Uchwała nr 269/2022 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

UCHWAŁA NR 269/2022

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 8 grudnia 2022 r.

 

 

w sprawie legitymacji adwokackich, legitymacji aplikantów adwokackich

oraz legitymacji prawników zagranicznych

 

 

Działając na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. ‒ Prawo
o adwokaturze oraz § 1a ust. 2 Regulaminu wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach (t.j. ‒ załącznik do uchwały nr 259/2022 Prezydium NRA
z 24 listopada 2022 r.) i § 2a ust. 2 Regulaminu odbywania aplikacji adwokackiej (t.j. ‒ załącznik do uchwały nr 257/2022 Prezydium NRA z 24 listopada 2022 r.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Legitymacja adwokacka

 

 1. Legitymacja adwokacka oznaczona znakiem Adwokatura Polska jest dokumentem stwierdzającym, że osoba wymieniona w jej treści jest adwokatem, członkiem izby adwokackiej, która wskazana jest w osnowie legitymacji.
 2. Adwokat posługuje się legitymacją wyłącznie w celach związanych z wykonywaniem zawodu adwokata.
 3. Adwokat jest uprawniony do uzyskania legitymacji adwokackiej po złożeniu ślubowania,
  o którym mowa w art. 5 ustawy Prawo o adwokaturze.
 4. Adwokat może uzyskać międzynarodową legitymację adwokacką, która zawiera dodatkowo dane Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) oraz jej godło.
 5. Legitymacja adwokacka jest wydawana w formie dokumentu.
 6. Legitymacja adwokacka dodatkowo może być udostępniania jako usługa legitymacji adwokackiej (mLegitymacja adwokacka), tj. usługa, o której mowa w art. 19e ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, dostępna na urządzeniu mobilnym adwokata w aplikacji mObywatel, która stanowi publiczną aplikację mobilną, o której mowa w art. 19e ustawie z dnia
  17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, a której warunki udostępnienia oraz zapewnienia rozwoju publicznej aplikacji mobilnej określają art. 19e–19i ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz regulamin aplikacji mObywatel, której wykorzystywanie odbywa się na warunkach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 7. W sprawach dotyczących legitymacji adwokackiej wydawanej w formie dokumentu właściwa jest okręgowa rada adwokacka tej izby adwokackiej, której członkiem jest adwokat wymieniony w jej treści.
 8. Usługę mLegitymacji adwokackiej świadczy minister właściwy do spraw informatyzacji.

 

§ 2

Legitymacja adwokacka wydawana w formie dokumentu

 

 1. Legitymacja adwokacka wydawana w formie dokumentu zawiera w warstwie graficznej: imię (imiona) i nazwisko, wizerunek twarzy, numer wpisu na listę adwokatów danej izby adwokackiej oraz datę jej wydania, a nadto odwzorowanie podpisu dziekana rady adwokackiej tej izby adwokackiej, której członkiem jest adwokat wymieniony w treści legitymacji. W warstwie graficznej legitymacji adwokackiej może być także zamieszczony alfanumeryczny, dwuwymiarowy, matrycowy, kwadratowy kod kreskowy (kod QR), w ramach którego zakodowany jest aktywny link pozwalający po zeskanowaniu pobrać informacje z Krajowego Rejestru Adwokatów i Aplikantów Adwokackich (https://rejestradwokatow.pl/) o osobie, która wymieniona jest w treści legitymacji adwokackiej.
 2. Legitymacja adwokacka wydawana w formie dokumentu może zawierać w warstwie elektronicznej przestrzeń umożliwiającą zamieszczenie m.in.:

a)         certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia wraz z danymi umożliwiającymi identyfikację elektroniczną i uwierzytelnienie;

b)        certyfikatu podpisu osobistego wraz z danymi do składania podpisu;

c)         certyfikatu potwierdzenia obecności wraz z danymi umożliwiającymi jego użycie;

d)        kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego zgodnego z art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE,

która jest zabezpieczona przed nieuprawnionym odczytem i nieuprawnioną zmianą danych w niej zamieszczonych. Dane zapisane w warstwie elektronicznej są zabezpieczone
w sposób umożliwiający stwierdzenie, że zostały zamieszczone przez uprawniony do tego organ.

 1. Legitymacja adwokacka wydawana jest na czas nieoznaczony.
 2. Adwokat jest zobowiązany zachować szczególną staranność w zapobieżeniu utracie lub zniszczeniu legitymacji. W razie jej utraty lub zniszczenia adwokat jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym właściwego dziekana rady adwokackiej tej izby adwokackiej, której adwokat jest członkiem.
 3. Adwokat, któremu wydano legitymację w związku ze zmianą danych w niej zawartych, jest zobowiązany zwrócić okręgowej radzie adwokackiej tej izby, której jest członkiem, legitymację zawierającą nieaktualne dane, najpóźniej w chwili odbioru nowej legitymacji.
 4. Adwokat jest zobowiązany zwrócić właściwej okręgowej radzie adwokackiej legitymację
  w terminie 7 dni, licząc od dnia wykonalności:

a)         uchwały o uznaniu za trwale niezdolnego do wykonywania zawodu adwokata,

b)        orzeczenia o ubezwłasnowolnieniu,

c)         orzeczenia kary zawieszenia w czynnościach zawodowych albo tymczasowego zawieszenia w wykonywaniu czynności zawodowych,

d)        uchwały o zawieszeniu w wykonywaniu czynności zawodowych,

e)        orzeczenia o wydaleniu z adwokatury,

f)          orzeczenia środka zapobiegawczego, środka probacyjnego lub środka karnego skutkującego zakazem wykonywania zawodu adwokata.

 1. Osoba skreślona z listy adwokatów jest zobowiązana zwrócić legitymację adwokacką właściwej okręgowej radzie adwokackiej w terminie 7 dni, licząc od dnia wykonalności uchwały o skreśleniu jej z listy adwokatów.
 2. W wypadkach, o których mowa w ust. 6–7 legitymacja adwokacka traci ważność w dniu wykonalności odpowiednio uchwał lub orzeczeń tam wymienionych.
 3. Legitymacja, która została zwrócona właściwej okręgowej radzie adwokackiej jest przechowywana w aktach osobowych adwokata.
 4. Adwokat ponosi koszt wydania legitymacji, ustalony uchwałą Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej. Właściwa okręgowa rada adwokacka może tymczasowo w wyjątkowych wypadkach pokryć koszt jej wydania.
 5. Wzory warstwy graficznej legitymacji adwokackiej wydawanej w formie dokumentu określa załącznik nr 1 do uchwały.

 

§ 3

Legitymacja adwokacka udostępniana

jako usługa legitymacji adwokackiej (mLegitymacja adwokacka)

w ramach publicznej aplikacji mobilnej mObywatel

 

 1. Legitymacja adwokacka udostępniana jako usługa, o której mowa w art. 19e ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, dostępna jest na urządzeniu mobilnym adwokata w aplikacji mObywatel, która stanowi publiczną aplikację mobilną, o której mowa w art. 19e ustawy
  z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, a której warunki udostępnienia oraz zapewnienia rozwoju publicznej aplikacji mobilnej określają art. 19e–19i ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz regulamin aplikacji mObywatel, której wykorzystywanie odbywa się na warunkach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne; mLegitymacja adwokacka prezentowana w ramach publicznej aplikacji mobilnej mObywatel dostępna jest w cyfrowym portfelu dokumentów publicznej aplikacji mobilnej mObywatel, o której mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (mObywatel; aplikacja mObywatel).
 2. Aplikacja mObywatel dostępna jest poprzez sklepy z aplikacjami: App Store oraz Google Play; na urządzenia mobilne (smartfony) z systemem operacyjnym Android oraz iOS. Informacja o dostępności aplikacji dla danej wersji systemu operacyjnego znajduje się we właściwym sklepie z aplikacjami.
 3. Użyty w procesie pobierania mLegitymacji adwokackiej certyfikat użytkowania (certyfikat) oznacza certyfikat kryptograficzny, potwierdzający autentyczność pobranych danych, tworzony automatycznie przy aktywacji usługi mObywatel, po pobraniu danych z Rejestru Dowodów Osobistych i rejestru PESEL. Certyfikat przypisany jest do Użytkownika
  i urządzenia mobilnego, którym posługuje się Użytkownik. Dla celu utworzenia Certyfikatu i zarządzania Certyfikatami Dostawca przetwarza dane osobowe Użytkownika obejmujące imię, nazwisko i jego numer PESEL pochodzące z rejestru PESEL. Ważność Certyfikatu jest ograniczona w czasie i wynosi jeden rok od daty aktywacji Usługi.
 4. Użytkownik w procesie pobierania i instalacji mLegitymacji adwokackiej to adwokat, który korzysta z aplikacji na urządzeniu mobilnym.
 5. Korzystanie przez użytkownika z mLegitymacji odbywa się zgodnie z regulaminem aplikacji mObywatel, w tym na zasadach określonych w Załączniku nr 19 do Regulaminu usługi Legitymacja adwokacka w aplikacji mObywatel. 
 6. Adwokat ma obowiązek zachować pieczę nad urządzeniem, w którym przechowuje mLegitymację adwokacką, a w przypadku jego zgubienia niezwłocznie poinformować o tym fakcie wydawcę mLegitymacji adwokackiej za pośrednictwem infolinii dostępnej na stronie www.gov.pl/mobywatel; w trakcie zgłoszenia zgubienia telefonu, adwokat jest zobowiązany do zastrzeżenia Certyfikatu Użytkownika aplikacji mObywatel.
 7. Adwokat jest zobowiązany – minimum raz w roku – odświeżyć Certyfikat Użytkownika w aplikacji mObywatel. O konieczności odświeżenia Certyfikatu aplikacja mObywatel poinformuje Użytkownika poprzez oddzielny komunikat systemowy.
 8. mLegitymacja adwokacka dostępna jest dla osób posiadających:

a)         nadany numer PESEL,

b)        ważny, polski dowód osobisty,

c)         ważną legitymację adwokata,

d)        posiadających aplikację mObywatel z aktywną usługą mObywatel.

 1. mLegitymacja adwokacka zawiera: imię (imiona) i nazwisko, wizerunek twarzy pobrany
  z aplikacji mObywatel oraz numer wpisu na listę adwokatów danej izby adwokackiej, której adwokat jest członkiem.
 2. mLegitymacja adwokacka dostępna jest tylko dla adwokatów wykonujących zawód. Do mLegitymacji adwokackiej § 2 ust. 8 stosuje się odpowiednio.
 3. mLegitymacja nie jest odpowiednikiem międzynarodowej legitymacji adwokackiej.
 4. mLegitymacja adwokata wydawana jest na podstawie wniosku złożonego za pośrednictwem aplikacji mObywatel.
 5. Rezygnacja z mLegitymacji adwokata możliwa jest w każdej chwili poprzez skorzystanie
  z odpowiedniej funkcjonalności aplikacji mObywatel.

 

§ 4

Legitymacja aplikanta adwokackiego

 

 1. Legitymacja aplikanta adwokackiego oznaczona znakiem Adwokatura Polska jest dokumentem stwierdzającym, że osoba wymieniona w jej treści jest aplikantem adwokackim, członkiem izby adwokackiej, która wskazana jest w treści legitymacji.
 2. Aplikant adwokacki posługuje się legitymacją wyłącznie w celach związanych
  z wykonywaniem czynności aplikanta adwokackiego.
 3. Aplikant adwokacki jest uprawniony do uzyskania legitymacji aplikanta adwokackiego po złożeniu ślubowania, o którym mowa w art. 69a ust. 3 ustawy Prawo o adwokaturze.
 4. Legitymacja aplikanta adwokackiego jest wydawana w formie dokumentu.
 5. Legitymacja aplikanta adwokackiego dodatkowo może być udostępniania jako usługa legitymacji aplikanta adwokackiego (mLegitymacja aplikanta adwokackiego), tj. usługa,
  o której mowa w art. 19e ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, dostępna na urządzeniu mobilnym aplikanta adwokackiego w aplikacji mObywatel, która stanowi publiczną aplikację mobilną, o której mowa w art. 19e ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, a której warunki udostępnienia oraz zapewnienia rozwoju publicznej aplikacji mobilnej określają art. 19e–19i ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz regulamin aplikacji mObywatel, której wykorzystywanie odbywa się na warunkach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 6. W sprawach dotyczących legitymacji aplikanta adwokackiego wydawanej w formie dokumentu właściwa jest okręgowa rada adwokacka tej izby adwokackiej, której członkiem jest aplikant adwokacki wymieniony w jej treści.
 7. Usługę mLegitymacji aplikanta adwokackiego świadczy minister właściwy do spraw informatyzacji.

 

§ 5

Legitymacja aplikanta adwokackiego wydawana w formie dokumentu

 

 1. Legitymacja aplikanta adwokackiego wydawana w formie dokumentu zawiera w warstwie graficznej: imię (imiona) i nazwisko, wizerunek twarzy, numer wpisu na listę aplikantów adwokackich danej izby adwokackiej oraz datę jej wydania, a nadto odwzorowanie podpisu dziekana rady adwokackiej tej izby adwokackiej, której członkiem jest aplikant adwokacki wymieniony w treści legitymacji. W warstwie graficznej legitymacji aplikanta adwokackiego może być także zamieszczony alfanumeryczny, dwuwymiarowy, matrycowy, kwadratowy kod kreskowy (kod QR), w ramach którego zakodowany jest aktywny link pozwalający po zeskanowaniu pobrać informacje z Krajowego Rejestru Adwokatów i Aplikantów Adwokackich (https://rejestradwokatow.pl/) o osobie, która wymieniona jest w treści legitymacji aplikanta adwokackiego.
 2. Legitymacja aplikanta adwokackiego wydawana w formie dokumentu może zawierać
  w warstwie elektronicznej przestrzeń umożliwiającą zamieszczenie m.in.:

a)         certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia wraz z danymi umożliwiającymi identyfikację elektroniczną i uwierzytelnienie;

b)        certyfikatu podpisu osobistego wraz z danymi do składania podpisu;

c)         certyfikatu potwierdzenia obecności wraz z danymi umożliwiającymi jego użycie;

d)        kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego zgodnego z art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE,

która jest zabezpieczona przed nieuprawnionym odczytem i nieuprawnioną zmianą danych w niej zamieszczonych. Dane zapisane w warstwie elektronicznej są zabezpieczone
w sposób umożliwiający stwierdzenie, że zostały zamieszczone przez uprawniony do tego organ.

 1. Legitymacja aplikanta adwokackiego jest ważna do dnia skreślenia z listy aplikantów adwokackich.
 2. Do legitymacji aplikanta adwokackiego stosuje się § 2 ust. 4-6 oraz odpowiednio § 2 ust.
  9-10.
 3. Aplikant adwokacki jest zobowiązany zwrócić właściwej okręgowej radzie adwokackiej legitymację w terminie 7 dni, licząc od dnia wykonalności:

a)         orzeczenia o ubezwłasnowolnieniu,

b)        orzeczenia kary zawieszenia w czynnościach zawodowych albo tymczasowego zawieszenia w wykonywaniu czynności zawodowych,

c)         uchwały o zawieszeniu w wykonywaniu czynności zawodowych,

d)        orzeczenia o wydaleniu z adwokatury,

e)        orzeczenia środka zapobiegawczego, środka probacyjnego lub środka karnego skutkującego zakazem wykonywania czynności aplikanta adwokackiego.

 1. Osoba skreślona z listy aplikantów adwokackich jest zobowiązana zwrócić legitymację aplikanta adwokackiego właściwej okręgowej radzie adwokackiej w terminie 7 dni, licząc od dnia wykonalności uchwały o skreśleniu jej z listy aplikantów adwokackich.
 2. W wypadkach, o których mowa w ust. 5–6 legitymacja aplikanta adwokackiego traci ważność w dniu wykonalności odpowiednio uchwał lub orzeczeń tam wymienionych.
 3. Wzór warstwy graficznej legitymacji aplikanta adwokackiego wydawanej w formie dokumentu określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 6

Legitymacja aplikanta adwokackiego udostępniana

jako usługa legitymacji adwokackiej (mLegitymacja aplikanta adwokackiego)

w ramach publicznej aplikacji mobilnej mObywatel

 

 1. Legitymacja aplikanta adwokackiego udostępniana jako usługa, o której mowa w art. 19e ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, dostępna jest na urządzeniu mobilnym aplikanta adwokackiego w aplikacji mObywatel, która stanowi publiczną aplikację mobilną, o której mowa w art. 19e ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, a której warunki udostępnienia oraz zapewnienia rozwoju publicznej aplikacji mobilnej określają art. 19e–19i ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
  o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz regulamin aplikacji mObywatel, której wykorzystywanie odbywa się na warunkach określonych
  w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne; mLegitymacja aplikanta adwokackiego prezentowana w ramach publicznej aplikacji mobilnej mObywatel dostępna jest w cyfrowym portfelu dokumentów publicznej aplikacji mobilnej mObywatel, o której mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (mObywatel; aplikacja mObywatel), jako „Usługa Legitymacja adwokacka” w rozumieniu załącznika nr 19 do Regulaminu usługa Legitymacja adwokacka w aplikacji mObywatel.
 2. mLegitymacja aplikanta adwokackiego zawiera: imię (imiona) i nazwisko, wizerunek twarzy pobrany z aplikacji mObywatel oraz numer wpisu na listę aplikantów adwokackich danej izby adwokackiej, której aplikant adwokacki jest członkiem.
 3. mLegitymacja aplikanta adwokackiego dostępna jest tylko dla aplikantów adwokackich posiadających status aplikanta adwokackiego. Do mLegitymacji aplikanta adwokackiego
  § 5 ust. 7 stosuje się odpowiednio.
 4. Do legitymacji aplikanta adwokackiego stosuje się odpowiednio § 3 ust. 2-8 oraz ust. 11-13.

 

§ 7

Legitymacje prawników zagranicznych

 

 1. Przepisy § 1–3 stosuje się odpowiednio do legitymacji prawników zagranicznych z obszaru Unii Europejskiej oraz spoza obszaru Unii Europejskiej.
 2. Wzór warstwy graficznej legitymacji prawnika zagranicznego z obszaru Unii Europejskiej wydawanej w formie dokumentu określa załącznik nr 3 do uchwały.
 3. Wzór warstwy graficznej legitymacji prawnika zagranicznego spoza obszaru Unii Europejskiej wydawanej w formie dokumentu zostanie określony w załączniku nr 4 do uchwały.

 

 

§ 8

Zasady nadawania numerów wpisów w izbach adwokackich na listy adwokatów,

aplikantów adwokackich, prawników zagranicznych z Unii Europejskiej

oraz prawników zagranicznych spoza Unii Europejskiej

 

 1. Na podstawie Uchwały Nr 17/2014 Naczelnej Rady Adwokackiej  z dnia 14 czerwca 2014 r., w związku z istnieniem Systemu Obsługi Adwokatury stosuje się następujący sposób nadawania numerów wpisów w izbach adwokackich na listy adwokatów, aplikantów adwokackich, prawników zagranicznych z Unii Europejskiej oraz prawników zagranicznych spoza Unii Europejskiej:

1)      numer wpisu jest kolejnym numerem nadawanym automatycznie po każdorazowym dokonaniu wpisu na listy: adwokatów, aplikantów adwokackich, prawników zagranicznych z Unii Europejskiej oraz prawników zagranicznych spoza Unii Europejskiej. Numer ten jest numerem indywidualnym przypisanym do danej osoby w ramach jednej izby i listy. Po skreśleniu danej osoby z listy numer ten nie może być ponownie wykorzystany. Zmiany statusu aplikanta, adwokata lub prawnika zagranicznego nie wpływają na zmianę numeru wpisu.

2)      numery wpisów powinny być nadawane wg następujących formatów, przy czym XYZ stanowi indywidualne oznaczenie poszczególnych izb adwokackich:

3)      stosuje się następujące indywidualne oznaczenia poszczególnych izb adwokackich, przy czym nazwa miasta występująca obok oznaczenia stanowi siedzibę danej izby:

4)      nowy numer wpisu jest nadawany ręcznie przez użytkownika lub automatycznie poprzez wykorzystanie odpowiedniej funkcji w Systemie Obsługi Adwokatury przy zachowaniu dotychczasowej kolejności wpisów na poszczególne listy.

5)      dotychczasowe numery wpisów powinny zostać przekonwertowane do standardu opisanego w niniejszej uchwale do dnia 30 czerwca 2023 r. Za wykonanie konwersji numerów wpisów odpowiada właściwa okręgowa rada adwokacka.

6)      po dokonaniu konwersji dotychczasowych numerów wpisów, każdy następny wpis na właściwą listę w poszczególnych izbach powinien być dokonywany przy uwzględnieniu formatu określonego w punkcie 3.

7)      w Systemie Obsługi Adwokatury zostanie zachowany dotychczasowy numer wpisu.

 

§ 9

Przepisy przejściowe i końcowe

 

 1. Dotychczas wydane legitymacje adwokackie, legitymacje aplikantów adwokackich oraz legitymacje prawników zagranicznych z obszaru Unii Europejskiej oraz prawników zagranicznych z poza obszaru Unii Europejskiej zachowują ważność na czas nieoznaczony, z uwzględnieniem postanowień niniejszej uchwały.
 2. Na wniosek adwokata, w przypadku utraty legitymacji adwokackiej lub na czas oczekiwania na jej wydanie, dziekan właściwej okręgowej rady adwokackiej wydaje na czas oznaczony zaświadczenie o posiadaniu przez adwokata statusu zawodowego, przynależności do właściwej izby adwokackiej, numeru wpisu na listę adwokatów. Zaświadczenie jest dokumentem równoważnym w skutkach prawnych z legitymacją adwokacką wydawaną
  w formie dokumentu.
 3. Postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio do aplikantów adwokackich.
 4. Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały tracą ważność:

1)        uchwała nr 75/2010 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 5 października 2010 r. w sprawie legitymacji adwokackich,

2)        uchwała nr 116/2013 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 75/2010 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 5 października 2010 r. w sprawie legitymacji adwokackich,

3)        uchwała nr 101/2015 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 27 października 2015 r.,

4)        uchwała nr 168/2020 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 6 października 2020 r. w sprawie legitymacji adwokackich w sprawie zmiany uchwały nr 116/2013 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 2 lipca 2013 r.

 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

Przemysław Rosati

Adw. Przemysław Rosati

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.