Załącznik do Uchwały Prezydium NRA nr 12/2014 - prawo europejskie

Wróć do listy dokumentów


PRAWO EUROPEJSKIE
1. Wprowadzenie
a. Unia Europejska po Lizbonie
b. struktura instytucjonalna
c. rodzaje sądów
d. podział kompetencji między UE a państwa członkowskie
2. Specyfika i zasady prawa Unii Europejskiej
a. ponadnarodowość prawa UE ? specyfika źródeł prawa UE
b. zasada pierwszeństwa prawa UE
c. zasada skutku bezpośredniego prawa UE
3. Procedura postępowania przed sądami unijnymi
a. fazy postępowania
b. rodzaje pism procesowych (modelowa skarga)
c. terminy
d. rozprawa
e. procedury odwoławcze
f. elementy konstrukcji orzeczenia
g. język orzeczenia
h. wybrane orzeczenia w sprawach polskich, odpowiedzi na polskie pytania prejudycjalne
4. Procedura prejudycjalna
a. specyfika współpracy sądu krajowego z Trybunałem Sprawiedliwości
b. uprawnienie pełnomocnika i uprawnienie/obowiązek sądu do sformułowania zapytania prawnego
c. konstrukcja zapytania prawnego ? najczęstsze błędy
d. odpowiedź Trybunału ? skutek prawny orzeczenia prejudycjalnego
5. Wybrane skargi
a. skarga na naruszenie prawa UE
b. skarga na bezczynność
c. skarga na unieważnienie aktu prawa UE
6. Postępowanie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka
a. zasady sporządzania skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
b. obowiązki pełnomocnika w zakresie konstruowania zarzutów naruszenia
Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.