Załącznik do Uchwały Prezydium NRA nr 12/2014 - prawo gospodarczo-handlowe

Wróć do listy dokumentów


PRAWO GOSPODARCZO ? HANDLOWE
ORAZ
PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE
Prawo gospodarczo ? handlowe
1. Krajowy Rejestr Sądowy
a. istota Krajowego Rejestru Sądowego
b. budowa Krajowego Rejestru Sądowego ? 3 rejestry
c. systematyka danych zawartych w Krajowym Rejestrze Sądowym
d. podmioty podlegające wpisowi do rejestru przedsiębiorców
e. wniosek o uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorców
f. obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego działalność po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców
2. Prawo spółek
a. spółka cywilna i jej przekształcenie w spółkę prawa handlowego (pojęcie, charakter prawny, problem braku podmiotowości prawnej, umowa spółki, ustrój majątkowy, odpowiedzialność za zobowiązania prowadzenie spraw spółki i jej reprezentacja, prawa i obowiązki wspólników)
b. spółka jawna (podmiotowość prawna, zawarcie umowy spółki, rejestracja, wkłady wspólników, majątek spółki, odpowiedzialność za zobowiązania spółki, prowadzenie spraw spółki i jej reprezentacja, prawa i obowiązki wspólników, zmiany składu osobowego spółki i jej rozwiązanie, spółka jawna a spółka cywilna)
c. spółka partnerska (partnerzy, odpowiedzialność za zobowiązania spółki partnerskiej, prowadzenie spraw spółki i jej reprezentacja, zmiany składu osobowego, wyłączenie wspólnika, rozwiązanie spółki)
d. spółka komandytowa (istota, pozycja prawna komplementariusza, pozycja
prawna komandytariusza, zastosowanie, spółka komandytowa a spółka cicha)
e. spółka komandytowo-akcyjna (istota, specyfika regulacji prawnej, powstanie
spółki komandytowej, pozycja prawna komplementariusza, pozycja prawna
akcjonariusza, prowadzenie spraw spółki i jej reprezentacja, organy spółki,
zastosowanie spółki komandytowo ? akcyjnej)
f. spółka z o.o. (cechy charakterystyczne spółki z o.o., jej charakter prawny,
tworzenie spółki, umowa spółki, spółka w organizacji, rejestracja, pojęcie,
funkcje i zasady kapitału zakładowego, zmiana wysokości kapitału
zakładowego, umorzenie udziałów, organy spółki, prawa i obowiązki
wspólników)
g. spółka akcyjna (charakter prawny, rodzaje, tworzenie spółki, umowa założycielska
i statut ? charakter prawny, forma, treść, znaczenie, kapitał zakładowy i inne
fundusze spółki, akcje ? pojęcie, rodzaje, charakter prawny, wartość, organy
spółki, prawa i obowiązki akcjonariuszy)
h. transformacje spółek (łączenie, podział, przekształcenie)
3. Prawo upadłościowe i naprawcze
a. postępowanie upadłościowe i rodzaje upadłości (upadłość z możliwością
zawarcia układu, upadłość likwidacyjna)
b. podstawy ogłoszenia upadłości
c. treść wniosku o ogłoszenie upadłości i legitymacja do jego złożenia
d. postępowanie zabezpieczające w postępowaniu upadłościowym
e. skutki ogłoszenia upadłości (co do osoby upadłego, co do majątku upadłego, co
do zobowiązań upadłego, skutki ogłoszenia upadłości co do spadków nabytych
przez upadłego, wpływ ogłoszenia upadłości na stosunki majątkowe małżeńskie
upadłego)
f. bezskuteczność i zaskarżanie czynności upadłego
g. środki zaskarżenia w postępowaniu upadłościowym
4. Prawo papierów wartościowych
a. konstrukcja przekazu
b. pojęcie papierów wartościowych
c. systematyka (weksle, czeki, obligacje, listy zastawne, bankowe papiery wartościowe, akcje, konosamenty, dowody składowe)
d. weksel (cechy zobowiązania wekslowe, rodzaje weksli, podmioty stosunku wekslowego, zasady odpowiedzialności dłużników wekslowych, przenoszenie praw z weksla)
5. Prawo o kontraktach w obrocie gospodarczym
a. zagadnienia wprowadzające (pojęcie i rodzaje kontraktów, zawarcie kontraktu przedmiot i treść kontraktu, forma kontraktu, zasada swobody umów, wykonanie zobowiązań kontraktowych, interpretacja, zmiana lub rozwiązanie kontraktu przez sąd, znaczenie ogólnych warunków umów, przejście praw i obowiązków wynikających z zobowiązań kontraktowych, skutki niewykonania i nienależytego wykonania zobowiązań kontraktowych, wygaśnięcie zobowiązań kontraktowych)
b. umowy przenoszące własność rzeczy i praw (umowa sprzedaży, umowa dostawy, umowa kontraktacji)
c. umowy o korzystanie z rzeczy i praw (umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa leasingu, umowa użyczenia, umowa know ? how)
d. umowy pośrednictwa (umowa zlecenia, umowa komisu, umowa agencyjna)
e. umowy dotyczące inwestycji budowlanych (umowa o dzieło, umowa o roboty budowlane, umowa deweloperska)
f. umowy transportowe (umowa przewozu, umowa spedycji)
g. umowy nienazwane (umowa sponsoringu, umowa outsourcingu, umowa franchisingu, factoringowa)
Publiczne prawo gospodarcze
1. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
a. pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim i w prawie Unii Europejskiej
b. pojęcie działalności gospodarczej w prawie polskim i w prawie Unii Europejskiej
c. legalizacja przedsiębiorców
2. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów
a. czyny nieuczciwej konkurencji
b. organy ochrony konkurencji i konsumentów
c. charakter prawny postępowania antymonopolowego
d. udział Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w rozstrzyganiu spraw z zakresu ochrony konkurencji dotyczących Polski i konkurencji w działalności gospodarczej wykonywanej na terytorium RP

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.