Uchwała nr 263/2022 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

UCHWAŁA NR 263/2022

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 1 grudnia 2022 r.

 

 

 

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, działając z urzędu, na podstawie art. 58 pkt 3, art. 60 i art. 59 ust. 3 ustawy – Prawo o adwokaturze,

 

u c h w a l a

 

uchylić w całości uchwałę nr 197/2022 Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z dnia
17 listopada 2022 r. w przedmiocie odmówienia Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej
i wizytatorom Centralnego Zespołu Wizytatorów dostępu do dokumentacji Komisji Antymobbingowych powołanych zarządzeniami Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej
w Warszawie.

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

UZASADNIENIE

 

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej – poczynając od 14 stycznia 2022 r., pięciokrotnie zwracało się bezpośrednio do Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej
w Warszawie, zakreślając terminy na wykonanie zobowiązania, z żądaniem przekazania dokumentacji dotyczącej postępowań antymobbingowych, które toczyły się lub się toczą przed Komisjami Antymobbingowymi w sprawie/przeciwko/z udziałem pracownika Biura ORA Pani
A. B. Żądanie powyższe było następstwem pisma, które wpłynęło do biura Naczelnej Rady Adwokackiej, w osnowie którego opisano okoliczności wskazujące na podejrzenie istnienia zjawiska mobbingu w ramach działalności Okręgowej Rady Adwokackiej i wskazania w tym kontekście na działania członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej zaprosiło na posiedzenie, które odbyło się
w dniu 18 sierpnia 2022 r., Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie oraz Skarbnika tej Rady celem wyjaśnienia zgłaszanych przez w/w wątpliwości co do zakresu oczekiwanej dokumentacji i przyczyn jej żądania. Podczas tego posiedzenia Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej oraz zaproszeni goście z Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie przedyskutowali sprawę pisma pracownika biura ORA w Warszawie, które wpłynęło do Prezydium NRA w styczniu br. W toku dyskusji Prezydium NRA ponownie zwróciło się do Dziekana ORA o udostępnienie materiałów, które pozwolą na właściwą ocenę otrzymanych informacji w ramach nadzoru nad działalnością Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, sprawowanego zgodnie z przepisami art. 58 pkt 3 w zw. 59 ust 3 ustawy Prawo o adwokaturze ‒ zaznaczając, że nie zostało wszczęte postępowanie skargowe, a sprawa zostanie zweryfikowana jedynie pod względem procesu działania organów samorządu, bez odnoszenia się do aspektów prawno-pracowniczych.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej na wstępie podkreśla, że przedmiotem badania w trybie nadzoru nad Okręgową Radą Adwokacką w Warszawie nie są relacje pracownicze
w biurze Rady lub kwestie dotyczące wykonywania przez Izbę Adwokacką obowiązków pracodawcy, a także zagadnienia związane z wykonywaniem obowiązków przez pracowników biura Rady, ale działalność samej Okręgowej Rady Adwokackiej jako organu podlegającego kontroli Naczelnej Rady Adwokackiej, w tym ustawowo realizowanego nadzoru nad wykonywaniem kompetencji przez poszczególnych członków Okręgowej Rady Adwokackiej,
w związku z zasygnalizowanym Naczelnej Radzie Adwokackiej podejrzeniem zjawiska mobbingu w ramach działalności Rady Adwokackiej. Innymi słowy, Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej sprawuje nadzór nad prawidłową działalnością okręgowej rady adwokackiej w każdym aspekcie działalności samorządowej, także w aspekcie występowania lub nie potencjalnego zjawiska mobbingu, w tym prawidłowego realizowania obowiązków przez poszczególnych członków okręgowej rady adwokackiej, zwłaszcza gdy z otrzymanej informacji wynika, że ma to dotyczyć członków rady adwokackiej. Rekapitulując, w tym kontekście poza zakresem zainteresowania Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej pozostają dane osobowe i szczegóły postępowań dotyczące zagadnień pracowniczych, istotą zaś pozostaje możliwość zweryfikowania i oceny działań i zachowań funkcyjnych członków okręgowej rady adwokackiej i działań rady „in gremio” w ramach zdarzeń będących przedmiotem postępowania prowadzonego w trybie nadzoru w niniejszej sprawie.

Uchwałą nr 197/2022 z dnia 17 listopada 2022 r. Okręgowa Rada Adwokacka
w Warszawie odmówiła Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej i wizytatorom Centralnego Zespołu Wizytatorów dostępu do dokumentacji Komisji Antymobbingowych powołanych zarządzeniami Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. W uzasadnieniu wskazano, że materiały znajdujące się w dokumentacji postępowań prowadzonych przez Komisje Antymobbingowe, jako iż zawierają dane wrażliwe pracowników Izby Adwokackiej
w Warszawie, nie mogą być udostępnione Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej oraz wizytatorom Centralnego Zespołu Wizytatorów z uwagi na ochronę danych osobowych
i ochronę dóbr osobistych.

Zgodnie z art. 58 pkt 3 Prawa o adwokaturze do zakresu działania Naczelnej Rady Adwokackiej należy nadzór nad działalnością okręgowych rad adwokackich oraz nadzór nad kształceniem aplikantów przez te rady. Stosownie do art. 60 Prawa o adwokaturze Naczelna Rada Adwokacka uchyla uchwały okręgowych rad adwokackich sprzeczne z prawem. W myśl art. 59 ust. 3 Prawa o adwokaturze Prezydium sprawuje czynności należące do zakresu działania Naczelnej Rady Adwokackiej, z wyjątkiem wymienionych w art. 58 pkt 1a, 2, 5a, 5b, 11 i 12.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej stwierdza, że kontrolowana uchwała jest sprzeczna z art. 58 pkt 3 Prawa o adwokaturze, albowiem uniemożliwia Naczelnej Radzie Adwokackiej nadzór nad działalnością Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Prezydium NRA wskazuje, że sprawowana kontrola odnosi się do badania działalności stricte samorządowej. W sprawie, która zainicjowała postępowanie w trybie nadzoru, istotą jest ustalenie potencjalnego zaistnienia w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie zjawiska mobbingu, które w świetle osnowy pisma ma związek z pełnieniem funkcji samorządowych przez członka rady adwokackiej. Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej nie zamierza, jak też nie jest zainteresowane badaniem tego problemu w płaszczyźnie prawno-pracowniczej,
a jedynie w płaszczyźnie nadzoru samorządowego, o którym mowa w art. 58 pkt 3 Prawa
o adwokaturze.

Na marginesie podnieść jedynie należy, że udostępnienie żądanych materiałów jest możliwe przy uwzględnieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – poprzez dokonanie stosownej anonimizacji przekazywanych danych. Powyższe wynika
z zapewnienia ochrony danych osobowych, stosownie do obowiązujących a wyżej przytoczonych przepisów prawa, a jednocześnie zapewnienia możliwości sprawowania nadzoru nad działalnością okręgowej rady adwokackiej. Okręgowa rada adwokacka uprawniona jest ograniczyć dostęp do informacji umożliwiających identyfikację osób fizycznych, z wyjątkiem osób pełniących funkcje samorządowe, podlegające nadzorowi. W praktyce oznacza to udostępnienie dokumentów odpowiednio zanonimizowanych. Anonimizacja udostępnianej informacji polega na usunięciu z niej wyłącznie danych identyfikacyjnych w sposób uniemożliwiający ich odczytanie. Powyższy zabieg jest powszechnie uznawany za wystarczający do zapewnienia ochrony prywatności ‒ w tym do zapewnienia ochrony danych osobowych osoby fizycznej lub jej dóbr osobistych.

Z mocy art. 59 ust. 3 Prawa o adwokaturze uchylenie uchwały okręgowej rady adwokackiej należy do kompetencji Prezydium NRA. Działanie Prezydium jest działaniem
z urzędu. Każda uchwała rady adwokackiej sprzeczna z prawem podlega uchyleniu. Użyte określenie „uchyla” oznacza, że po stronie Prezydium NRA istnieje obowiązek, a nie tylko prawo uchylenia uchwały sprzecznej z prawem. Sprzeczna z prawem uchwała okręgowej rady adwokackiej może być uchylona w każdym czasie. Ustawa nie określa bowiem żadnych w tym względzie ograniczeń czasowych.

Mając na uwadze powyższe, Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej postanowiło, jak na wstępie.

Uchwała jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Przemysław Rosati)

adw. Przemysław Rosati

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.