Uchwała nr 12 Krajowego Zjazdu Adwokatury

Wróć do listy dokumentów


1
Uchwała Nr 12
Krajowego Zjazdu Adwokatury KZA
z dnia 23 listopada 2013 r.
w sprawie zmiany
Regulaminu Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz zgromadzeń izb adwokackich
Na podstawie art. 56 pkt. 6 lit. a) i d) ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 146, poz. 1088 z późn. zm.) Krajowy Zjazd Adwokatury uchwala, co następuje:
§ 1.
Zmienia się Regulamin Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz zgromadzeń izb adwokackich stanowiący załącznik do Uchwały nr 12 Krajowego Zjazdu Adwokatury z dnia 20 listopada 2010 roku, opublikowany w Piśmie Adwokatury Polskiej ?Palestra? nr 11-12/2010, obowiązujący od dnia 1 stycznia 2011 roku (dalej: ?Regulamin?) w sposób następujący:
1) w § 12 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w następującym brzmieniu:
?3. Okręgowa Rada Adwokacka w uchwale, o której mowa w § 5 ust. 1 może postanowić o zmniejszeniu lub całkowitym zniesieniu wymogu obecności określonej minimalnej liczby uczestników zgromadzenia niezbędnej do otwarcia zgromadzenia, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.?;
2) w § 17 ust. 1 lit. a) otrzymuje następujące brzmienie:
?a) komisję mandatową, która stwierdza prawidłowość zwołania zgromadzenia lub Zjazdu, istnienie quorum (jeśli jest wymagane) dla każdego dnia obrad odrębnie, ważność mandatów oraz bada, czy nie zachodzą przeszkody w zakresie czynnego prawa wyborczego w odniesieniu do osób uprawnionych do głosowania,?;
3) w § 26 po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w następującym brzmieniu:
?3. Okręgowa Rada Adwokacka w uchwale, o której mowa w § 5 ust. 1 może postanowić o zmniejszeniu lub całkowitym zniesieniu wymogu udziału w głosowaniu określonej liczby uczestników zgromadzenia, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem ust. 4.
2
4. Zmiana przyjętego porządku obrad oraz zgłoszenie spraw wymagających powzięcia uchwał w ramach rozpatrywania wolnych wniosków w każdym wypadku wymaga podjęcia uchwały zgromadzenia w obecności co najmniej 1/4 osób biorących udział w zgromadzeniu. Liczbę tych osób ustala się na podstawie listy obecności.?;
4) Dotychczasową treść § 27 oznacza się jako ust. 1.
5) w § 27 po ust. 1 dodaje się ust. 2 w następującym brzmieniu:
?2. Okręgowa Rada Adwokacka w uchwale, o której mowa w § 5 ust. 1 może postanowić o zmniejszeniu lub całkowitym zniesieniu wymogu udziału w wyborach określonej liczby uczestników zgromadzenia, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.?.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.
§3.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Piśmie Adwokatury Polskiej ?Palestra? oraz na stronach internetowych Naczelnej Rady Adwokackiej.
Przewodniczący Sekretarz
Krajowego Zjazdu Adwokatury Krajowego Zjazdu Adwokatury
Zygmunt Stęchły Jerzy Zięba
adw. Zygmunt Stęchły adw. Jerzy Zięba

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.