Uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej w przedmiocie Sztandaru Adwokatury Polskiej

Wróć do listy dokumentów


UCHWAŁA Nr 29/00
Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 30 września 2000 r.
w przedmiocie sztandaru Adwokatury Polskiej


I.

Ustanowienie sztandaru Adwokatury Polskiej stanowi symbol Jej istnienia
w wierności ideałom Adwokatury i przywiązania do zawodu.
Sztandar będzie znakiem jedności i zachowania tradycji dla obecnych
i przyszłych pokoleń adwokatów.


II.

SZTANDAR

§ 1.

Każdoczesny prezes NRA jest kustoszem sztandaru.


§ 2.

Sztandar jest przechowywany w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej
w Warszawie.


§ 3.

Sztandar jest używany w ważnych uroczystościach państwowych, w czasie których uczestniczą poczty sztandarowe.§ 4.

Sztandar jest używany w ważnych wydarzeniach korporacyjnych jak Krajowy Zjazd Adwokatury, rocznice i uroczystości, organizowane przez Adwokaturę.§ 5.

Sztandar jest używany w ważnych uroczystościach żałobnych.


§ 6.

Sztandar jest przybrany kokardą w przypadku:

1. uroczystości państwowych w barwach narodowych;
2. uroczystości korporacyjnych w barwie ciemno- zielonej;
3. uroczystości żałobnych w barwie czarnej.

Poczet sztandarowy nosi szarfy odpowiedniej barwy.


§ 7.

Za zgodą Kustosza sztandar może być użyczony wnioskującej Okręgowej Radzie Adwokackiej w związku ze szczególnie ważnymi uroczystościami lub wydarzeniami w danej Izbie Adwokackiej.


§ 8.

Na czas użyczenia kustodię sprawuje nad sztandarem właściwy dziekan ORA.III.

POCZET SZTANDAROWY


§ 9.

Poczet sztandarowy stanowi osoba dzierżąca sztandar (chorąży) oraz asysta składająca się z dwóch osób


§ 10.

Poczet sztandarowy wyznacza każdorazowo Kustosz (§ 1 i § 8) spośród szczególnie godnych adwokatów i aplikantów adwokackich.
Fakt uczestniczenia w poczcie sztandarowym uwidocznia się w aktach osobowych.

§ 11.

Poczet sztandarowy jest odpowiedzialny za powierzony mu sztandar
i okazanie mu należnego szacunku.IV.

POSTĘPOWANIE


§ 12.

Podczas uroczystości organizowanych przez Adwokaturę zebrani powstają z miejsc w czasie wkraczania pocztu sztandarowego oraz w czasie opuszczania zgromadzenia przez tenże poczet.

§ 13.

W przypadku użyczenia sztandaru Okręgowej Radzie Adwokackiej sztandar jest przewożony przez delegowanego w tym celu członka właściwej rady.

§ 14.

Ustępujący Prezes NRA w sposób uroczysty przekazuje sztandar nowo wybranemu Prezesowi NRA.

V.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia.

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.