pracy kancelarii, z uwzględnieniem tajemnicy zawodowej,

c)      tworzenie narzędzi z zakresu legaltech mających na celu usprawnienie i ułatwienie pracy członków samorządu adwokackiego, w ramach wykonywanego przez nich zawodu,
w szczególności przy współpracy z podmiotami trzecimi, w tym uczelniami wyższymi,

d)      organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie innowacyjności, nowych technologii
i narzędzi legaltech, we współpracy z Komisją Doskonalenia Zawodowego, Komisją Aplikacji Adwokackiej lub podmiotami zewnętrznymi, w tym uczelniami wyższymi, instytucjami publicznymi lub podmiotami, o których mowa w § 2 ust. 1 powyżej,

e)      aktywny kontakt ze środowiskiem adwokackim i aplikantów adwokackich,

f)       współpracę z organami wymiaru sprawiedliwości, w szczególności w zakresie wdrażania nowych technologii i narzędzi legaltech w ramach pracy wymiaru sprawiedliwości,

g)      współpracę z krajowymi i zagranicznymi podmiotami i instytucjami, w szczególności tymi, o których mowa w § 2 ust. 1 powyżej, w zakresie dotyczącym celów i zadań Instytutu LegalTech,

h)      opracowywanie informacji dla członków samorządu adwokackiego oraz dla organów Adwokatury na temat innowacyjnych rozwiązań, w tym nowych technologii w pracy prawnika,

i)        organizowanie wydarzeń i konferencji związanych z realizacją zadań Instytutu LegalTech,

j)        przeprowadzanie, monitorowanie i nadzór nad badaniami lub analizami dotyczącymi innowacyjności w branży prawniczej lub wymiaru sprawiedliwości, w tym z zakresu nowych technologii oraz dotyczących narzędzi legaltech, w tym we współpracy
z podmiotami trzecimi,

k)      rekomendowanie lub promocję rozwiązań w zakresie innowacyjności i nowych technologii w branży prawniczej,

l)        współpracę z Komisjami i Zespołami działającymi przy Naczelnej Radzie Adwokackiej,
w szczególności z Komisją Doskonalenia Zawodowego, Komisją Aplikacji Adwokackiej, Komisją Informatyzacji, Komisją ds. Zagranicznych oraz Instytutem Legislacji i Prac Parlamentarnych,

m)    analizowanie i opiniowanie aktów prawnych procedowanych przez organy legislacyjne, zgłaszanie uwag i proponowanie rozwiązań alternatywnych związanych z działalnością
i pracami Instytutu LegalTech, we współpracy z Instytutem Legislacji i Prac Parlamentarnych Naczelnej Radzy Adwokackiej,

n)      współpracę z wydawnictwami prawniczymi i naukowymi w zakresie innowacyjności,
w tym nowych technologii w branży prawniczej, zastosowania narzędzi legaltech oraz skutków zastosowania nowych technologii w poszczególnych dziedzinach prawa,

p)      organizację konkursów i projektów skierowanych do środowisk prawniczych, przedsiębiorców, obywateli RP w zakresie nowych technologii i prawa,

q)      wszelkie inne działania zgodne z celami Instytutu LegalTech.

 

§ 5. Roczne plany działalności.

 1. Instytut działa w oparciu o roczne plany działalności.
 2. Zadania, które nie zostały ujęte w rocznych planach, o których mowa w ust. 1 powyżej, a mieszczące się w zakresie działania Instytutu LegalTech, realizuje Dyrektor Instytutu LegalTech.
 3. Projekt rocznego planu działalności Instytutu przygotowuje Dyrektor Instytutu LegalTech, uwzględniając wytyczne Krajowego Zjazdu Adwokatury, Naczelnej Rady Adwokackiej, Rady Programowej Instytutu oraz zapewniając realizację zadań adwokatury, określonych w art. 1 ust. 1 i art. 3 ustawy z dnia 26.05.1982 r. Prawo
  o adwokaturze, w tym w szczególności zadania współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz kształtowaniu prawa.
 4. Roczny plan działalności Instytutu LegalTech Dyrektor Instytutu LegalTech przedstawia na posiedzeniu plenarnym Naczelnej Rady Adwokackiej.

 

§ 6. Znak graficzny.

 1. Instytut LegalTech może używać własnego znaku graficznego, przyjętego uchwałą Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej.
 2. Dyrektor Instytutu LegalTech przedkłada projekt znaku graficznego Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej do przyjęcia.

 

§ 7. Dyrektor, Wicedyrektorzy oraz Sekretarz Instytutu LegalTech.

 1. Pracami Instytutu LegalTech kieruje Dyrektor Instytutu LegalTech wybierany na czas nieoznaczony przez Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej na wniosek Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej.
 2. W przypadku braku wyboru Dyrektora Instytutu LegalTech funkcję Dyrektora Instytutu LegalTech pełni Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, o ile Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej nie wyznaczy jednego z Wicedyrektorów Instytutu LegalTech do czasowego pełnienia obowiązków Dyrektora Instytutu LegalTech.
 3. Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, na wniosek Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, może wybrać również Wicedyrektora lub Wicedyrektorów Instytutu LegalTech. Wicedyrektor lub Wicedyrektorzy Instytutu LegalTech posiadają kompetencje mieszczące się w zakresie działań Dyrektora Instytutu LegalTech, określone przez Dyrektora Instytutu LegalTech zgodnie z bieżącymi potrzebami realizacji zadań Instytutu. Wicedyrektor Instytutu LegalTech wybierany jest na czas nieoznaczony.
 4. Działalność Dyrektora i Wicedyrektorów może wspierać Sekretarz Instytutu, którego zakres działania określa Dyrektor Instytutu LegalTech.
 5. Dyrektor Instytutu LegalTech może złożyć rezygnację lub zostać odwołany w każdym czasie uchwałą Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej. Postanowienie ust. 5 zd. 1 stosuje się odpowiednio do rezygnacji lub odwołania Wicedyrektora Instytutu LegalTech.
 6. Sekretarz Instytutu LegalTech wybierany jest na wniosek Dyrektora Instytutu LegalTech przez Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej na czas nieoznaczony. Sekretarz Instytutu administruje pracą Instytutu, realizując zadania zlecane bezpośrednio przez Dyrektora Instytutu LegalTech. Osoba powołana na funkcję Sekretarza nie musi być adwokatem lub aplikantem adwokackim.
 7. Bezpośredni nadzór merytoryczny i organizacyjny nad pracą Dyrektora Instytutu LegalTech sprawuje Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej.
 8. Dyrektor Instytutu LegalTech uprawniony jest do upoważnienia członka zespołu, o którym mowa w § 9 poniżej, do reprezentowania Instytutu LegalTech w zakresie wskazanym w ust. 9 lit. f – h oraz lit. k poniżej.
 9. Dyrektor Instytutu LegalTech, we współpracy z Wicedyrektorami, kieruje bieżącą pracą Instytutu, w tym szczególności:

a)      organizacją pracy Instytutu LegalTech,

b)      koordynowaniem zadań poszczególnych zespołów,

c)      bieżącą współpracą z zespołami i ekspertami Instytutu LegalTech,

d)      opracowaniem projektów rocznych planów działalności Instytutu LegalTech,

e)      organizacją wewnętrznych przedsięwzięć służących pracy i promocji Instytutu LegalTech,

f)       nawiązywaniem kontaktów z podmiotami zewnętrznymi w celu realizacji zadań Instytutu LegalTech, w tym w celu nawiązania współpracy,

g)      realizacją bieżących kontaktów z podmiotami zewnętrznymi współpracującymi
z Instytutem LegalTech,

h)      reprezentacją Instytutu LegalTech na zewnątrz,

i)        sporządzaniem sprawozdań z działalności rocznej Instytutu LegalTech
i przedstawianiem ich przed Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej,

j)        uczestniczeniem w posiedzeniach zespołów Instytutu LegalTech,

k)      reprezentowaniem Instytutu LegalTech w zakresie wskazanym w § 2 ust. 2 powyżej;

l)        bieżącą współpracą z ekspertami Instytutu LegalTech.

 

§ 8. Zespoły Instytutu.

 1. Instytut realizuje swoje zadania poprzez powołane uchwałą Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej zespoły stałe lub powołane decyzją Dyrektora Instytutu LegalTech zespoły doraźnie.
 2. Zespołami stałymi Instytutu LegalTech są:
  1. zespół ds. PR, komunikacji i wizerunku Instytutu LegalTech,
  2. zespół ds. dobrych praktyk w zakresie cyberbezpieczeństwa,
  3. zespół ds. innowacyjnych rozwiązań i usprawnień w kancelarii adwokackiej i pracy adwokata.
  4. W ramach Instytutu LegalTech mogą działać zespoły powoływane doraźnie do realizacji zadań w ramach realizacji planów Instytutu LegalTech lub zadań powstałych niezależnie od uchwalonego rocznego planu działania.
  5. Powołanie zespołu stałego i wybór poszczególnych członków zespołu następuje na podstawie uchwały Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej na wniosek Dyrektora Instytutu LegalTech.
  6. Uchwała o utworzeniu zespołu stałego ustala zakres jego działania i jego skład osobowy. Skład osobowy zespołu stałego może być zmieniany lub uzupełniany na wniosek Dyrektora Instytutu LegalTech w każdym czasie.
  7. Skład osobowy zespołu doraźnego (w tym jego zmiany) ustalany jest decyzją Dyrektora Instytutu LegalTech.
  8. Pracami zespołu kieruje Przewodniczący zespołu, który jest wskazywany przez Dyrektora Instytutu LegalTech spośród osób powołanych do Zespołu.
  9. Organizację pracy i nadzór nad realizacją zadań zespołów sprawuje Dyrektora Instytutu LegalTech.
  10. W skład Zespołów mogą wchodzić członkowie Instytutu LegalTech, eksperci oraz inne osoby posiadające wiedzę i doświadczenie w dziedzinie objętej przedmiotem działania i zadań Instytutu LegalTech.

 

§ 10. Eksperci Instytutu.

 1. Swoje zadania Instytut LegalTech realizuje we współpracy z niezależnymi ekspertami.
 2. Ekspertem Instytutu LegalTech może zostać osoba posiadająca wiedzę i doświadczenie w dziedzinie objętej przedmiotem działania i zadań Instytutu LegalTech.
 3. Wpisu na listę ekspertów Instytutu LegalTech dokonuje Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej na wniosek Dyrektora Instytutu LegalTech.
 4. Instytut LegalTech prowadzi listę ekspertów, która publikowana jest na dedykowanej stronie internetowej Instytutu LegalTech lub na stronie internetowej www.adwokatura.pl.
 5. Eksperci mogą być zapraszani na posiedzenia zespołów Instytutu LegalTech, w trakcie których mają oni głos doradczy w zakresie działalności i specjalizacji zawodowej danego eksperta.
 6. Instytut LegalTech korzysta z opinii i stanowisk ekspertów w sprawach wymagających stanowiska dotyczącego zagadnień będących przedmiotem prac Instytutu LegalTech.
 7. Zasady wynagradzania za przygotowane w ramach działalności Instytutu LegalTech ekspertyzy, opinie i stanowiska określa Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej,
  a wykonana praca jest finansowana z budżetu Instytutu LegalTech lub funduszy celowych przyznanych odrębną uchwałą Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej lub uchwałą Naczelnej Rady Adwokackiej.

 

§ 11. Finansowanie.

 1. Obsługę kancelaryjną Instytutu LegalTech prowadzi Biuro Naczelnej Rady Adwokackiej.
 2. Instytut LegalTech realizuje swoje działania w oparciu o środki przyznane w uchwale budżetowej przez Naczelną Radę Adwokacką lub z funduszy celowych przyznanych odrębną uchwałą Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej lub uchwałą Naczelnej Rady Adwokackiej.
 3. Do dnia 31 grudnia każdego roku Dyrektor Instytutu LegalTech przedstawia Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej projekt preliminarza wydatków Instytutu na rok następny.
 4. Jednostkowe wydatki i zobowiązania Instytut realizuje na podstawie uchwały Prezydium NRA.
 5. Instytut LegalTech, w ramach wykonywania swoich zadań statutowych oraz w zakresie finansowania swoich działań, współpracuje z Fundacją Adwokatury.

 

§ 12. Przepis końcowy.

Statut wchodzi w życie z dniem 7 lipca 2022 r., a zmiany jego treści z chwilą ich uchwalenia.

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.