Załącznik do Uchwały Prezydium NRA nr 12/2014 - prawo administracyjne i sądowoadministracyjne

Wróć do listy dokumentów


PRAWO ADMINISTRACYJNE, POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE,
POSTĘPOWANIE SĄDOWOADMINISTRACYJNE
1. Prawo inwestycyjne
ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 717 ze zm.)
ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. 2010 Nr 243 poz. 1623 ze zm.)
ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. 2008 Nr 25 poz. 150 ze zm.)
2. Prawo pomocy społecznej
ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. 2009 Nr 175 poz. 1362 ze zm.)
3. Zasady ogólne w postępowaniu przed organem I i II instancji w postępowaniu administracyjnym
4. Postępowanie przed organem I instancji
a. wszczęcie postępowania
b. strony i inni uczestnicy postępowania administracyjnego
c. warunki prawidłowego przebiegu postępowania administracyjnego (terminy, wezwania, doręczenia, protokoły i adnotacje)
d. dowody i postępowanie dowodowe
e. rozprawa administracyjna
f. zawieszenie postępowania
g. umorzenie postępowania
h. rozstrzygnięcia zapadające w postępowaniu administracyjnym I instancyjnym (decyzja administracyjna, ugoda administracyjna, postanowienie administracyjne)
5. Kontrola rozstrzygnięć nieostatecznych w postępowaniu przed organami II instancji
a. odwołanie i postępowanie odwoławcze (samokontrola w postępowaniu odwoławczym oraz zakaz reformationis in peius)
b. zażalenie
6. Uchylenie i zmiana decyzji ostatecznych w postępowaniu administracyjnym ?
ograniczenie zasady trwałości decyzji administracyjnych
Kontrola rozstrzygnięć ostatecznych wadliwych:
a. wznowienie postępowania
b. stwierdzenie nieważności decyzji
Kontrola rozstrzygnięć ostatecznych niewadliwych oraz stwierdzenie wygaśnięcia
decyzji:
a. zmiana lub uchylenie decyzji ostatecznej na podstawie art. 154 i 155 k.p.a.
b. zmiana lub uchylenie decyzji ostatecznej na podstawie art. 161 k.p.a.
c. stwierdzenie wygaśnięcia decyzji
7. Postępowanie egzekucyjne w administracji
a. przedmiotowy i podmiotowy zakres egzekucji administracyjnej
b. środki egzekucyjne i postępowanie zabezpieczające
8. Zasady zaskarżania aktów administracji publicznej do sądu administracyjnego
a. podmiot uprawniony do wniesienia skargi i uczestnicy postępowania
b. skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego i tryb jej wnoszenia
c. konstrukcja zarzutów w skardze do wojewódzkiego sądu administracyjnego i do
Naczelnego Sądu Administracyjnego
d. przebieg postępowania sądowego, mediacje
e. zawieszenie i umorzenie postępowania
f. rodzaje orzeczeń sądu administracyjnego i skutki ich wydania

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.