Załącznik do Uchwały Prezydium NRA nr 12/2014 - prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Wróć do listy dokumentów


PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
1. Zasady prawa pracy ? omówienie najważniejszych. Nawiązanie stosunku pracy i jego przekształcenia podmiotowe. Rodzaje umów o pracę. Treść umowy. Prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Zakaz konkurencji oraz odpowiedzialność materialna jako klauzule dodatkowe umowy o pracę. Pojęcie zakładu pracy. Przejęcie zakładu pracy. Umowa o pracę a umowa cywilnoprawna o świadczenie usług - cechy odróżniające
2. Rozwiązanie umowy o pracę oraz dochodzenie roszczeń z tytułu wadliwego dokonania czynności prawnych z tym związanych
a. porozumienie stron
b. rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem (forma i konstrukcja wypowiedzenia, sankcje niezachowania warunków koniecznych związanych ze złożeniem wypowiedzenia przez pracodawcę lub pracownika)
c. rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (forma i tryb, sankcje niezachowania warunków koniecznych związanych ze złożeniem wypowiedzenia przez pracodawcę lub pracownika)
d. zwolnienia grupowe jako szczególna forma rozwiązania stosunku pracy
e. szczególna ochrona stosunku pracy
f. ciężar dowodu w postępowaniu sądowym
3. Mobbing jako kwalifikowany delikt prawa pracy
a. mobbing a dyskryminacja
b. zakres roszczeń
c. ciężar dowodu w postępowaniu sądowym
4. Tryb dochodzenia świadczeń z ubezpieczenia społecznego
a. ogólne zasady postępowania w sprawach świadczeń z ubezpieczenia
społecznego i wypłata tych świadczeń
b. wnioski w sprawach emerytalno ? rentowych
c. postępowanie odwoławcze

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.