adwokatura.pl

Wróć do listy dokumentów


NACZELNA RADA ADWOKACKA konto, adwokatura.pl domena
ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa
tel. +48 22 505 25 00, + 48 22 505 25 01, fax +48 22 505 25 08
e-mail: nra@nra.pl www.adwokatura.pl
1
Uchwała nr 3/2014
Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 15 stycznia 2014 r.
Dotychczasową treść Uchwały NRA nr 36/2009 z dnia 14.02.2009 r. w sprawie regulaminu prowadzenia kont poczty elektronicznej w domenie adwokatura.pl zastępuje się poniższą treścią:
REGULAMIN
REJESTRACJI I KORZYSTANIA Z USŁUGI POCZTY ELEKTRONICZNEJ
W DOMENIE adwokatura.pl
Przedmiotem regulaminu jest ustalenie zasad rejestracji i korzystania z adresów poczty elektronicznej w domenie internetowej adwokatura.pl
I. Postanowienia ogólne
1. Abonentem i wyłącznym użytkownikiem domeny adwokatura.pl jest Naczelna Rada Adwokacka (NRA). Domena adwokatura.pl korzysta z infrastruktury technicznej i teleinformatycznej należącej do home.pl Sp. z o.o. (home.pl).
2. NRA zawarła z home.pl umowę o umożliwienie świadczenia na rzecz członków Adwokatury usługi polegającej na możliwości korzystania w domenie adwokatura.pl z własnych kont e-mail, przechowywania, przesyłania, archiwizowania i ochrony poczty elektronicznej dostępnej jedynie dla członków Adwokatury, to jest adwokatów i aplikantów adwokackich (usługa personal email). Usługa ta korzysta z infrastruktury teleinformatycznej i technicznej home.pl.
3. NRA umożliwia zawodowo czynnym członkom Adwokatury zawarcie umowy na korzystanie z usługi personal email na zasadach ustalonych w niniejszym Regulaminie. Specyfikacja usługi znajduje się pod adresem elektronicznym http://home.pl/poczta/specyfikacja. Częścią składową usługi personal email jest możliwość zarejestrowania adresu poczty elektronicznej w domenie adwokatura.pl.
4. Usługobiorcą usługi personal email (stroną umowy z home.pl o świadczenie usługi personal email), a w tym abonentem adresu poczty elektronicznej w domenie adwokatura.pl, jest adwokat (przez co rozumie się odpowiednio również prawnika zagranicznego z obszaru Unii Europejskiej wpisanego na listę prowadzoną przez okręgową radę adwokacką) albo aplikant adwokacki, na wniosek i rzecz którego administrator kont pocztowych NRA zarejestrował usługę. Usługobiorca ponosi całkowite koszty utrzymywania usługi personal email według stawek przewidzianych przez home.pl dla tej usługi.
5. Usługa personal email wraz z adresem poczty elektronicznej w domenie adwokatura.pl służy jedynie do wykonywania czynności zawodowych adwokata, a w przypadku aplikanta adwokackiego do wykonywania czynności zawodowych związanych z zadaniami
NACZELNA RADA ADWOKACKA
ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa
tel. +48 22 505 25 00, + 48 22 505 25 01, fax +48 22 505 25 08
e-mail: nra@nra.pl www.adwokatura.pl
2
powierzonymi mu przez patrona w toku aplikacji. Dla uniknięcia wątpliwości usługa personal email nie może służyć aplikantowi adwokackiemu do wymieniania prywatnej korespondencji, jak też do świadczenia usług prawnych w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej nie objętych Ustawą z dnia 26 maja 1982r. prawo o adwokaturze, w szczególności przepisem art. 76 ust. 4.
II. Administrator kont poczty elektronicznej prowadzonych w domenie adwokatura.pl
1. Prezydium NRA uchwałą powołuje i odwołuje Administratora kont poczty elektronicznej prowadzonych w domenie adwokatura.pl (Administrator kont pocztowych NRA), któremu powierza wykonywanie czynności związanych z rejestrowaniem oraz wyrejestrowywaniem usług personal email.
2. Prezydium NRA może wyznaczyć zastępcę Administratora kont poczty elektronicznej. (Zastępca Administratora).
3. Prezydium NRA może określić zasady dotyczące rejestracji i wyrejestrowywania usług personal email w przypadku powołania Zastępcy Administratora.
4. Zastępca Administratora ma uprawnienia i obowiązki Administratora kont pocztowych NRA.
5. Administrator kont pocztowych NRA składa Prezydium NRA na bieżąco sprawozdania z wykonanej pracy.
III. Zasady tworzenia adresów poczty elektronicznej w domenie adwokatura.pl.
1. Adresy poczty elektronicznej tworzy się według ujednoliconego standardu:
a) imię.nazwisko@adwokatura.pl;
b) jeżeli wnioskodawca posługuje się nazwiskiem łączonym może zdecydować o wyborze jednego członu nazwiska celem umieszczenia w adresie konta lub o umieszczeniu dwóch członów rozdzielonych myślnikiem (np.: jan.kowalski-malinowski@adwokatura.pl);
c) w razie identyczności imienia i nazwiska wnioskującego z imieniem i nazwiskiem abonenta adresu zarejestrowanego wcześniej, w nowo rejestrowanym adresie po imieniu dodaje się pierwszą literę drugiego imienia oddzieloną z obydwu stron kropką (np.: jan.w.kowalski@adwokatura.pl). W razie istnienia już takiego adresu, względnie w braku drugiego imienia, po nazwisku dodaje się kolejną cyfrę arabską (np.: jan.kowalski2@adwokatura.pl).
d) dopuszcza się zakładanie adresów związanych z pełnioną funkcją w organach adwokatury, względnie w organach izb adwokackich, z tym zastrzeżeniem, iż adres winien odróżniać w sposób jednoznaczny jego użytkownika od innych użytkowników pełniących podobną funkcję w innych izbach (np.: dziekan.warszawa@adwokatura.pl, dziekan.bielsko-biala@adwokatura.pl).
IV. Rejestracja usługi personal email i adresu poczty elektronicznej
1. Usługa personal email, a w tym adres poczty elektronicznej w domenie adwokatura.pl, rejestrowane są w domenie adwokatura.pl przez administratora kont pocztowych NRA na wniosek adwokata albo aplikanta adwokackiego lub innej upoważnionej osoby. Rejestracja usługi i adresu poczty elektronicznej przez administratora kont NRA adresu poczty elektronicznej jest bezpłatna.
2. Wzór wniosku określa Prezydium NRA, do czasu określenia nowych wniosków przez Prezydium NRA obowiązują wnioski dotychczasowe.
NACZELNA RADA ADWOKACKA
ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa
tel. +48 22 505 25 00, + 48 22 505 25 01, fax +48 22 505 25 08
e-mail: nra@nra.pl www.adwokatura.pl
3
4. Pola we wniosku oznaczone gwiazdką jak też oświadczenia są obligatoryjne do wypełnienia lub potwierdzenia i zawierają dane niezbędne do założenia usługi personal email.
5. Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i przesłać pocztą na adres siedziby NRA.
6. Dla przyspieszenia procedury rejestracji wnioskodawca może wysłać zeskanowaną kopię podpisanego wniosku na adres poczty elektronicznej: bazy@nra.pl. Do korespondencji należy dołączyć też wypełniony wniosek w wersji elektronicznej (w formacie.doc lub równorzędnym).
7. Usługa personal email może zostać zarejestrowana po otrzymaniu pisemnego wniosku i dokonaniu weryfikacji poprawności danych wniosku, w szczególności ustaleniu, że wnioskodawca jest czynnym adwokatem albo aplikantem adwokackim, względnie inną osobą uprawnioną do posiadania adresu w domenie adwokatura.pl. Administrator kont pocztowych NRA może pozostawić wniosek bez rozpoznania, w szczególności gdy wniosek został skierowany przez osobę nie wykonującą czynnie zawodu adwokata, z okoliczności wynika, że adres poczty elektronicznej w domenie adwokatura.pl może służyć do innych celów niż wykonywanie zawodu adwokata lub prowadzeniu działalności prawniczej nie objętej Ustawą z dnia 26 maja 1982r. prawo o adwokaturze.
7. Rejestracja usługi personal email polega na wpisaniu przez administratora kont pocztowych NRA danych zawartych we wniosku w odpowiednie pola elektronicznego formularza na stronach internetowych home.pl, na zaznaczeniu odpowiednich pól wyboru, wygenerowaniu hasła startowego i potwierdzeniu zarejestrowania usługi.
8. Rejestracja usługi personal email nie pociąga za sobą zawarcia umowy o świadczenie przez home.pl tej usługi na rzecz wnioskodawcy, które następuje zgodnie z regulaminem home.pl po wpłaceniu kwoty abonamentu przez usługobiorcę. Z uwagi na przyjęte przez NRA procedury weryfikacji wnioskodawcy i rejestrowania usługi personal email na rzecz członków Adwokatury, wnioskodawca upoważnia administratora kont pocztowych NRA oraz zastępcę administratora do rozwiązania umowy przez niego zawartej na podstawie zarejestrowanych przez administratora kont pocztowych NRA danych w okolicznościach utraty prawa posługiwania się adresem w domenie adwokatura.pl.
9. Od momentu zarejestrowania usługi personal email wnioskodawca staje się jedynym uprawnionym do korzystania z tej usługi i posiada pełnię praw i obowiązków związanych z działaniem tej usługi.
10. Przez pierwsze 14 dni od momentu zarejestrowania usługi personal email usługa działa w bezpłatnym okresie próbnym. Nieopłacenie w tym czasie przez wnioskodawcę faktury przesłanej przez home.pl na jego adres poczty elektronicznej jest równoznaczne z rezygnacją z usługi personal email i automatycznym wyrejestrowaniem usługi wraz z adresem poczty elektronicznej w domenie adwokatura.pl.
V. Korzystanie z usługi personal email
1. Administrator kont pocztowych NRA niezwłocznie po zarejestrowaniu usługi personal email przesyła do wnioskodawcy, na podany przez niego we wniosku ?AKTUALNY ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ?, instrukcję zmiany hasła startowego oraz instrukcję logowania.
2. Usługobiorca jest obowiązany do niezwłocznej, przed pierwszym wysłaniem lub odebraniem wiadomości elektronicznej do osoby trzeciej (w szczególności klienta) z użyciem usługi personal email, zmiany hasła startowego. Nowe hasło powinno składać się z co najmniej ośmiu znaków, w tym wielkich i małych liter, cyfr i innych znaków diakrycznych.
NACZELNA RADA ADWOKACKA
ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa
tel. +48 22 505 25 00, + 48 22 505 25 01, fax +48 22 505 25 08
e-mail: nra@nra.pl www.adwokatura.pl
4
Hasło nie powinno być łatwo kojarzone z osobą usługobiorcy. Zaleca się zmianę hasła co 30 dni. Usługobiorca jest obowiązany do zachowania w poufności hasła do skrzynki, w szczególności nie może udostępniać tego hasła nieupoważnionym osobom trzecim. Usługobiorca może powierzyć obsługę korespondencji i przetwarzania informacji osobie trzeciej. Skutki braku zmiany hasła startowego lub ujawnienia hasła nieupoważnionym osobom trzecim w postaci ujawnienia osobie nieupoważnionej lub nieuprawnionej informacji przetwarzanych za pomocą usługi personal email mogą podlegać odpowiedzialności dyscyplinarnej jako naruszenie tajemnicy adwokackiej.
3. Wyłączną odpowiedzialność za informacje przetwarzane za pomocą usługi personal email oraz ich ochronę przed nieuprawnionym lub nieupoważnionym dostępem ponosi usługobiorca.
4. NRA nie bierze odpowiedzialności za przetwarzanie informacji w usłudze personal email, jak też nie zapewnia pomocy technicznej do obsługi usługi. Pytania oraz potrzebę pomocy usługobiorca zgłasza bezpośrednio do home.pl (bok@home.pl, infolinia: 0801 44 55 55, tel: 091 432 55 55, faks: 091 432 55 99).
5. Usługobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia NRA o skreśleniu z listy adwokatów, jak również o zaprzestaniu wykonywania zawodu. Jeżeli usługobiorcą jest aplikant adwokacki, obowiązany jest on do powiadomienia NRA o wpisie na listę adwokatów z podaniem numeru wpisu, względnie o zaprzestaniu kontynuowania aplikacji lub o skreśleniu z listy aplikantów.
6. Administrator kont pocztowych NRA uprawniony jest do okresowego badania, czy usługobiorcy spełniają wymaganie czynnego wykonywania zawodu adwokata.
VI. Wyrejestrowanie konta pocztowego
1. Wyrejestrowanie usługi personal email może nastąpić w następujących przypadkach:
a) nie opłacenia usługi przez usługobiorcę;
b) rezygnacji usługobiorcy z usługi;
c) zawieszenia usługobiorcy w wykonywaniu czynności zawodowych, chyba że uzyskał on zezwolenie właściwego dziekana na wykonywanie innych czynności zawodowych;
d) nie wykonywania zawodu adwokata;
e) skreślenia usługobiorcy z listy adwokatów wykonujących zawód, względnie z listy aplikantów adwokackich lub zaprzestania kontynuowania aplikacji, za wyjątkiem sytuacji gdy aplikant zda egzamin i zostanie wpisany na listę adwokatów. adwokackiego;
f) prawomocnego stwierdzenia faktu niezachowania tajemnicy adwokackiej przez usługobiorcę;
g) stwierdzonego naruszenia przez usługobiorcę postanowień niniejszego Regulaminu lub regulaminu home.pl
h) uznania usługobiorcy za trwale niezdolnego do wykonywania zawodu.
2. Wyrejestrowanie usługi personal email na postawie pkt 1 ppkt a, b następuje automatycznie przez home.pl.
3. Wyrejestrowanie usługi personal email w zakresie pkt 1 ppkt c-h powyżej następuje na podstawie zarządzenia Administratora, w którym określa się osobę usługobiorcy, adres poczty elektronicznej usługi personal email oraz datę wyrejestrowania.
4. Usługobiorca do wskazanego w zarządzeniu Administratora kont pocztowych NRA dnia wyrejestrowania usługi może skopiować wszelkie przetwarzane informacje w posiadanej przez siebie usłudze personal email celem zarchiwizowania poza usługą personal email. W
NACZELNA RADA ADWOKACKA
ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa
tel. +48 22 505 25 00, + 48 22 505 25 01, fax +48 22 505 25 08
e-mail: nra@nra.pl www.adwokatura.pl
5
chwili wyrejestrowania usługi informacje przetwarzane za jej pomocą zostaną trwale skasowane.
5. Celem wyrejestrowania usługi i zakończenia umowy o świadczenie usługi personal email administrator kont pocztowych NRA wysyła do home.pl pisemne wypowiedzenie umowy z 30-to dniowym okresem wypowiedzenia działając na podstawie upoważnienia usługobiorcy.
6. W wypadku wyrejestrowania usługi przed zakończeniem okresu objętego opłaconym przez usługobiorcę abonamentem, co do ew. zwrotu części niewykorzystanego abonamentu obowiązują przepisy regulaminu usług home.pl. Jako że ani NRA ani administrator kont pocztowych NRA nie jest stroną umowy o świadczenie usługi personal email usługobiorca we własnym zakresie obowiązany jest dokonać odpowiednich czynności mających na celu otrzymanie zwrotu części niewykorzystanego abonamentu od home.pl.
VII. Postanowienia różne
1. Administrator kont pocztowych NRA obowiązany jest dokonać w terminie dwóch miesięcy sprawdzenia zarejestrowanych dotąd usług pod kątem spełniania zasad określonych w Regulaminie, a w razie stwierdzenia odstępstw obowiązany jest do podjęcia właściwych działań przywracających zgodność z Regulaminem.
2. Prezydium NRA może na bieżąco modyfikować postanowienia niniejszego regulaminu lub dokonywać odstępstw indywidualnych od jego postanowień. O każdym takim przypadku Prezydium NRA powiadamia NRA na posiedzeniu plenarnym.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.
Sekretarz
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Rafał Dębowski)
Adw. Rafał Dębowski

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.