Załącznik do Uchwały nr 51/2014 Prezydium NRA - wniosek do Trybunału Konstytucyjnego.

Wróć do listy dokumentów
Warszawa, 2 grudnia 2014 rokuPan
Prof. Andrzej Rzepliński
Prezes Trybunału Konstytucyjnego
Al. Jana Christiana Szucha 12a
00-918 WarszawaSygn. akt: K 31/14


W N I O S E K
o wyrażenie zgody na złożenie przez Komisję Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej opinii amicus curiae w sprawie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich
rozpoznawanej pod sygn. K 31/14


Działając w imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej, zwracam się z uprzejmą prośbą do Pana Prezesa o wyrażenie zgody, na podstawie § 29 ust. 2 Regulaminu Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 października 2006 r. (M. P. Nr 72, poz. 720) w związku z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, ze zm.) na przedstawienie Trybunałowi Konstytucyjnemu przez Naczelną Radę Adwokacką opinii amicus curiae w sprawie zainicjowanej wnioskiem Rzecznika Praw Obywatelskich (sygn. K 31/14), dotyczącej zbadania zgodności:

a) art. 114a ustawy z dnia 10 września 1999 r. ? Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r., poz. 186 ze zm.) z art. 2 i art. 45 ust. 1 Konstytucji RP;

b) art. 70 § 6 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ? Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) w zakresie, w jakim przewiduje, że bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu, z dniem wszczęcia postępowania w sprawie, a nie przeciwko osobie z art. 2 Konstytucji RP.


Uzasadnienie

W przypadku wyrażenia przez Trybunał Konstytucyjny zgody na przedstawienie przez Naczelną Radę Adwokacką opinii amicus curiae w sprawie o sygn. K 31/14, jej opracowanie powierzone zostanie Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Komisja Praw Człowieka działa przy Naczelnej Radzie Adwokackiej od 1990 r., podejmując działania na rzecz ochrony praw i wolności człowieka. Skupia ona grupę adwokatów z całej Polski aktywnych w dziedzinie ochrony praw człowieka. Głównym zadaniem stawianym Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej jest wskazywanie naruszeń praw człowieka we współczesnym życiu społecznym, a także wskazywanie środków usunięcia tych naruszeń oraz ich zapobiegania na przyszłość.

Jednym z zagadnień, stanowiących przedmiot szczególnego zainteresowania ze strony Komisji Praw Człowieka, jest problematyka postępowań o szeroko rozumianym charakterze represyjnym. W ocenie Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, będąca przedmiotem wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich problematyka, w praktyce bezterminowego, zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych
w związku ze wszczęciem postępowania w sprawie karno-skarbowej, przy jednoczesnym braku możliwości przewidzenia terminu zakończenia takiego postępowania rodzi uzasadnione wątpliwości konstytucyjne. Dostrzeżony przez Rzecznika Praw Obywatelskich problem konstytucyjny w istocie odnosi się do kwestii pewności prawa, bezpieczeństwa prawnego jednostki oraz zapewnienia jej gwarancji procesowych w każdym postępowaniu o charakterze represyjnym. Wskazane we wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich wzorce kontroli konstytucyjnej z oczywistych względów dotyczą obszarów, pozostających w nieustannym zainteresowaniu Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Mając na względzie zakres działalności Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, Naczelna Rada Adwokacka chciałaby zaprezentować Trybunałowi Konstytucyjnemu opinię amicus curiae, prezentując doświadczenia Komisji, analizy oraz uwagi, służąc tym samym Trybunałowi Konstytucyjnemu pomocą w zbadaniu wszystkich istotnych okoliczności i wszechstronnym wyjaśnieniu sprawy.

Mając podniesione wyżej okoliczności, wnoszę jak na wstępie.Adw. Andrzej Zwara


Prezes
Naczelnej Rady AdwokackiejW załączeniu:
1) Odpis Uchwały Nr 51/2014 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 2 grudnia 2014 roku.

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.