Uchwała nr 101/2013 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


NACZELNA RADA ADWOKACKA
ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa
tel. +48 22 505 25 00, + 48 22 505 25 01, fax +48 22 505 25 08
e-mail: nra@nra.pl www.adwokatura.pl
1
UCHWAŁA NR 101/2013
Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 22 czerwca 2013 r.
w sprawie skierowania wniosku do Trybunału Konstytucyjnego
Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 4 i art. 191 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz na podstawie art. 58 pkt 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 roku ? Prawo o adwokaturze (tj. Dz. U. nr 146 z 2009 r., poz. 1188 z późniejszymi zm.), Naczelna Rada Adwokacka postanawia:
1. Wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności:
a) § 11 ust. 1 pkt 25 w związku z § 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163 z 2002 roku, poz. 1348, ze zm.) [dalej zwane również Rozporządzeniem] z art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3, w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP w związku z art. 6 ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, a także z art. 64 ust. 1 w związku z art. 64 ust. 3 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP oraz z art. 16 ust. 2 i 3 ustawy z 26 maja 1982 roku ? Prawo o adwokaturze (Dz. U. nr 146 z 2009 roku, poz. 1188 ze zm.);
b). § 11 ust. 1 pkt 25 w związku z § 19 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163 z 2002 roku, poz. 1348, ze zm.) z art. 29 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 16 ust. 2 ustawy z 26 maja 1982 roku ? Prawo o adwokaturze (Dz. U. nr 146 z 2009 roku, poz. 1188 ze zm.);
c). § 13 ust. 6 w związku z § 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu
NACZELNA RADA ADWOKACKA
ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa
tel. +48 22 505 25 00, + 48 22 505 25 01, fax +48 22 505 25 08
e-mail: nra@nra.pl www.adwokatura.pl
2
(Dz. U. Nr 163 z 2002 roku, poz. 1348, ze zm.) z art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3, w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP w związku z art. 6 ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, a także z art. 64 ust. 1 w związku z art. 64 ust. 3 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP oraz z art. 16 ust. 2 i 3 ustawy z 26 maja 1982 roku ? Prawo o adwokaturze (Dz. U. nr 146 z 2009 roku, poz. 1188 ze zm.);
d). § 13 ust. 6 w związku z § 19 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163 z 2002 roku, poz. 1348, ze zm.) z art. 29 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 16 ust. 2 ustawy z 26 maja 1982 roku ? Prawo o adwokaturze (Dz. U. nr 146 z 2009 roku, poz. 1188 ze zm.);
e). § 14 ust. 6 w związku z § 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163 z 2002 roku, poz. 1348, ze zm.) z art. 42 ust. 2 i art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3, w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP w związku z art. 6 ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, a także z art. 64 ust. 1 w związku z art. 64 ust. 3 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP oraz z art. 16 ust. 2 i 3 ustawy z 26 maja 1982 roku ? Prawo o adwokaturze (Dz. U. nr 146 z 2009 roku, poz. 1188 ze zm.);
f). § 14 ust. 6 w związku z § 19 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163 z 2002 roku, poz. 1348, ze zm.) z art. 29 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 16 ust. 2 ustawy z 26 maja 1982 roku ? Prawo o adwokaturze (Dz. U. nr 146 z 2009 roku, poz. 1188 ze zm.);
2. Upoważnić Prezesa NRA adwokata Andrzeja Zwarę, adwokata dr. Jacka Skrzydłę, adwokata dr. Szymona Byczko, adwokata dr. Michała Jackowskiego do sporządzenia i podpisania wniosku o zbadanie konstytucyjności i legalności przepisów wskazanych w ust. 1 powyżej ze wzorcami kontroli opisanymi w ust. 1 powyżej oraz do
NACZELNA RADA ADWOKACKA
ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa
tel. +48 22 505 25 00, + 48 22 505 25 01, fax +48 22 505 25 08
e-mail: nra@nra.pl www.adwokatura.pl
3
reprezentowania Naczelnej Rady Adwokackiej w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym wywołanym na podstawie złożonego wniosku. Każdy z pełnomocników jest upoważniony do samodzielnego wykonywania pełnomocnictwa, a w szczególności do samodzielnego sporządzenia i podpisania wniosku do Trybunału Konstytucyjnego oraz podpisywania pism i dokumentów w postępowaniu wywołanym wnioskiem. Każdy z pełnomocników jest upoważniony do udzielenia pełnomocnictwa dalszego w zakresie udzielonego mu upoważnienia.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
4. Uchwałę podjęto jednogłośnie na posiedzeniu Naczelnej Rady Adwokackiej w dniu 22 czerwca 2013 roku.
Podstawa prawna.
Na mocy art. 188 pkt 1 w zw. z art. 191 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zbadania zgodności ustawy z Konstytucją może wystąpić ogólnokrajowa organizacja zawodowa, jeżeli akt normatywny dotyczy spraw objętych zakresem jej działania.
Zgodnie z art. 58 pkt 1 ustawy Prawo o adwokaturze, do zakresu działania Naczelnej Rady Adwokackiej należy reprezentowanie adwokatury.
Wniosek o zbadanie konstytucyjności i legalności przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu mieści się w opisanym wyżej zakresie.
Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Andrzej Zwara) Adw. Andrzej Zwara

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.