Uchwała nr 88/2022 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

UCHWAŁA NR 88/2023

Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 14 stycznia 2023 roku

 

 

w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Naczelnej Rady Adwokackiej na rok 2023

 

 

            Na podstawie § 12 ust. 1 Regulaminu działania organów adwokatury i organów izb adwokackich (tekst jednolity: obwieszczenie Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 21 stycznia 2017 roku) oraz w wykonaniu uchwał Krajowego Zjazdu Adwokatury w Bydgoszczy uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

  1. Przyjmuje się priorytety działania Naczelnej Rady Adwokackiej na rok 2023, które mają charakter długofalowy, a ich realizacja może zostać przeniesiona na lata następne lub ulec modyfikacji.
  2. Naczelna Rada Adwokacka realizuje plan pracy uwzględniający w szczególności priorytety wskazane w § 1 ust. 3 uchwały w ramach działań własnych Naczelnej Rady Adwokackiej
    i Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej oraz poprzez działania wykonawcze jednostek funkcjonujących przy Naczelnej Radzie Adwokackiej i jej Prezydium.
  3. Priorytetami Naczelnej Rady Adwokackiej na rok 2023, przy uwzględnieniu założeń wskazanych w § 1 ust. 1 uchwały, są w szczególności działania realizowane przez:

 

1)      Instytut Legislacji i Prac Parlamentarnych, który:

a)      będzie kontynuować prace zmierzające do wdrożenia w procesie legislacyjnym rozwiązań zaproponowanych w przygotowanym przez NRA projekcie ustawy o szczególnych zasadach prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu pomocy prawnej, tj. postulatów rozwiązań legislacyjnych prowadzących do uregulowania zasad świadczenia pomocy prawnej w Polsce,

b)      będzie w dalszym ciągu koncentrować się na zabieganiu o zmiany legislacyjne związane z zasadami i wynagradzaniem za świadczenie pomocy prawnej z urzędu (w tym przygotowywanie projektu nowej ustawy o świadczeniu pomocy prawnej z urzędu przez adwokatów i radców prawnych, a także przygotowanie i wydanie publikacji orzeczeń w tej tematyce skierowanych do adwokatów i sędziów),

c)      będzie kontynuować działania legislacyjne zmierzające do zmian w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, a także opracuje program zaangażowania Fundacji Adwokatury przy opracowaniu projektu nowych rozwiązań legislacyjnych w zakresie systemu świadczenia pomocy prawnej z urzędu,

d)      będzie kontynuować prace zmierzające do wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze, w tym w zakresie rozwiązań umożliwiających wykonywanie zawodu adwokata w formie adwokackiej spółki kapitałowej oraz w oparciu o adwokacką umowę o współpracy,

e)      opracuje projekt rozwiązań legislacyjnych mających na celu dostosowanie prawa obecnie regulującego funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości do wymogów demokratycznego państwa prawnego,

f)       będzie na bieżąco przedkładać organom legislacyjnym opinie w sprawach procedowanych w procesach legislacyjnych oraz petycje w sprawach zmian w obowiązującym prawie, zmierzające m.in. do usprawnienia funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, stworzenia właściwych warunków pracy adwokatów i ochrony praw obywateli, a także będzie uczestniczyć w procesie legislacyjnym w Sejmie RP oraz Senacie RP oraz angażować się w te postępowania jako „przyjaciel sądu”,

g)      opracuje propozycje rozwiązań legislacyjnych w celu usprawnienia systemu przeprowadzania egzaminów na aplikację adwokacką, odbywania tej aplikacji i przeprowadzania egzaminu adwokackiego,

h)      będzie kontynuować prace zmierzające do wdrożenia w postępowaniach sądowych elementów zdalnych, cyfrowych oraz digitalizacji akt, w tym wprowadzenia do procedury cywilnej rozwiązań funkcjonujących w ramach tzw. ustawy covidowej, a do procedury karnej doręczeń elektronicznych (w zakresie wezwań i zawiadomień),

i)        dokona do końca I kwartału roku przeglądu rozwiązań prawnych istniejących w ustawie covidowej , które powinny zostać wyeliminowane z porządku prawnego,

j)        przygotuje w oparciu o materiały uzyskane z Najwyższej Izby Kontroli projekt ustawy regulującej działalność służb specjalnych w Polsce, w tym w szczególności w zakresie kontroli nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi tych służb,

k)      przygotuje projekt zmian w zakresie zasad stosowania tymczasowego aresztowania w Polsce,

l)        będzie rozwijać czasopismo „De Lege Ferenda – Przegląd Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych Naczelnej Rady Adwokackiej”, a także podejmie działania zmierzające do uruchomienia strony internetowej.

 

2)      Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, które:

a)      poszerzy swoje działania o arbitraż,

b)      włączy się w sieć współpracy ośrodków mediacji z UE w celu świadczenia pomocy prawnej i mediacyjnej z zakresu spraw o uprowadzenie dziecka za granicę,

c)      przeprowadzi badania ilościowe z zakresu stwierdzenia wykonalności ugód zawieranych przed mediatorami adwokatami i mediatorami niebędącymi adwokatami,

d)      będzie kontynuować działania w zakresie podnoszenia kwalifikacji mediatorów, w tym przy współpracy z Fundacją Adwokatury,

e)       włączy się w pracę NGO w zakresie spraw, które są przedmiotem mediacji, w przedmiocie ustalenia minimalnych standardów związanych z kształceniem i doskonaleniem zawodowym mediatorów zrzeszonych w Centrum Mediacji przy NRA,

f)       przygotuje konkurs mediacyjny dla aplikantów lub studentów,

g)      będzie kontynuować program rozwoju mediacji w szkołach (mediacje rówieśnicze) oraz na uniwersytetach,

h)      będzie współpracować z sędziami ‒ koordynatorami ds. mediacji w wybranych sądach, podejmie próby organizacji wspólnych salonów mediacji,

i)        będzie kontynuować współpracę ze Społeczną Radą ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości oraz z Wydziałem ds. Mediacji Ministerstwa Sprawiedliwości,

j)        będzie kontynuować projekty: „Tydzień mediacji” i „Mediacje rówieśnicze”.

 

3)      Instytut LegalTech, który:

a)      po przyjęciu przez NRA „Dobrych praktyk dotyczących cyberbezpieczeństwa w działalności kancelarii i pracy adwokat ” przeprowadzi ich promocję oraz cykliczne szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa,

b)      będzie współpracować z Politechniką Warszawską oraz z uniwersyteckimi wydziałami prawa w zakresie opracowania standardów przetwarzania danych w usługach online,

c)      przeprowadzi cykl webinarów z prezentacją i szkoleniem dostawców i narzędzi legaltech,

d)      zaangażuje się w prace dotyczące transformacji cyfrowej pionu dyscyplinarnego i WSD,

e)      będzie kontynuować rozmowy z MS i KPRM w zakresie inicjatywy zmian technologicznych w wymiarze sprawiedliwości,

f)       podejmie współpracę z instytucjami zagranicznymi, a także izbami w zakresie wymiany doświadczeń w obszarze działalności Instytutu.

 

4)      Ośrodek Badawczy Adwokatury im. Witolda Bayera, który:

a)      będzie kontynuować prace nad projektem „Muzeum Cyfrowe Adwokatury”,

b)      będzie kontynuować prace w zakresie cyfrowego skatalogowania zbiorów bibliotecznych OBA,

c)      będzie kontynuować projekt „Wielkie mowy adwokackie”,

d)      przeprowadzi Konkurs im. Adw. Witolda Bayera dla aplikantów adwokackich i młodszych stażem adwokatów na glosę, publikację, pracę naukową z dziedziny prawa,

e)      będzie kontynuować prace związane z utworzeniem i rozpoczęciem działalności „Centrum Historii, Kultury i Dialogu Adwokatury”,

f)       będzie współorganizatorem dwóch konferencji naukowych, w tym jednej o charakterze międzynarodowym,

g)      dokona kwerendy materiałów archiwalnych oraz stworzy cyfrowe repozytorium istniejących materiałów archiwalnych we współpracy z Biblioteką Palestry i przy współpracy pełnomocnika Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej do spraw adwokackich zasobów archiwalnych.

 

5)      Bibliotekę Palestry, która:

a)      będzie kontynuować działalność wydawniczą obejmującą:

- Horyzonty Filozofii Prawa,

- Historię Adwokatury,

- Metodykę pracy adwokata,

- inne pozycje,

b)      będzie prowadzić spotkania autorskie, szkolenia oraz konferencje związane z wydawanymi pozycjami książkowymi,

c)      podejmie współpracę z okręgowymi radami adwokackimi w zakresie produkcji nagrań filmowych odnoszących się do historii Adwokatury i zawodu adwokata,

d)      stworzy cyfrowe repozytorium istniejących materiałów archiwalnych we współpracy z Ośrodkiem Badawczym Adwokatury im. W. Bayera.

 

6)      Komisję Etyki, która:

a)      będzie kształtować etykę i zasady wykonywania zawodu oraz dbała o stałe podnoszenie poziomu świadomości etycznej adwokatów i aplikantów adwokackich, a także będzie wspierać członków i organy Adwokatury w interpretacji obowiązujących zasad,

b)      będzie wspierać adwokatów, aplikantów adwokackich oraz organy Adwokatury w debacie publicznej w sprawach dotykających etyki i zasad wykonywania zawodu,

c)      będzie na bieżąco sporządzać opinie w sprawach z zakresu etyki i wykonywania zawodu w odpowiedzi na pytania kierowane przez członków Adwokatury i publikować je na stronie internetowej adwokatura.pl,

d)      będzie współpracować z CCBE, IBA i innymi organizacjami adwokackimi w zakresie rozwijania etyki zawodowej pod kątem nowych wyzwań cywilizacyjnych,

e)      przygotuje materiały dotyczące weryfikacji zgodności z etyką działań zawodowych (manual),

f)       we współpracy z innymi jednostkami będzie współtworzyć przestrzeń do cyklicznej debaty środowiskowej w sprawie zmian zasad etyki, praktyki adwokackiej i wykonywania zawodu.

 

7)      Komisję Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki, która:

a)      będzie kontynuować działania organizujące i koordynujące wydarzenia kulturalne, sportowe i turystyczne, dążąc do integracji środowiska Adwokatury Polskiej,

b)      zrealizuje zaplanowane wydarzenia integracyjne.

 

8)      Komisję Doskonalenia Zawodowego, która:

a)      przygotuje i przeprowadzi tzw. Szkolenia Pakietowe, które mają przybliżyć w sposób kompleksowy regulacje prawne i powiązaną z nimi problematykę pozaprawną (zaplanowano 15 szkoleń, każde w rozmiarze od 120 do 180 minut),

b)      we współpracy z Instytutem Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA będzie śledzić zmiany legislacyjne w tym zakresie, organizować i przeprowadzać szkolenia zawodowe z odpowiednim wyprzedzeniem do zmieniającego się stanu prawnego,

c)      będzie rozwijać listę obejmującą wykładowców, szkoleniowców, prelegentów rekomendowanym izbom do prowadzenia szkoleń zawodowych,

d)      będzie kontynuować współpracę ze Śląskim Centrum Nowych Technologii, Inżynierii Prawa i Kompetencji Cyfrowych – Cyber Science,

e)      będzie współpracować z wydawnictwami Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. i C.H. Beck Sp. z o.o. w zakresie możliwości uczestnictwa przez adwokatów w szkoleniach organizowanych przez wydawnictwa, w tym w ramach e-learningu,

f)       stworzy nową, przejrzystą, interaktywną zakładkę dedykowaną Komisji na stronie www.adwokatura.pl.

 

9)      Komisję Aplikacji Adwokackiej, która:

a)      będzie kontynuować program ogólnopolskich zdalnych repetytoriów bezpośrednio poprzedzających egzamin adwokacki, dostępnych dla aplikantów adwokackich wszystkich izb adwokackich, odpowiadający blokom tematycznym na egzaminie adwokackim,

b)      będzie kontynuować program monograficznych wykładów zdalnych dla aplikantów adwokackich wszystkich izb adwokackich, uzupełniając ofertę szkoleniową izb adwokackich, w tym we współpracy z Biblioteką Palestry zostaną nagrane wykłady z historii adwokatury,

c)      przygotuje materiały na próbny egzamin zawodowy (kazusy egzaminacyjne, opis istotnych zagadnień),

d)      we współpracy z Komisją Praw Człowieka przeprowadzi Moot Court ze skargi do ETPCZ,

e)      będzie nadzorować i koordynować wydawanie pisma „Młoda Palestra”,

f)       zorganizuje dwie konferencje kierowników szkolenia z poszczególnych izb,

g)      zorganizuje konferencję i forum samorządowe aplikantów adwokackich.

 

10)  Komisję Praw Człowieka, która:

a)      będzie kontynuować współpracę z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich i innymi podmiotami, w tym organizacjami pozarządowymi, w celu realizacji zadań z zakresu ochrony praw i wolności obywatelskich,

b)      będzie kontynuować upowszechnianie wśród adwokatów, adwokatek, aplikantów i aplikantek adwokackich wiedzy oraz kompetencji w zakresie:

- pełnienia funkcji kuratora małoletniego pokrzywdzonego w postępowaniu karnym, a także innych aspektów praw dzieci,

- prawa migracyjnego i uchodźczego,

- sporządzania skarg i prowadzenie postępowań przed ETPCZ,

- programów: HELP28 Rady Europy, NETPRALAT, PTAT,

c)      będzie kontynuować działania mające na celu monitoring wykonania wyroków ETPCZ w sprawach rule of law,

d)      przeprowadzi ponowną analizę praktyki stosowania tymczasowego aresztowania,

e)      weźmie udział w Festiwalu Praw Człowieka,

f)       będzie kontynuować działania w celu nawiązania współpracy i wsparcia w zakresie działań na rzecz ochrony praw człowieka adwokatów białoruskich i ukraińskich,

g)      będzie prowadzić monitoring projektów aktów prawnych pod kątem ich zgodności ze standardami ochrony praw człowieka i angażować się w sporządzanie opinii tych projektów, a także ochrony innych osób dotkniętych kryzysem humanitarnym,

h)      będzie inicjować sporządzanie opinii amicus curiae w sprawach toczących się przed ETPCZ oraz innymi sądami,

i)        podejmie działania mające na celu zapewnienie zatrzymanym natychmiastowego dostępu do adwokata (wdrożenie w praktyce dyrektywy 2013/48/UW w sprawie prawa dostępu do adwokata).

 

11)  Komisję Edukacji Prawnej, która:

a)      przeprowadzi kolejną edycję ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Adwokaci rozjaśniają prawo” skierowanej do dzieci i młodzieży w szkołach, domach poprawczych i domach dziecka,

b)      zorganizuje we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą webinar adresowany do przedsiębiorców dotyczący wdrożenia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/1937 z 23.10.19 w sprawie przepisów o ochronie sygnalistów,

c)      przeprowadzi działania edukacyjne w ramach mediacji rówieśniczych w szkołach,

d)      przygotuje w formie pdf informator dla izb ‒ instrukcję w zakresie organizacji i prowadzenia zajęć edukacyjnych w szkołach.

 

12)  Komisję Informatyzacji, która:

a)      pozyska oferty na usługi bezpiecznej skrzynki e-mail i innych usług dla adwokatów wykonujących zawód, które spełniają ww. standardy dla systemów informatycznych,

b)      będzie współpracować z Ministerstwem Sprawiedliwości w zakresie rozwoju informatyzacji postępowań sądowych i doręczeń elektronicznych oraz integracji platformy adwokackiej i platform organów państwowych,

c)      będzie współpracować z odpowiednimi organami państwowymi, operatorem publicznym oraz kwalifikowanymi dostawcami usług zaufania w zakresie ochrony tajemnicy adwokackiej oraz sposobów korzystania przez adwokatów z systemu doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, zgodnie z wymaganiami wskazanymi w tej ustawie,

d)      będzie kontynuować budowę i rozwijanie systemu informatycznego Adwokatury e-SOA, w tym opracowywanie nowych modułów rozwijających system, a także koordynować ich produkcję, testy oraz będzie sprawować nadzór nad ich prawidłowym funkcjonowaniem,

e)      przygotuje i wdroży system informatyczny „Cyfrowa Kancelaria” ułatwiający prowadzenie kancelarii w cyfrowym świecie zgodnie z wymaganiami procedur sądowych i administracyjnych, wymogami RODO, kodeksem etyki i regulaminem wykonywania zawodu,

f)       przygotuje i wdroży informatyzację i digitalizację czynności oraz prac pionu rzecznika dyscyplinarnego i pionu sądownictwa dyscyplinarnego,

g)      będzie kontynuować inwentaryzację obecnych zasobów NRA i izb adwokackich,

h)      będzie brać udział w rozmowach z organami państwowymi w ramach budowy elektronicznego systemu komunikacji w postępowaniach sądowych, administracyjnych i systemu e-doręczeń,

i)        będzie kontynuować zbieranie zapotrzebowania na funkcjonalności informatyczne od adwokatów i od biur ORA,

j)        zweryfikuje możliwość finansowania działań z zewnętrznych źródeł, zbierze oferty od dostawców rozwiązań chmurowych.

 

13)  Komisję Wizerunku, która:

a)      opracuje spójną dla wszystkich izb adwokackich, a także organów Adwokatury koncepcję kreowania wizerunku zewnętrznego oraz budowy marki Adwokatury i adwokatów w połączeniu z edukacją prawną, popularyzacją wiedzy o wymiarze sprawiedliwości oraz kształtowaniem świadomości prawnej społeczeństwa,

b)      podejmie działania wzmacniające wizerunek Adwokatury poprzez pokazanie samorządu jako korporacji dbającej o wysoki poziom etyczny i fachowość adwokatów oraz ukazywanie wymiernych korzyści, jakie klient może odnieść, korzystając z pomocy profesjonalisty już na samym początku „problemu prawnego”,

c)      przeprowadzi kampanie ukierunkowane na propagowanie zawodu adwokata, poprzez informowanie potencjalnych Klientów za pośrednictwem różnego rodzaju działań wizerunkowych uświadamiających społeczeństwu zakres działań adwokatów w konkretnych sprawach (m.in. poprzez tworzenie akcji społecznych dotykających najbardziej problematycznych kwestii, z którymi na co dzień borykają się potencjalni klienci (np. przemoc domowa, alienacja rodzicielska, „rolowanie” kredytowe, kredyty frankowe, wyzysk przez firmy pożyczkowe, odszkodowania, niealimentacja),

d)      będzie propagować działalność edukacyjną we współpracy z Komisją Edukacji Prawnej,

e)      przygotuje wydanie bajki edukacyjnej (w formie książki i ebooka) adresowaną do przedszkolaków,

f)       zorganizuje kampanię promującą zawód adwokata pt. #MamAdwokata oraz kampanię „Stawki tańsze niż życie” mającą na celu zwrócenie uwagi na problem wysokości stawek adwokackich,

g)      będzie koordynować udział Adwokatury w kolejnej edycji Tour de Konstytucja, w tym zorganizuje spotkania online z adwokatami w ramach „Wybory w 3 Kwadranse”, a także będzie koordynować udział Adwokatury w festiwalu Pol&Rock,

h)      przygotuje cykl filmów prezentowanych w social mediach, mających na celu uwidocznienie różnorodności w Adwokaturze, a także przygotuje materiały promujące Adwokaturę z okazji wydarzeń państwowych i społecznych,

i)        będzie kontynuować serię debat z cyklu „OdNowa”,

j)        zorganizuje projekt „Akademia Równości” oraz we współpracy z Komisją ds. Równego Traktowania, Komisją Praw Człowieka i Instytutem Legislacji i Prac Parlamentarnych przygotuje projekt zmian legislacyjnych w zakresie ubezwłasnowolnienia.

14)  Komisję Współpracy Zawodów Zaufania Publicznego, która:

a)      będzie kontynuować współpracę Naczelnej Rady Adwokackiej z zawodami zaufania publicznego na szczeblu krajowym oraz będzie koordynować współpracę na szczeblu izb adwokackich,

b)      będzie kontynuować współpracę Naczelnej Rady Adwokackiej z innymi zawodami prawniczymi i stowarzyszeniami prawniczymi na szczeblu krajowym oraz będzie koordynować współpracę na szczeblu izb adwokackich,

c)      podejmie wspólne inicjatywy z innymi zawodami zaufania publicznego zmierzające do popularyzowania działań edukacyjnych w społeczeństwie, dotyczące idei samorządności zawodowej oraz szczególnej roli i misji społecznej tych zawodów.

 

15)  Komisję ds. Równego Traktowania, która:

a)      przygotuje we współpracy z innymi komisjami cykl filmów „Adwokatura różnorodności”,

b)      przeprowadzi we współpracy z innymi komisjami szkolenia, konferencje, webinary w zakresie związanym z pracą komisji,

c)      przygotuje stanowisko w sprawie możliwości wykonywania pracy przez rodziców pobierających świadczenia opiekuńcze,

d)      stworzy system superwizji adwokackich, zapobiegający wypaleniu zawodowemu i wspomagający adwokatów i aplikantów borykających się z trudnościami emocjonalnym wynikającymi z wykonywania zawodu,

e)      przeprowadzi warsztaty dla dyrektorów szkół w zakresie pracy z uczniem w procesie tranzycyjnym,

f)       zorganizuje we współpracy z innymi komisjami akcję edukacyjną w szkołach „Tydzień przeciwko przemocy”.

 

16)  Komisję ds. Zagranicznych, która:

a)      zorganizuje posiedzenie Standing Committee CCBE w Warszawie oraz wydarzenia towarzyszące,

b)      będzie reprezentować Naczelną Radę Adwokacką w strukturach i organizacjach międzynarodowych, wobec samorządów zagranicznych, a także w wydarzeniach międzynarodowych na zaproszenie partnerów międzynarodowych,

c)      zorganizuje webinary i wykłady dotyczące kwestii praktyki międzynarodowej,

d)      nawiąże współpracę z wybranymi samorządami krajowymi z zagranicy, z którymi NRA nie miała wcześniej kontaktów.

 

17)  Zespołu ds. Kobiet, który:

a)      przeprowadzi program mentoringowy przy współpracy z Fundacją Women in Law,

b)      będzie rozbudowywać Listę Ekspertek NRA i promować tę inicjatywę,

c)      zorganizuje trzecią edycję Adwokackich HERstorii,

d)      zorganizuje VII edycję konkursu „Adwokatka Roku”,

e)      weźmie udział w Kongresie Kobiet,

f)       we współpracy z innymi komisjami będzie współorganizatorem szkoleń, akcji edukacyjnych i debat.

 

18)  Zespołu ds. opracowania projektu zmian w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu, który:

a)      opracuje projekt zmian w zakresie reklamy i informacji handlowej w wykonywaniu  zawodu adwokata,

b)      przygotuje założenia zasad deontologii zawodowej w odniesieniu do wykorzystywania przez adwokatów nowych technologii w wykonywaniu zawodu.

 

19)  Pełnomocnika Prezesa NRA ds. ochrony tajemnicy adwokackiej, który:

a)      będzie kontynuował działania chroniące tajemnicę adwokacką oraz wspierał adwokatów, w stosunku do których podjęto próbę naruszenia tajemnicy zawodowej,

b)      będzie kontynuował zbieranie informacji ze wszystkich izb adwokackich o przypadkach zwalniania lub próbach zwalniania adwokatów i aplikantów adwokackich z obowiązku zachowania tajemnicy adwokackiej,

c)      będzie kontynuował pracę w celu stworzenia zielonej linii – stałego bezpośredniego kontaktu służącego do uzyskania pomocy i wsparcia samorządu w zakresie ochrony tajemnicy adwokackiej,

d)      będzie kontynuował prace nad stworzeniem bazy zanonimizowanych postanowień o zwolnieniu z obowiązku zachowania tajemnicy adwokackiej oraz bazę zażaleń na takie postanowienia.

 

§ 2.

  1. Realizacja priorytetów, o których mowa w § 1 zostanie podjęta przez Naczelną Radę Adwokacką i Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, w tym za pośrednictwem: Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych, Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, Ośrodka Badawczego Adwokatury im Witolda Bayera, Biblioteki Palestry, Komisji Etyki, Komisji Doskonalenia Zawodowego, Komisji Aplikacji Adwokackiej, Komisji Edukacji Prawnej, Komisji Informatyzacji, Komisji Praw Człowieka, Zespołu ds. Kobiet, Komisji ds. Równego Traktowania, Komisji Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki, Komisji Wizerunku, Komisji Współpracy Zawodów Zaufania Publicznego, Komisji ds. Zagranicznych, a także zespołów, koordynatorów i pełnomocników.
  2. Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej koordynuje współdziałanie Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych, Centrum Mediacji, Ośrodka Badawczego Adwokatury im. Witolda Bayera, Biblioteki Palestry, komisji, zespołów i pełnomocników w realizacji zadań, których przedmiot tego wymaga.  

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Naczelnej Radzie Adwokackiej i jej Prezydium,
a także innym jednostkom organizacyjnym działającym przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

Przemysław Rosati

Adw. Przemysław Rosati

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.