Uchwała nr 54/2014 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz na podstawie art. 58 ust. 3 ustawy z 26 maja 1982 roku Prawo o adwokaturze (t.j. Dz. U. nr 146 z 2009 r., poz. 1188 z późn. zm.), Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, działając w wykonaniu uchwały Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 22 listopada 2014 roku nr 23/2014 postanawia:
1. Wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności art. 52 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1247 ? z art. 219 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz z art. 2 w zw. z art. 219 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;
2. Udzielić pełnomocnictwa do reprezentowania wnioskodawcy w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym adw. Andrzejowi Zwara, adw. Rafałowi Dębowskiemu, adw. dr hab. Szymonowi Byczko i adw. dr Jackowi Skrzydło.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
4. Uchwałę podjęto jednogłośnie na posiedzeniu Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w dniu 16 grudnia 2014 roku.
PODSTAWA PRAWNA
Na mocy art. 188 pkt 1 w zw. z art. 191 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zbadania zgodności ustawy z Konstytucją może wystąpić ogólnokrajowa organizacja zawodowa, jeżeli akt normatywny dotyczy spraw objętych zakresem jej działania.
Decyzję o skierowaniu wniosku do Trybunału Konstytucyjnego podjęła uchwałą z dnia 22 listopada 2014 roku Naczelna Rada Adwokacka, która zobowiązała Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej do wykonania tej uchwały.
Zgodnie z art. 58 pkt 1 ustawy Prawo o adwokaturze, do zakresu działania Naczelnej Rady Adwokackiej należy reprezentowanie adwokatury, a w myśl art. 59 ust. 3, Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej sprawuje czynności należące do zakresu działania Naczelnej Rady Adwokackiej.

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.