Uchwała nr 13 Krajowego Zjazdu Adwokatury

Wróć do listy dokumentów


1 KZA
Uchwała Nr 13
Krajowego Zjazdu Adwokatury
z dnia 23 listopada 2013 r.
w sprawie zmiany
Regulaminu Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz zgromadzeń izb adwokackich
Na podstawie art. 56 pkt. 6 lit. a) i d) ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 146, poz. 1088 z późn. zm.) Krajowy Zjazd Adwokatury uchwala, co następuje:
§ 1.
Zmienia się Regulamin Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz zgromadzeń izb adwokackich stanowiący załącznik do Uchwały nr 12 Krajowego Zjazdu Adwokatury z dnia 20 listopada 2010 roku, opublikowany w Piśmie Adwokatury Polskiej ?Palestra? nr 11-12/2010, obowiązujący od dnia 1 stycznia 2011 roku (dalej: ?Regulamin?) w sposób następujący:
1) § 28 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
?1. Bierne prawo wyborcze przysługuje każdemu adwokatowi wpisanemu na listę okręgowej izby adwokackiej i niepozbawionemu tego prawa. Nieobecność podczas obrad Zjazdu lub zgromadzenia nie pozbawia biernego prawa wyborczego osoby, której pisemna zgoda na kandydowanie została złożona prezydium zgromadzenia lub Zjazdu lub Okręgowej Radzie Adwokackiej w przypadku określonym w § 29 ust. 2a pkt. 1) przed zamknięciem list kandydatów.?;
2) w § 29 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w następującym brzmieniu: ?2a. Kandydatury zgłaszane są: 1) w przypadku zgromadzenia - Okręgowej Radzie Adwokackiej, na piśmie wraz z oświadczeniem kandydata na piśmie, że przyjmuje kandydaturę ? w terminie nie wcześniej niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia zgromadzenia i nie później niż do dnia określonego uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej, o której mowa w § 5 ust. 1 i § 30 ust. 4, albo
2) na piśmie prezydium zgromadzenia lub Zjazdu, przed zamknięciem przyjmowania zgłoszeń kandydatów.?;
2
3) w § 29 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w następującym brzmieniu:
?5. W wyborach przeprowadzanych na zgromadzeniu możliwe jest jednoczesne kandydowanie na jedno stanowisko i do jednego organu.?;
4) § 30 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
?3. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 niniejszego paragrafu, z chwilą przekazania listy przewodniczącemu uważa się ją za zamkniętą.?;
5) w § 30 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w następującym brzmieniu:
?4. Okręgowa Rada Adwokacka w uchwale, o której mowa w § 5 ust. 1 może postanowić o zamknięciu przyjmowania zgłoszeń kandydatów w terminie nie wcześniej niż 7 dni przed rozpoczęciem zgromadzenia i nie później niż 1 dzień przed rozpoczęciem zgromadzenia.?;
6) § 35 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
?1. Komisja skrutacyjna ustala wyniki wyborów, a w szczególności porównuje listę osób uprawnionych do głosowania z listą osób uczestniczących w głosowaniu, eliminuje głosy nieważne oraz oblicza liczbę oddanych ważnych głosów na poszczególnych kandydatów. Ustalając wyniki wyborów, komisja skrutacyjna uwzględnia w szczególności postanowienia § 40 ust. 2 i 2a.?;
7) dotychczasową treść § 36 oznacza się jako ust. 1;
8) w § 36 po ust. 1 dodaje się ust. 2 w następującym brzmieniu:
?2. Okręgowa Rada Adwokacka w uchwale, o której mowa w § 5 ust. 1 może postanowić o jednoczesnym przeprowadzeniu wyborów na stanowiska, do organów oraz na delegatów na Zjazd. W takim wypadku druga tura wyborów na stanowiska następuje przed ogłoszeniem wyników wszystkich pozostałych wyborów.?;
9) w § 40 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
?1. Za wybranych na stanowiska wymienione w § 36 ust. 1 i § 38 uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali więcej niż połowę oddanych ważnych głosów. Jeżeli głosowanie nie doprowadziło do wyboru, przewodniczący zarządza głosowanie na dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów. Za wybraną uważa się wówczas osobę, która otrzymała większą liczbę głosów.?;
10) w § 40 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w następującym brzmieniu;
?2a. Jeżeli na zgromadzeniu ta sama osoba została wybrana na stanowisko i do organu, osoby tej nie uwzględnia się na liście osób wybranych do organu.?.
3
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.
§3.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Piśmie Adwokatury Polskiej ?Palestra? oraz na stronach internetowych Naczelnej Rady Adwokackiej.
Przewodniczący Sekretarz
Krajowego Zjazdu Adwokatury Krajowego Zjazdu Adwokatury
Zygmunt Stęchły Jerzy Zięba
adw. Zygmunt Stęchły adw. Jerzy Zięba

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.