Załącznik do Uchwały Prezydium NRA nr 12/2014 - Założenia programowe aplikacji

Wróć do listy dokumentów


ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE APLIKACJI ADWOKACKIEJ
1) Na każdym roku aplikacji określa się minimum programowe oraz czasokres przeprowadzanych zajęć na minimum 140 godzin zajęć liczonych według modułów 45 minutowych. Ramowy program zajęć z poszczególnych bloków tematycznych określa jedynie minimum programowe, pozostawiając Okręgowym Radom Adwokackim wybór sposobu przeprowadzenia zajęć oraz możliwość modyfikacji ram czasowych, w których poszczególne zagadnienia zostaną zrealizowane.
2) Należy dążyć do tego, aby zajęcia odbywały się w formie seminaryjnej w grupach nie większych niż 20 ? 25 osób (wykłady dla większych niż wskazywana grupa aplikantów powinny być wyjątkiem od zasady i powinny dotyczyć tylko niektórych przedmiotów objętych programem szkolenia, np. historia adwokatury).
3) Przyjmuje się, że aplikanci będący absolwentami prawa znają teorię, a zatem nie ma potrzeby ponownego powtarzania zajęć przeprowadzonych na uczelniach wyższych.
4) Aplikacja ma nauczyć stosowania prawa i pokazać instrumenty praktyczne do wykorzystania teorii, jak też poszerzyć i usystematyzować zdobytą wiedzę dla efektywnego jej wykorzystania w toku praktyki adwokackiej. Nie jest intencją autorów założeń programowych wyeliminowanie z programu szkolenia zagadnień o charakterze teoretycznym, znajomość których pozwoli aplikantom lepiej poznać i zrozumieć poszczególne instytucje prawa. Ważne jest zachowanie przez wykładowców symetrii w doborze problematyki materialnoprawnej, jak i proceduralnej.
5) Należy przewidzieć alternatywne sposoby prowadzenia zajęć, w tym w nieznacznej części mogą to być wykłady, w pozostałej:
a) metoda kazusowa ? omawianie interesujących przypadków z zawodowej praktyki adwokackiej oraz orzecznictwa sądowego z dogłębną analizą kwalifikacji prawnej, stosowanej procedury w ujęciu wariantowym oraz zasad deontologii,
b) warsztaty, podczas których opracowywane będą pozwy, apelacje, zażalenia, skargi kasacyjne, odwołania, a następnie sprawdzane przez prowadzących zajęcia tak, aby każdy aplikant został indywidualnie oceniony i zaznajomiony z błędami, które popełnia,
c) rozwiązywanie kazusów,
d) case method,
e) konwersatoria,
f) grupy studyjne,
g) ćwiczenia i seminaria,
h) symulacje rozpraw,
i) e ? learning.
6) Zaleca się stosowanie przez wykładowców praktyki polegającej na zadawaniu prac
pisemnych, których zadaniem będzie ćwiczenie praktycznych zagadnień będących
przedmiotem zajęć.
7) Zaleca się, przekazywanie aplikantom materiałów w formie kazusów, orzeczeń
sądów, umów z co najmniej 7 ? dniowym wyprzedzeniem tak, aby aplikanci mogli się
z nimi zapoznać i ewentualnie zastanowić się nad zagadnieniami, które wskaże im
wcześniej wykładowca.
8) Zaleca się, ale decyzję pozostawia się okręgowym radom adwokackim,
przeprowadzenie kolokwiów w formie egzaminu pisemnego (apelacja) oraz egzaminu
ustnego ? pierwsze pod koniec I roku aplikacji obejmujące blok karny, drugie pod
koniec II roku aplikacji obejmujące blok cywilny.
9) Sprawdziany (kolokwia cząstkowe) przeprowadza się z przedmiotów objętych
programem szkolenia, przy czym:
a) sprawdzian z przedmiotów objętych z programem szkolenia w I semestrze I roku
(historia adwokatury, prawo o adwokaturze, kształtowanie wizerunku adwokata,
etyka adwokacka, prawo o ustroju sądów, ustawa o prokuraturze) powinien się
odbyć w czerwcu danego roku i może mieć formę egzaminu ustnego,
b) sprawdziany z przedmiotów objętych pisemnym egzaminem adwokackim (prawo
gospodarczo ? handlowe, prawo administracyjne i postępowanie
sądowoadministracyjne) powinny mieć formę pisemną poprzez sporządzenie
umowy, opinii prawnej, pozwu, apelacji, odwołania, skargi do WSA.

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.