Uchwała nr 51/2009 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


Uchwała nr 51/2009
Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 20 czerwca 2009 roku.
w sprawie utworzenia
Krajowego Rejestru Adwokatów i Aplikantów Adwokackich


Na podstawie art. 58 pkt 3 oraz pkt 12 c Ustawy prawo o adwokaturze uchwala się co następuje:§ 1

1. Tworzy się Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich, w skrócie ?KRAiAA?.
2. Rejestr prowadzony jest w formie elektronicznej.
3. Rejestr dostępny jest dla organów samorządu adwokackiego oraz, w zakresie podstawowych danych teleadresowych oraz maksymalnie pięciu preferowanych dziedzin praktyki ? publicznie.


§ 2

1. Upoważnia się Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej do opracowania szczegółowych procedur tworzenia, wprowadzania zmian oraz użytkowania Krajowego Rejestru Adwokatów i Aplikantów Adwokackich.
2. Procedury, o których mowa w ust. 1 obejmą w szczególności zasady dochowania przewidzianych prawem zasad przetwarzania danych osobowych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Joanna Agacka-Indecka)
adw. Joanna Agacka-Indecka


Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.