Uchwała nr 9/2014 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


NACZELNA RADA ADWOKACKA, poczta, przesyłka, doręczenia sądowe
ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa
tel. +48 22 505 25 00, + 48 22 505 25 01, fax +48 22 505 25 08
e-mail: nra@nra.pl www.adwokatura.pl
1
UCHWAŁA NR 9/2014
Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 15 stycznia 2014 r.
W związku z dokonaną z dniem 1 stycznia 2014 roku zmianą operatora pocztowego dotyczącą świadczenia usług pocztowych dla sądów i prokuratur w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych, Naczelna Rada Adwokacka przedstawia, co następuje.
Proste stosowanie zasad zamówień publicznych do czynności władczych ? sprawowania Wymiaru Sprawiedliwości ? pociąga za sobą istone ryzyko. Kryterium wyboru oferenta powinno uwzględniać nie tylko cenę, lecz także elementy gwarantujące prawidłowe funkcjonowanie Wymiaru Sprawiedliwości: niezakłócony przebieg postępowań sądowych, zapewnienie braku ingerencji osób trzecich w tok tych postępowań, zapewnienie tajemnicy korespondencji oraz ochrony danych osobowych uczestników postępowań sądowych. Istnieją istotne przesłanki, by sądzić, że powyższe wartości są poważnie zagrożone.
I. Placówką pocztową nie może być każde miejsce, lecz tylko punkty do tego celu przystosowane, posiadające personel wykwalifikowany, znający obowiązujące reguły doręczeń. Kioski czy sklepy spożywcze tylko pobocznie zajmują się działalnością z zakresu poczty i nie posiadają odpowiednio przeszkolonego personelu.
II. Podmiot nie umieszczony w strukturze organizacyjnej Operatora, a związany z Operatorem tylko umowami cywilnoprawnymi i niepodlegający jego kontroli, nie może dać gwarancji wykonania obowiązków nałożonych na Operatora. Gwarancje prawidłowego biegu postępowań sądowych zostają bowiem złożone w ręce osoby prowadzącej własną działalność gospodarczą lub osób przez nią zatrudnionych. Brak możliwości stałej kontroli prawidłowości doręczeń przesyłek o szczególnym charakterze poddaje w wątpliwość możliwość pełnienia przez Operatora tak doniosłej społecznie funkcji polegającej na pocztowej obsłudze Wymiaru Sprawiedliwości.
III. Potwierdzenie nadania przesyłki pocztowej przez sądy czy jednostki prokuratury nie będzie miało mocy dokumentu urzędowego (art. 17 ustawy ? Prawo pocztowe), lecz jedynie dokumentu prywatnego (art. 245 KPC). Oparcie doręczeń sądowych wyłącznie
NACZELNA RADA ADWOKACKA
ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa
tel. +48 22 505 25 00, + 48 22 505 25 01, fax +48 22 505 25 08
e-mail: nra@nra.pl www.adwokatura.pl
2
o oświadczenie doręczyciela, że przesyłka została nadana, stwarza zagrożenie dla
stabilności wszystkich postępowań i prawomocności orzeczeń sądowych.
IV. Istnieje istotna niespójność w aktualnym stanie regulacji pocztowej obsługi Wymiaru
Sprawiedliwości. Jednostki prokuratur z jednej strony nadawać muszą pisma,
korzystając z wyłonionego w drodze przetargu operatora, z drugiej natomiast są
związane powszechnie obowiązującymi regulacjami normatywnymi (m.in. art. 165 § 2
KPC, art. 57 § 5 pkt 2 KPA, art. 83 § 3 PPSA), przewidującymi skutek zachowania
terminu czynności procesowej tylko w razie nadania przesyłki za pośrednictwem tzw.
wyznaczonego operatora pocztowego, którym do końca 2015 roku będzie Poczta Polska
S.A. (art. 178 ust. 1w zw. z art. 192 ustawy ? Prawo pocztowe).
V. Oszczędności, które mają zostać poczynione na skutek zmiany operatora pocztowego
mogą okazać się pozorne wobec: ryzyka konieczności powtarzania postępowań
sądowych na skutek konsekwencji nieprawidłowego w świetle reguł danej procedury
doręczenia korespondencji, ryzyka nagminnego nieodbywania się posiedzeń sądowych,
konieczności nagminnego rozpoznawania wniosków o przywrócenie terminu.
Pozorność oszczędności Skarbu Państwa wydaje się tym większa, że Poczta Polska S.A.
jest w 100% własnością Skarbu Państwa.
VI. Nawet uzyskanie przez Skarb Państwa zakładanych oszczędności finansowych na
doręczeniach przesyłek pocztowych nie uzasadnia podjętego ryzyka i nie rekompensuje
kosztów społecznych dokonanej zmiany. Dla obywateli zmiana taka wiąże się
z dodatkowymi uciążliwościami w prowadzeniu korespondencji z organami wymiaru
sprawiedliwości.
Mimo niedługiego okresu, który upłynął dotychczas od momentu zmiany operatora
pocztowego realizującego usługi dla sądów i prokuratur, z różnych źródeł docierają do
Naczelnej Rady Adwokackiej informacje o występujących w związku z tym faktem istotnych
niedogodnościach. Informacje te utwierdzają Naczelną Radę Adwokacką w przekonaniu, że
żywione obawy nie są bezpodstawne.
Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Andrzej Zwara)
Adw. Andrzej Zwara

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.