Regulamin korzystania ze znaku "Adwokatura polska"

Wróć do listy dokumentów


UCHWAŁA NR 44/2009
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 23 lipca 2009 r.

REGULAMIN
korzystania ze znaku ?Adwokatura Polska?

Na podstawie § 4 uchwały Nr 49/2009 Naczelnej Rady Adwokackiej z 19 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia godła Adwokatury i znaku ?ADWOKATURA POLSKA? Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej wprowadza system zewnętrznej identyfikacji adwokatury i określa zasady posługiwania się znakiem ?ADWOKATURA POLSKA?

§ 1

1. Znak ?ADWOKATURA POLSKA? stanowi graficzny element systemu zewnętrznej identyfikacji Adwokatury.
2. Graficzną prezentację systemu zewnętrznej identyfikacji Adwokatury zawiera Księga Znaku stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Organy Adwokatury i organy izb adwokackich Adwokatury chronią znak ?Adwokatura Polska? przed naruszeniem wyłącznych praw do niego i dążą do jego odpowiedniego rozpropagowania oraz do zapewnienia mu odpowiedniej rangi.
2. Uprawnione do używania znaku ?Adwokatura Polska? są: ograny Adwokatury i organy izb adwokackich oraz jednostki organizacyjne Adwokatury.
3. Adwokaci wykonujący zawód adwokata mogą używać znaku ?Adwokatura Polska? na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
4. Używanie znaku ?Adwokatura Polska? przez adwokatów jest dobrowolne i nieodpłatne.

§ 3

1. Forma korzystania ze znaku ?Adwokatura Polska? powinna być zgodna z jego charakterem i przeznaczeniem.
2. Znak ?Adwokatura Polska? może być używany wyłącznie bezpośrednio w związku z wykonywaniem przez adwokatów zawodu adwokata, w szczególności przy wykonywaniu czynności zawodowych lub udzielaniu pomocy prawnej.
3. Znak ?Adwokatura Polska? nie może być używany w okolicznościach nielicujących z godnością Adwokatury, w sposób sprzeczny z normami etycznymi zawartymi w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu oraz z normami zwyczajowi przyjętymi w środowisku adwokatów.
4. Podmioty uprawnione do używania znaku ?Adwokatura Polska? powstrzymają się od jego używania, jeżeli w określonych okolicznościach mogłoby to obniżyć jego rangę, w szczególności:
a. na dokumentach firmowych związanych z rozliczeniami finansowymi lub na dokumentach finansowo-księgowych,
b. gdy forma ekspozycji znaku ?Adwokatura Polska? nie zapewnia mu odpowiedniego znaczenia.

§ 4

1. Naczelna Rada Adwokacka strzeże integralności i jednolitości znaku ?Adwokatura Polska?.
2. Naczelnej Radzie Adwokackiej przysługują autorskie prawa majątkowe oraz prawa do wyrażania zgody na rozporządzanie i korzystanie z prawa zależnego do znaku ?Adwokatura Polska? oraz do wszelkich utworów zawartych w Księdze Znaku, a także prawo do wyrażania zgody na zastrzeżenie znaku ?Adwokatura Polska? jako znaku towarowego (usługowego).
3. Izbom adwokackim i ich organom przysługuje prawo do korzystania ze znaku ?Adwokatura Polska? na zasadach niewyłącznej licencji, polegające na:
a. posługiwaniu się znakiem dla oznaczenia swojej działalności lub działalności organów poprzez: umieszczenie znaku w pomieszczeniach urzędowych izb adwokackich i na budynkach ich siedzib, umieszczanie go na papierze firmowym, dokumentach urzędowych, stronach internetowych, wizytówkach, folderach informacyjnych, publikacjach związanych z celami i zadaniami izb adwokackich i ich organów.
b. umieszczaniu znaku na przedmiotach służących do celów promocyjnych i informacyjnych.

§ 5

1. W celu korzystania ze znaku ?Adwokatura Polska? w związku z korzystaniem z tego znaku w formach określonych w ust. 4, izbom adwokackich przysługuje na zasadzie licencji niewyłącznej prawo do używania znaku ?Adwokatura Polska? na następujących polach eksploatacji:
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu ? wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz cyfrową;
b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono;
c. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony wyżej ? publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
2. Prawo do korzystania ze znaku ?Adwokatura Polska? przysługujące izbom adwokackim jest nieograniczone terytorialnie i czasowo.
3. Prawo izb adwokackich jest niezbywalne. Izba adwokacka nie może upoważnić innej osoby do korzystania ze znaku, z zastrzeżeniem postanowień ust. 1.

§ 6

1. Udzielenie prawa do korzystania ze znaku ?Adwokatura Polska? następuje z chwilą wydania adwokatowi przez Dziekana właściwej izby adwokackiej lub przez inną upoważnioną osobę egzemplarza Księgi Znaku. Wydanie Księgi Znaku może nastąpić w formie elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej.
2. Upoważnienie do korzystania ze znaku ?Adwokatura Polska?, udzielone adwokatowi, ma charakter osobisty, niewyłączny i niezbywalny.
3. Zakres upoważnienia adwokata do korzystania ze znaku obejmuje posługiwanie się znakiem dla oznaczenia działalności adwokata i przynależności do samorządu adwokackiego poprzez umieszczenie znaku ?Adwokatura Polska? w pomieszczeniach urzędowania adwokata i na budynku jego siedziby obok informacji zgodnej z przepisami odrębnymi, umieszczanie go na papierze firmowym stosowanym przy wykonywaniu zawodu adwokata, stronie internetowej kancelarii, wizytówkach, folderach informacyjnych i publikacjach związanych z wykonywaniem zawodu.
4. W przypadku wykonywania zawodu w spółce z radcami prawnymi, forma korzystania powinna uwzględniać wyłączne prawo adwokatów do posługiwania się znakiem ?Adwokatura Polska?.

§ 7

1. Upoważnienie do korzystania ze znaku ?Adwokatura Polska? nie obejmuje prawa do:
a. modyfikacji, przerabiania, adaptacji znaku ?Adwokatura Polska? w jakikolwiek sposób, z tym zastrzeżeniem, że dozwolone jest zamieszczenie w projekcie graficznym znaku danych identyfikujących adwokata oraz podmiotu, w ramach którego adwokat wykonuje zawód,
b. wykorzystywania znaku w całości lub w części jako elementu innych oznaczeń, utworów graficznych lub plastycznych albo też eksponowania w takiej formie z innymi znakami lub oznaczeniami, która mogłaby sprawiać wrażenie u przeciętnego odbiorcy, że tworzą wspólnie połączenie lub znak złożony;
c. prezentowania w sposób, który mógłby wytworzyć u przeciętnego odbiorcy przypuszczenie, że usługi lub czynności adwokata są wykonywane w imieniu, na rzecz lub w interesie Adwokatury;
d. oznaczania nim jakichkolwiek towarów lub innych rzeczy ruchomych, w tym również promocyjnych i nieprzeznaczonych do wprowadzenia do obrotu,
e. zgłoszenia znaku ?Adwokatura Polska? w całości lub części do Urzędu Patentowego w celu uzyskania prawa ochronnego.
2. Adwokat korzysta ze znaku ?Adwokatura Polska? w formie określonej w Księdze Znaku.

§ 8

1. Adwokat nie może używać, rejestrować jakichkolwiek oznaczeń, znaków towarowych (usługowych) podobnych do znaku ?Adwokatura Polska?.
2. Nie może korzystać ze znaku ?Adwokatura Polska? bez zgody Dziekana okręgowej rady adwokackiej adwokat:
a. niewykonujący zawodu adwokata,
b. zawieszony w wykonywaniu czynności zawodowych.


§ 9

1. Niezależnie od odpowiedzialności dyscyplinarnej, w wypadku naruszania przez adwokata zasad korzystania ze znaku ?Adwokatura Polska?, właściwa okręgowa rada adwokacka pozbawia go prawa korzystania ze znaku.
2. Z chwilą zawieszenia adwokata w czynnościach zawodowych lub podjęcia uchwały o pozbawieniu adwokata prawa do korzystania ze znaku ?Adwokatura Polska?, adwokat jest zobowiązany do natychmiastowego zaprzestania korzystania ze znaku ?Adwokatura Polska?.

§ 10

1. Izba adwokacka może dochodzić roszczeń z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych do znaku ?Adwokatura Polska? na jej terenie.
2. Adwokat, w przypadku stwierdzenia naruszenia autorskich praw majątkowych do znaku ?Adwokatura Polska?, winien zawiadomić o tym właściwą okręgową radę adwokacką celem podjęcia działań zmierzających do ochrony przed naruszeniami i dochodzenia roszczeń.
3. Naruszenie niniejszego Regulaminu stanowi naruszenie Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Sekretarz
Naczelnej Rady Adwokackiej
(adw. Krzysztof Boszko)
adw. Krzysztof Boszko

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.