Uchwała nr 11 Krajowego Zjazdu Adwokatury

Wróć do listy dokumentów


1
Uchwała Nr 11
Krajowego Zjazdu Adwokatury KZA
z dnia 23 listopada 2013 r.
w sprawie zmiany
Regulaminu Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz zgromadzeń izb adwokackich
Na podstawie art. 56 pkt. 6 lit. a) i d) ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 146, poz. 1088 z późn. zm.) Krajowy Zjazd Adwokatury uchwala, co następuje:
§ 1.
Zmienia się Regulamin Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz zgromadzeń izb adwokackich stanowiący załącznik do Uchwały nr 12 Krajowego Zjazdu Adwokatury z dnia 20 listopada 2010 roku, opublikowany w Piśmie Adwokatury Polskiej ?Palestra? nr 11-12/2010, obowiązujący od dnia 1 stycznia 2011 roku (dalej: ?Regulamin?) w sposób następujący:
1) dotychczasową treść § 1 oznacza się jako ust. 1;
2) po § 1 ust. 1 dodaje się ust. 2 w następującym brzmieniu:
?2. Przepisy regulaminu dotyczące adwokatów stosuje się również do prawników z Unii Europejskiej w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 126 poz. 1069 z późn. zm.) będących członkami izby, z tym że osobom tym nie przysługuje bierne prawo wyborcze opisane w § 28 ust. 1. regulaminu.?;
3) w § 9 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w następującym brzmieniu:
?3. Organ zwołujący zgromadzenie lub Zjazd w uchwale, o której mowa w § 5 ust. 1 lub ust. 2, może postanowić, że przebieg obrad będzie transmitowany za pomocą obrazu, dźwięku lub w inny sposób, określając środki techniczne oraz informatyczne użyte do nadawania i wymagane do odbioru transmisji oraz identyfikacji odbiorców ? mając na uwadze potrzebę zapewnienia identyfikacji odbiorców, bezpieczeństwa transmisji danych oraz realizację postanowień regulaminu.?;
2
4) w § 13 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w następującym brzmieniu:
?4. W trakcie wyborów mogą być procedowane dalsze punkty porządku obrad. Po rozpoczęciu wyborów a przed ich zakończeniem dyskusja nad kandydaturami na stanowiska, do organów oraz na delegatów, dyskusja nad przebiegiem wyborów oraz przeprowadzanie innych głosowań są niedopuszczalne.?;
5) § 32 ust. 3 pkt 3) otrzymuje następujące brzmienie:
?3) imiona i nazwiska kandydatów w kolejności określonej w § 30 ust. 2 wraz z polami przy każdym z nazwisk przeznaczonymi do oddania głosu;?;
6) po § 32 ust. 3 pkt 3) dodaje się pkt 4) w następującym brzmieniu:
?4) pouczenie o sposobie głosowania.?;
7) § 33 ust. 1-3 otrzymują następujące brzmienie:
?1. Głosowanie odbywa się w miejscu i czasie ustalonym przez komisję wyborczą. Przewodniczący podaje do wiadomości obradujących godzinę rozpoczęcia i godzinę zakończenia głosowania najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem głosowania. Głosowanie nie może trwać krócej niż godzinę.
2. Głosujący zaznacza na karcie do głosowania pole przeznaczone do oddania głosu przy nazwiskach tych osób, na które chce głosować.
3. Karta do głosowania zawierająca liczbę zaznaczonych pól przeznaczonych do oddania głosu większą niż liczba mandatów (członków i ich zastępców), które mają być obsadzone w danym organie, oznacza głos nieważny. Dopisanie nazwisk na karcie do głosowania nie unieważnia głosu, jednakże nazwisk tych nie bierze się pod uwagę.?;
8) § 34 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
?1. Na wniosek zwołującego zgromadzenie lub Zjazd głosowania przeprowadza się przy użyciu elektronicznego systemu oddawania głosów przez obecnych na zgromadzeniu lub Zjeździe lub przy użyciu elektronicznego systemu liczenia głosów. Odstąpienie od głosowania elektronicznego wymaga uchwały zgromadzenia lub Zjazdu.?.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.
3
§3.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Piśmie Adwokatury Polskiej ?Palestra? oraz na stronach internetowych Naczelnej Rady Adwokackiej.
Przewodniczący Sekretarz
Krajowego Zjazdu Adwokatury Krajowego Zjazdu Adwokatury
Zygmunt Stęchły Jerzy Zięba
adw. Zygmunt Stęchły adw. Jerzy Zięba

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.