Załącznik do Uchwały Prezydium NRA nr 17/2014 - Wniosek do TK

Wróć do listy dokumentów


1
Warszawa, dnia 26 lutego 2014 r.
NRA.015-2.21.2014
Pan
Prof. Andrzej Rzepliński
Prezes Trybunału Konstytucyjnego
Al. Jana Christiana Szucha 12a
00-918 Warszawa
Sygn.: K 19/11
W N I O S E K
o wyrażenie zgody na złożenie przez Komisję Praw Człowieka przy
Naczelnej Radzie Adwokackiej opinii amicus curiae
w sprawie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich rozpoznawanej pod sygn. K 19/11
Działając w imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej zwracam się z uprzejmą prośbą do Pana Prezesa o wyrażenie zgody, na podstawie § 29 ust. 2 Regulaminu Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 października 2006 r. (M. P. Nr 72, poz. 720) w związku z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, ze zm.) na przedstawienie Trybunałowi Konstytucyjnemu przez Naczelną Radę Adwokacką opinii amicus curiae w sprawie zainicjowanej wnioskiem Rzecznika Praw Obywatelskich (sygn. K 19/11), dotyczącej zgodności art. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 roku - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia - w zakresie, w jakim przepis ten pomija prawo do korzystania z obrońcy na etapie prowadzenia czynności wyjaśniających przez osoby, co do których istnieją uzasadnione podstawy do sporządzenia przeciwko nim wniosku o ukaranie - z art. 2 i a art. 42 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 32 ust. 1 Konstytucji RP oraz z art. 6 ust. 3 lit. c Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.
Uzasadnienie
W przypadku wyrażenia przez Trybunał Konstytucyjny zgody na przedstawienie przez Naczelną Radę Adwokacką opinii amicus curiae w sprawie o sygn. K 19/11, jej opracowanie powierzone zostanie Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.
Komisja Praw Człowieka działa przy Naczelnej Radzie Adwokackiej od 1990 r., podejmując działania na rzecz ochrony praw i wolności człowieka. Skupia ona grupę adwokatów z całej Polski aktywnych w dziedzinie ochrony praw człowieka. Głównym
2
zadaniem stawianym Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej jest
wskazywanie naruszeń praw człowieka we współczesnym życiu społecznym, a także
wskazywanie środków usunięcia tych naruszeń oraz ich zapobiegania na przyszłość.
Jednym z zagadnień, stanowiących przedmiot szczególnego zainteresowania ze strony
Komisji Praw Człowieka, jest problem dostępu do obrońcy w pierwszych chwilach
postępowania karnego. W ocenie Komisji Praw Człowieka, będąca przedmiotem wniosku
Rzecznika Praw Obywatelskich kwestia braku dostępu do obrońcy, na etapie postępowania
wyjaśniającego przez osoby, co do których istnieją uzasadnione podstawy do sporządzenia
przeciwko nim wniosku o ukaranie jest szczególnie istotna z perspektywy ochrony
konstytucyjnych praw i wolności jednostki. Dostęp do obrońcy w pierwszych chwilach
postępowań karnych sensu largo, tj. postępowań o charakterze represyjnym, stanowi
fundament efektywnego korzystania przez jednostki z konstytucyjnego prawa do obrony i
prawa do rzetelnego procesu. Komisja Praw Człowieka wraz z Naczelną Radą Adwokacką
stale angażuje się w działania, mające na celu zwrócenie publicznej uwagi na znaczenie
dostępu do obrońcy w pierwszych chwilach postępowania karnego, m.in. współorganizując
konferencję naukową ?Skuteczne Prawo do obrony w sprawach karnych? w lutym 2011 r. czy
występując do Komitetu Ministrów Rady Europy w sprawie wykonania wyroku
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach Płonka przeciwko Polsce (skarga nr
20310/02) oraz Rybacki przeciwko Polsce (skarga nr 52479/99) we wrześniu 2013 r.
Mając na względzie zakres działalności Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej
Radzie Adwokackiej, Rada chciałaby zaprezentować Trybunałowi Konstytucyjnemu opinię
amicus curie, prezentując doświadczenia Komisji, analizy oraz uwagi, służąc tym samym
Trybunałowi Konstytucyjnemu pomocą w zbadaniu wszystkich istotnych okoliczności i
wszechstronnym wyjaśnieniu sprawy.
Mając podniesione wyżej okoliczności wnoszę jak na wstępie.
W załączeniu:
1) Odpis Uchwały Nr 17 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 25 lutego 2014 r.

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.