Załącznik do Uchwały Prezydium NRA nr 12/2014 - prawo podatkowe

Wróć do listy dokumentów


PRAWO PODATKOWE
1. Rodzaje podatków
a. podatek dochodowy od osób fizycznych
b. podatek dochodowy od osób prawnych
c. podatek od towarów i usług
d. podatek od spadków i darowizn
e. podatek od czynności cywilnoprawnych
2. Postępowanie przed organem I instancji w sprawach podatkowych:
a. powstanie zobowiązań podatkowych (sposoby, decyzje ustalające i określające wysokość zobowiązania podatkowego, samoobliczenie podatku)
b. terminy załatwienia spraw w postępowaniu podatkowym
c. skarga na bezczynność organu
d. doręczenie pism w postępowaniu podatkowym
e. wezwania
f. przywracanie terminów procesowych
g. wszczęcie postępowania podatkowego
h. protokoły i adnotacje
i. dowody (definicja dowodu, rodzaje dowodów, zasady postępowania dowodowego)
j. zawieszenie i umorzenie postępowania (przesłanki i forma)
k. decyzje podatkowe
l. postanowienia w postępowaniu podatkowym
3. Zwyczajne środki zaskarżenia w postępowaniu podatkowym (odwołania, zażalenia, organy właściwe w postępowaniu odwoławczy, rodzaje rozstrzygnięć organów odwoławczych) oraz tryby nadzwyczajne wzruszenia decyzji podatkowych

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.