Uchwała nr 23/2014 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


NACZELNA RADA ADWOKACKA
ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa
tel. +48 22 505 25 00, + 48 22 505 25 01, fax +48 22 505 25 08
e-mail: nra@nra.pl www.adwokatura.pl
1
UCHWAŁA NR 23/2014
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 11 marca 2014 r.
Regulamin podejmowania uchwał (decyzji) w drodze pisemnego głosowania lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
§ 1
1. W sprawach niecierpiących zwłoki, uchwałę można podjąć bez formalnego zwołania posiedzenia Prezydium NRA w drodze pisemnego głosowania lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, które zarządza Prezes NRA lub w razie jego nieobecności Wiceprezes NRA. Każdy z członków Prezydium NRA może wystąpić z wnioskiem o poddanie danej sprawy pod głosowanie, jednak samo głosowanie zarządza Prezes NRA lub w razie jego nieobecności Wiceprezes NRA.
2. Dla skuteczności podjęcia uchwały poza posiedzeniem Prezydium NRA niezbędne jest wyrażenie zgody na pisemne głosowanie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość przez minimum pięciu jego członków. Wzięcie udziału w pisemnym głosowaniu lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na taki tryb podjęcia uchwały.
§ 2
Głosowanie pisemne lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie jest dopuszczalne w sprawach osobowych, a także w innych sprawach wymagających tajnego głosowania.
§ 3
1. Głosowanie pisemne lub za pomocą poczty elektronicznej przeprowadza się w ten sposób, że zarządzający je przesyła zawiadomienie o takiej formie głosowania wraz z tekstem projektu uchwały wszystkim członkom Prezydium NRA za pośrednictwem poczty, kuriera albo pocztą elektroniczną na wskazany przez nich adres e-mailowy, z zaznaczeniem terminu, do którego należy oddać głos oraz podaje adres pocztowy lub adres poczty elektronicznej, na który należy głosy przesyłać.
2. Głos za uchwałą oddaje się przez podpisanie jej tekstu lub złożenie oświadczenia odpowiedniej treści, zaś głos przeciw lub wstrzymujący się przez złożenie oświadczenia odpowiedniej treści.
3. Podpisany projekt uchwały lub oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 przesyła się zarządzającemu taką formę głosowania, najpóźniej w terminie oznaczonym w zawiadomieniu.
NACZELNA RADA ADWOKACKA
ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa
tel. +48 22 505 25 00, + 48 22 505 25 01, fax +48 22 505 25 08
e-mail: nra@nra.pl www.adwokatura.pl
2
4. Głosowanie przy wykorzystaniu telefonu odbywa się w ten sposób, że zawiadomienie o
zarządzeniu głosowania oraz projekt uchwały sporządzony na piśmie odczytywany jest przez
zarządzającego głosowanie przez telefon kolejno wszystkim członkom Prezydium NRA w
tym samym dniu. Każdy członek Prezydium NRA po odsłuchaniu projektu uchwały składa
najpóźniej w terminie oznaczonym w zawiadomieniu zarządzającemu głosowanie
oświadczenie, czy oddaje głos za, przeciw lub wstrzymuje się od oddania głosu za
przedstawionym projektem uchwały. Z przeprowadzonej rozmowy telefonicznej oraz
złożonego telefonicznie oświadczenia zarządzający głosowanie sporządza notatkę służbową.
Notatka, po podpisaniu przez odbierającego oświadczenie, stanowi załącznik do protokołu
głosowania przeprowadzonego w tym trybie.
5. Po oddaniu ostatniego głosu lub po upływie terminu, do którego należało oddać głos
zarządzający głosowanie sporządza protokół z pisemnego lub przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość głosowania, w którym wymienia się
przyczynę zastosowania takiego trybu podjęcia uchwały, tekst projektu uchwały, wzmiankę o
sposobie przesłania projektu wszystkim członkom Prezydium NRA, liczbę biorących udział w
głosowaniu, liczbę głosów oddanych za, przeciw lub wstrzymujących się oraz wynik
głosowania. Przyjmuje się, że datą podjęcia uchwały jest data sporządzenia protokołu, zaś
miejscem jej podjęcia jest miejsce, na które członkowie Prezydium NRA, zgodnie z
zawiadomieniem, przesyłali swoje głosy.
6. Uchwała, o której mowa w ust. 5, jest podjęta, gdy wszyscy członkowie Prezydium NRA
zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i jeśli w głosowaniu wzięła udział co najmniej
połowa składu Prezydium NRA i opowiedziała się za nią bezwzględna większość jego
członków.
7. Podjęte w trybie ust. 1 i 4 uchwały wraz z protokołem, o którym mowa w ust. 5, zostają
przedstawione na najbliższym posiedzeniu Prezydium NRA. Uchwały po podpisaniu przez
członków Prezydium NRA biorących udział w głosowaniu podlegają zaprotokołowaniu.
8. Postanowienia niniejszego regulaminu nie mogą naruszać obowiązku zwoływania
posiedzeń Prezydium NRA.
§ 4
W razie sporządzenia pisemnego uzasadnienia uchwały, na żądanie każdego z członków
Prezydium NRA, zatwierdzenie tekstu uzasadnienia winno być przedmiotem odrębnej
uchwały. Uzasadnienie uchwały podpisują członkowie Prezydium NRA biorący udział w
głosowaniu.
§ 5
Uchwała w chodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Andrzej Zwara)
Adw. Andrzej Zwara

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.