Załącznik do Uchwały nr 116/2013 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


UCHWAŁA NR 116/2013
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 2 lipca 2013 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr 75/2010 Prezydium NRA z dnia 5 października 2010 roku w sprawie legitymacji adwokackich


Działając na podstawie art. 59 ust 3. Ustawy z dnia 26 maja 1982 r. (tekst jednolity Dz. U. 146, poz. 1188 z 2009 r. z późn. zm.) Prawo o adwokaturze oraz § 16 pkt 1) w zw.
z § 13 ust. 2 Regulaminu działania organów adwokatury i organów izb adwokackich, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 11 Krajowego Zjazdu Adwokatury z dnia 20 listopada 2010 r., zmienia się treść Uchwały nr 75/2010 Prezydium NRA z dnia 5 października 2010 roku w sprawie legitymacji adwokackich w ten sposób, że dotychczasową treść zastępuje się poniższymi postanowieniami:

§ 1

1. Legitymacja oznaczona znakiem Adwokatura Polska, jest dokumentem stwierdzającym, że jej posiadacz jest adwokatem, członkiem danej izby adwokackiej.
2. Legitymacja adwokacka, opatrzona numerem, zawiera dane osobowe adwokata (imię, nazwisko), fotografię, numer wpisu na listę adwokatów, datę wydania oraz datę jej ważności, a nadto podpis właściwego dziekana. Na legitymacji umieszczony jest mikroprocesor stykowy służący m.in. do przechowywania bezpiecznego podpisu elektronicznego oraz innych danych posiadacza legitymacji. (Wzór nr 1)
3. Międzynarodowa legitymacja adwokacka zawiera ponadto dane Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) oraz jej godło (Wzór nr 4).
4. Adwokat może wystąpić o wydanie mu legitymacji nie zawierającej mikroprocesora stykowego (Wzór nr 3).
5. Legitymacja jest wykonana techniką poliwęglanową w technologii PCP (policarbonate color personalization).

§ 2

W sprawach legitymacji adwokackich właściwa jest okręgowa rada adwokacka izby, w której członkiem jest dany adwokat.

§ 3

Na wniosek adwokata właściwa rada wydaje adwokatowi dodatkowo międzynarodową legitymację adwokacką (Wzór nr 4).
§ 4

Legitymacja wydawana jest bezpośrednio po złożeniu przez adwokata ślubowania oraz innych koniecznych wypadkach.

§ 5

1. Adwokat jest zobowiązany zachować szczególną pieczę nad legitymacją.
2. Adwokat posługuje się legitymacją w celach związanych z wykonywaniem zawodu lub wykazaniem przynależności do danej izby. W szczególności legitymacja może służyć do weryfikowania obecności adwokata na zajęciach organizowanych przez rady.
3. W razie utraty legitymacji adwokat jest zobowiązany poinformować o tym niezwłocznie właściwą radę.
§ 6

Wzory legitymacji określa załącznik do uchwały.

§ 7

Legitymacja zachowuje ważność przez 10 lat.

§ 8

Legitymacja podlega wymianie w razie:
1) upływu okresu jej ważności,
2) zmiany danych w niej zawartych,
3) utraty, uszkodzenia lub zniszczenia.

§ 9

Legitymacja traci ważność w wypadku skreślenia z listy adwokatów lub aplikantów adwokackich.

§ 10

1. Koszty wydania legitymacji ponosi adwokat. Właściwa rada może pokrywać koszty jej wydania, a w szczególności pokrywać je tymczasowo.
2. Naczelna Rada Adwokacka na stronie internetowej (www.nra.pl) opublikuje adresy okręgowych rad adwokackich, do których znalazca legitymacji powinien ją zwrócić.

§ 11

Przepisy niniejszej uchwały stosuje się odpowiednio do aplikantów adwokackich (Wzór nr 2) oraz prawników zagranicznych z obszaru Unii Europejskiej (Wzór nr 5).

§ 12

Legitymacje wydawane na podstawie Uchwały nr 75/2010 w dotychczasowym wzorze zachowują ważność do dnia, w którym upłynie okres 10 lat liczony od dnia ich wydania.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie w dniu 1 sierpnia 2013 roku.


Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Andrzej Zwara)
Adw. Andrzej Zwara

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.