Uchwała nr 264/2022 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

UCHWAŁA NR 264/2022

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 1 grudnia 2022 r.

 

 

 

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, działając z urzędu, na podstawie art. 58 pkt 3, art. 60, art. 61 i art. 59 ust. 3 ustawy – Prawo o adwokaturze,

 

u c h w a l a

 

  1. Uchylić ust. I pkt 1 ppkt 8) w zakresie „5. Postępowanie przed Komisją ma charakter poufny” – uchwały nr 421/2018 Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z dnia
    19 września 2018 r. oraz odpowiadający temu zapisowi § 7 ust. 5 – załącznika nr 1 do uchwały nr 421/2018 Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z dnia 19 września 2018 r. „Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa i Antydyskryminacyjna”.
  2. Zwrócić się do Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie o podjęcie, nie później niż
    w ciągu jednego miesiąca, uchwały w sprawie wprowadzenia do Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej i Antydyskryminacyjnej – załącznik nr 1 do uchwały nr 421/2018 Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z dnia 19 września 2018 r. zapisu statuującego obowiązek poufności z jednoczesnym wprowadzeniem wyjątków od tego obowiązku, które umożliwią realizowanie kompetencji Naczelnej Rady Adwokackiej, o której mowa w art. 58 pkt 3 ustawy Prawo o adwokaturze.
  3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

UZASADNIENIE

 

W ust. I pkt 1 ppkt 8) uchwały nr 421/2018 Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z dnia 19 września 2018 r. oraz w odpowiadającym temu zapisowi § 7 ust. 5 – załącznika nr 1 do uchwały nr 421/2018 Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z dnia 19 września 2018 r. „Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa i Antydyskryminacyjna”, wprowadzono zapis
w brzmieniu „5. Postępowanie przed Komisją ma charakter poufny”.

Zgodnie za art. 58 pkt 3 Prawa o adwokaturze do zakresu działania Naczelnej Rady Adwokackiej należy nadzór nad działalnością okręgowych rad adwokackich oraz nadzór nad kształceniem aplikantów przez te rady. Stosownie do art. 60 Prawa o adwokaturze Naczelna Rada Adwokacka uchyla uchwały okręgowych rad adwokackich sprzeczne z prawem. W myśl art. 59 ust. 3 Prawa o adwokaturze Prezydium sprawuje czynności należące do zakresu działania Naczelnej Rady Adwokackiej, z wyjątkiem wymienionych w art. 58 pkt 1a, 2, 5a, 5b, 11 i 12.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej stwierdza, że kontrolowana uchwała w zakresie uchylonym jest sprzeczna z art. 58 pkt 3 Prawa o adwokaturze, albowiem uniemożliwia Naczelnej Radzie Adwokackiej nadzór nad działalnością Okręgowej Rady Adwokackiej
w Warszawie.

Prezydium z urzędu stwierdza, że w ramach prowadzonych czynności nadzorczych Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie wielokrotnie w korespondencji kierowanej do Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w sprawie dotyczącej nadzoru nad tą radą,
a dotyczącej badanego przez Naczelną Radę Adwokacką zjawiska mobbingu, powoływał się na niemożność udostępnienia dokumentów z postępowań prowadzonych na podstawie kontrolowanej uchwały, wskazując na poufność postępowania przed komisją i wywodząc z tego brak możliwości udostępnienia żądanych przez Prezydium dokumentów, także dokumentów mających postać zanonimizowaną. W tych okolicznościach należy stwierdzić, że obecne brzmienie kontrolowanej uchwały we wskazanym zakresie narusza art. 58 pkt 3 ustawy Prawo o adwokaturze.

Z mocy art. 59 ust. 3 Prawa o adwokaturze uchylenie uchwały okręgowej rady adwokackiej należy do kompetencji Prezydium NRA. Działanie Prezydium jest działaniem
z urzędu. Każda uchwała rady adwokackiej sprzeczna z prawem podlega uchyleniu. Użyte określenie „uchyla” oznacza, że po stronie Prezydium NRA istnieje obowiązek, a nie tylko prawo uchylenia uchwały sprzecznej z prawem. Sprzeczna z prawem uchwała okręgowej rady adwokackiej może być uchylona w każdym czasie. Ustawa nie określa bowiem żadnych w tym względzie ograniczeń czasowych.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, dostrzegając konieczność zachowania poufności postępowań antymobbingowych i antydyskryminacyjnych, stoi na stanowisku, że zasadne jest poufne prowadzenie tego rodzaju postępowań, niemniej jednak Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie powinna tak sformułować stosowne postanowienie w Wewnętrznej Polityce Antymobbingowej i Antydyskryminacyjnej, aby istnienie obowiązku poufności było połączone z istnieniem wyjątków od tego obowiązku, które umożliwią realizowanie kompetencji Naczelnej Rady Adwokackiej, o której mowa w art. 58 pkt 3 ustawy Prawo
o adwokaturze. Jest to konieczne, aby wyeliminować w przyszłości sytuacje, w których dotychczasowe brzmienie przepisu było wykorzystywane do uniemożliwiania Naczelnej Radzie Adwokackiej realizowania uprawnienia wskazanego w art. 58 pkt 3 ustawy Prawo
o adwokaturze.

Z mocy art. 59 ust. 3 w zw. z art. 61 Prawa o adwokaturze Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej postanowiło zwrócić się do Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie o podjęcie, nie później niż w ciągu jednego miesiąca, uchwały w sprawie wprowadzenia do Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej i Antydyskryminacyjnej – załącznik nr 1 do uchwały nr 421/2018 Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z dnia 19 września 2018 r. zapisu statuującego obowiązek poufności z jednoczesnym wprowadzeniem wyjątków od tego obowiązku, które umożliwią realizowanie kompetencji Naczelnej Rady Adwokackiej, o której mowa w art. 58 pkt 3 ustawy Prawo o adwokaturze.

Mając na uwadze powyższe, Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej uchwaliło jak na wstępie.

Uchwała jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Przemysław Rosati)

adw. Przemysław Rosati

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.