Uchwała nr 15/2014 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


NACZELNA RADA ADWOKACKA
ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa
tel. +48 22 505 25 00, + 48 22 505 25 01, fax +48 22 505 25 08
e-mail: nra@nra.pl www.adwokatura.pl
UCHWAŁA NR 15/2014
Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 28 marca 2014 r.
w sprawie zmiany Uchwały nr 59/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 19 listopada 2011 roku
w sprawie utworzenia Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej
oraz nadania Statutu i uchwalenia Regulaminu postępowania mediacyjnego
Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 1 i art. 58 pkt. 1 ustawy Prawo o adwokaturze, Naczelna Rada Adwokacka postanawia, co następuje:
1. § 12 pkt 4 ?Regulaminu postępowania mediacyjnego Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej?, stanowiącego załącznik nr 2 do Uchwały nr 59/2011 NRA z 19 listopada 2011 roku, otrzymuje brzmienie:
4. Opłatę mediacyjną ustala się stosownie do wartości przedmiotu sporu (WPS):
WPS
Wysokość opłaty mediacyjnej
do 40 000 zł
1 200 zł
powyżej 40 001 zł do 250 000 zł
1 200 zł + 1% nadwyżki ponad 40 000 zł
powyżej 250 000 zł
3 700 zł + 1% nadwyżki powyżej 250 001 zł, ale nie więcej niż 40 000 zł.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.