Uchwała nr 92/2013 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


UCHWAŁA NR 92/2013
Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 16 marca 2013 r.


w sprawie zmiany Uchwały NRA z dnia 15 października 1972 roku w sprawie odznaki adwokackiej (z późniejszymi zmianami) oraz uchwały NRA nr 63/2007 z 15 września 2007 r. dotyczącej odznaki adwokackiej oraz instrukcji w sprawie odznaki adwokackiej i Uchwały Prezydium NRA Nr 32/2011 z dnia 9 marca 2011 r.


Na podstawie art. 58 w zw. z art. 3 ust. 1. pkt. 1) Ustawy Prawo o adwokaturze Naczelna Rada Adwokacka uchwala:

I. Zmienić Uchwałę NRA z dnia 15 października 1972 roku w sprawie odznaki adwokackiej (z późniejszymi zmianami) oraz uchwałę NRA nr 63/2007 z 15 września 2007 r. dotyczącej odznaki adwokackiej oraz instrukcji w sprawie odznaki adwokackiej i Uchwałę Prezydium NRA Nr 32/2011 z dnia 9 marca 2011 r., nadając uchwale NRA z dnia 15 października 1972 r. brzmienie:

?Uchwała
Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 15 października 1972 roku
w sprawie odznaki adwokackiej

§ 1

1. Ustanawia się odznakę Adwokatura Zasłużonym, zwaną dalej odznaką adwokacką.

2. Odznaka jest wyróżnieniem przyznawanym za zasługi dla adwokatury lub za działania na rzecz realizacji celów adwokatury określonych w jej dewizie.

3. Dewizą adwokatury jest: ?Wierność Polsce, obrona praw i wolności obywatelskich, pomoc potrzebującym?.

§ 2

1. Odznaka adwokacka jest dwustopniowa.

2. Odznaka pierwszego stopnia nosi nazwę: ?Adwokatura Zasłużonym?.
Odznaka drugiego stopnia nosi nazwę: ?Wielka Odznaka Adwokatura Zasłużonym?.

3. Odznaka ?Adwokatura Zasłużonym? ma kształt emaliowanego ?orła adwokackiego?
z napisem ?Adwokatura Zasłużonym?.

4. ?Wielka Odznaka Adwokatura Zasłużonym? ma kształt jak odznaka ?Adwokatura Zasłużonym? i występujące spoza niej promienie srebrne i złote, przy czym rozmiary tej odznaki są większe.

5. Wzory odznak adwokackich i rozetek stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Odznaka ?Adwokatura Zasłużonym? jest przyznawana za:

1) długotrwałe, wzorowe wykonywanie zawodu adwokata,
2) długotrwałą aktywność w samorządzie adwokackim,
3) wybitne osiągnięcia naukowe lub publicystyczne w dziedzinie kształtowania lub stosowania prawa,
4) działalność publiczną w obszarze praw i wolności obywatelskich,
5) inną działalność publiczną lub samorządową realizującą cele określone w dewizie adwokatury.

2. ?Wielka Odznaka Adwokatura Zasłużonym? może być przyznana za szczególnie wielkie zasługi dla adwokatury lub szczególnie istotny wkład w realizację celów określonych w dewizie adwokatury.

§ 4

1. Odznakę ?Adwokatura Zasłużonym? przyznaje Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej na wniosek okręgowej rady adwokackiej właściwej dla izby adwokackiej, na obszarze działalności której kandydat wykonuje bądź wykonywał zawód adwokata, albo z własnej inicjatywy.

2. ?Wielką Odznakę Adwokatura Zasłużonym? przyznaje Krajowy Zjazd Adwokatury na wniosek Naczelnej Rady Adwokackiej.

3. Odznaka adwokacka może być przyznana także pośmiertnie.

4. Przyznanie odznaki adwokackiej wymaga uprzedniej pisemnej opinii Kapituły do spraw odznaczeń.

§ 5

1. Przy Naczelnej Radzie Adwokackiej tworzy się: ?Kapitułę do spraw odznaczeń?, zwaną dalej Kapituła.

2. W skład Kapituły wchodzi Przewodniczący i nie mniej niż dwóch członków powoływanych przez Prezydium NRA spośród doświadczonych adwokatów o szczególnych zasługach dla samorządu.

3. Członków Kapituły powołuje się na kadencję każdej Naczelnej Rady Adwokackiej. Liczba kadencji członków Kapituły nie jest ograniczona.

4. Kapituła obraduje na posiedzeniach i wydaje opinię w formie pisemnej. Każdy z członków Kapituły ma prawo zgłoszenia zdania odrębnego.

5. Opinia Kapituły może być wydana także przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się. W takim wypadku pisemną opinię sporządza Przewodniczący Kapituły i przesyła jej treść Prezydium NRA w formie pisemnej lub elektronicznej z podaniem, jaką większością głosów została podjęta wraz z informacją o ewentualnych zgłoszonych zastrzeżeniach.

5. Wniosek o nadanie odznaki adwokackiej, złożony przez okręgową radę adwokacką lub Naczelną Radę Adwokacką, Prezydium NRA przesyła Kapitule celem zaopiniowania najpóźniej na 14 dni przed terminem posiedzenia Prezydium NRA lub Krajowego Zjazdu Adwokatury. Kapituła wydaje opinię niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od otrzymania wniosku w przedmiocie nadania lub pozbawienia odznaki adwokackiej. Przed wydaniem opinii Kapituła może zwrócić się do wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku lub o udzielenie dodatkowych informacji.

6. Przepis niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do odznak adwokackich przyznawanych przez Prezydium NRA z własnej inicjatywy oraz do wniosków o odznaczenia państwowe.

7. Naczelna Rada Adwokacka zapewnia Kapitule obsługę administracyjną.

§ 6

1. Odznaki adwokackie ?Adwokatura Zasłużonym? przyznaje się 2 razy w roku z okazji świąt państwowych (w szczególności Święta Narodowego 3 Maja i Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada). W uzasadnionych wypadkach, na wniosek Prezesa NRA, Prezydium NRA może przyznać odznaki adwokackie także w innych terminach.

2. Odznaki adwokackie wręcza Prezes NRA lub upoważniony przez niego członek Naczelnej Rady Adwokackiej. Wręczenie odznak adwokackich powinno mieć uroczystą formę i nastąpić podczas obrad Krajowego Zjazdu Adwokatury, Plenum lub Prezydium NRA, zgromadzenia izby adwokackiej lub posiedzenia okręgowej rady adwokackiej albo podczas innej uroczystości samorządowej.

3. Wraz z odznaką adwokacką wręcza się honorowy dyplom i legitymację. Wzory honorowego dyplomu i legitymacji stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Liczba przyznawanych w roku kalendarzowych odznak adwokackich ?Adwokatura Zasłużonym? nie powinna przekroczyć 50.

2. Liczba ?Wielkich Odznak Adwokatura Zasłużonym? przyznawanych przez Krajowy Zjazd Adwokatury nie powinna przekroczyć 4, przy czym dla osób niebędących członkami adwokatury liczba ta nie powinna przekroczyć 2.

3. W wypadku odznak adwokackich przyznawanych pośmiertnie oraz w innych, szczególnie uzasadnionych wypadkach limity określone w ust. 1 i 2 mogą zostać przekroczone.

4. Uchwałę o przyznaniu odznaki adwokatury przesyła się właściwej dla odznaczonego okręgowej radzie adwokackiej w celu dołączenia jej do akt osobowych odznaczonego.§ 8

1. W wypadku ukarania odznaczonego orzeczeniem dyscyplinarnym za czyn naruszający zasady etyki lub godności zawodu adwokata lub skazania wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwo umyślne, Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej może podjąć uchwałę o pozbawieniu odznaki adwokackiej, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Uchwałę o pozbawieniu ?Wielkiej Odznaki Adwokatura Zasłużonym? może podjąć wyłącznie Krajowy Zjazd Adwokatury na wniosek Naczelnej Rady Adwokackiej.

3. Od uchwały Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w przedmiocie pozbawienia odznaki adwokackiej przysługuje odwołanie do Naczelnej Rady Adwokackiej, która rozstrzyga odwołanie na najbliższym posiedzeniu plenarnym, po zasięgnięciu opinii Kapituły.

4. Od uchwały Krajowego Zjazdu Adwokatury w przedmiocie pozbawienia ?Wielkiej Odznaki Adwokatura Zasłużonym? odwołanie nie przysługuje. Uchwała o pozbawieniu ?Wielkiej Odznaki Adwokatura Zasłużonym? może być podjęta po zasięgnięciu opinii Kapituły.

5. Przepis § 7 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

§ 9

Odznakę adwokatury nosi się na odzieży po lewej stronie piersi podczas uroczystości państwowych i samorządowych lub wydarzeń związanych z życiem samorządu adwokackiego i innych ważnych wydarzeń, w których uczestniczą przedstawiciele samorządu adwokackiego. Rozetkę odznaki adwokackiej można nosić na tych samych zasadach przy innych okazjach, które nie naruszają powagi i godności adwokatury. W wypadku posiadania odznak adwokackich obu stopni nosi się odznakę lub wyższego stopnia lub jej rozetkę.

§ 10

Biuro Naczelnej Rady Adwokackiej prowadzi ewidencję przyznanych odznak adwokackich.?


II. Uchwała niniejsza zastępuje dotychczasowe przepisy dotyczące przyznawania odznak adwokatury.

III. Uchwały przyznające odznaki adwokackie przed wejściem w życie niniejszej uchwały zachowują moc.

IV. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

V. Upoważnia się Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej do obwieszczenia niniejszej uchwały w ?Palestrze?.


Sekretarz
Naczelnej Rady Adwokackiej
Adw. Krzysztof Boszko

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.