Uchwała nr 27/2015 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


Kierując się potrzebą pogłębiania wiedzy prawniczej, a także koniecznością doskonalenia sztuki przemawiania, Naczelna Rada Adwokacka zaleca organizowanie konkursów krasomówczych dla aplikantów adwokackich jako jednego z istotnych elementów szkolenia.
§ 1
Przez użyte w Regulaminie terminy i pojęcia rozumie się:
a) NRA ? Naczelna Rada Adwokacka,
b) ORA ? Okręgowa Rada Adwokacka,
c) OBA ? Ośrodek Badawczy Adwokatury im. adw. Witolda Bayera,
d) Komisja ? Komisja Kształcenia Aplikantów Adwokackich,
e) konkurs ? konkurs izbowy, środowiskowy, finałowy,
f) konkurs izbowy ? konkurs krasomówczy organizowany corocznie celem wyłonienia reprezentantów na konkurs środowiskowy,
g) konkurs środowiskowy ? konkurs krasomówczy organizowany corocznie celem wyłonienia reprezentantów na konkurs finałowy,
h) konkurs finałowy ? Konkurs Krasomówczy imienia adwokata Stanisława Mikke organizowany corocznie, w którym udział biorą aplikanci, którzy zajęli I i II miejsca w konkursach środowiskowych,
i) jury ? jury konkursu izbowego, środowiskowego, finałowego.
§ 2
Każdy aplikant adwokacki ma obowiązek wziąć udział w konkursie izbowym, a w większych izbach - w grupowych eliminacjach konkursowych, przynajmniej raz w okresie odbywania aplikacji adwokackiej.
§ 3
1. Konkursy izbowe powinny być organizowane corocznie w terminie od 15 stycznia do 30 marca we wszystkich izbach.
2. Izby adwokackie mogą organizować grupowe eliminacje konkursowe, które wyłonią uczestników konkursu izbowego.
3. Zwycięzcy konkursów izbowych, po dwóch z każdej izby, biorą udział w konkursach środowiskowych, które przeprowadzane są w sześciu grupach terenowych, o których
NACZELNA RADA ADWOKACKA
ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa
tel. +48 22 505 25 00, + 48 22 505 25 01, fax +48 22 505 25 08
e-mail: nra@nra.pl www.adwokatura.pl
2
mowa w § 4, w terminie do 30 czerwca każdego roku.
4. W Warszawskiej Izbie Adwokackiej konkurs jest organizowany w grupach, w których wyłania się zwycięzców do warszawskiego konkursu środowiskowego.
5. Konkurs finałowy odbywa się corocznie i biorą w nim udział aplikanci, którzy zajęli I i II miejsca w konkursach środowiskowych.
§ 4
Tworzy się następujące grupy terenowe dla środowiskowych konkursów krasomówczych dla aplikantów z izb mających siedzibę w:
a) Bydgoszczy, Gdańsku, Koszalinie, Olsztynie, Toruniu,
b) Białymstoku, Lublinie, Płocku, Radomiu, Siedlcach,
c) Częstochowie, Kielcach, Krakowie, Rzeszowie,
d) Bielsku-Białej, Katowicach, Opolu, Wałbrzychu, Wrocławiu,
e) Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Zielonej Górze,
f) Warszawie
§ 5
1. Organizatorami konkursów izbowych są ORA.
2. Organizatorami konkursów środowiskowych są poszczególne ORA izb objętych grupą wskazaną w par. 4. w kolejności ustalonej przez Dziekanów.
3. Organizatorem konkursu finałowego jest ORA izby, której reprezentant był laureatem poprzedniego konkursu finałowego, przy współpracy OBA. W uzasadnionych przypadkach Prezydium NRA może wskazać inną ORA jako organizatora konkursu finałowego.
4. Osobami odpowiedzialnymi za organizację konkursów są Kierownicy szkolenia aplikantów adwokackich lub osoby wskazane przez Dziekana ORA z izby organizującej konkurs.
§ 6
1. Jury konkursu izbowego powołuje ORA w składzie:
a) Przewodniczący oraz
b) od 2 do 4 Członków,
2. W skład jury konkursu środowiskowego wchodzą:
a) Przewodniczący z izby adwokackiej organizującej konkurs,
b) Członkowie delegowani po jednym przez poszczególne ORA z izb objętych grupą wskazaną w § 4.
3. Jury konkursu finałowego powołuje na wniosek Dyrektora OBA Prezydium NRA w składzie:
a) Przewodniczący - Dyrektor OBA lub osoba spośród członków Zarządu lub Rady Naukowej OBA,
b) 6 Członków - w tym przynajmniej po jednym z OBA, Komisji oraz izby adwokackiej organizującej konkurs finałowy.
4. Do pracy w jury mogą być również powoływane osoby spoza adwokatury, których wykształcenie lub nabyte umiejętności pozwalają na ocenę uczestników konkursu.
NACZELNA RADA ADWOKACKA
ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa
tel. +48 22 505 25 00, + 48 22 505 25 01, fax +48 22 505 25 08
e-mail: nra@nra.pl www.adwokatura.pl
3
§ 7
1. Kazusy obejmujące tematykę z prawa karnego i cywilnego przygotowują:
a) organizatorzy w przypadku konkursów izbowych i środowiskowych,
b) Komisja i OBA w przypadku konkursu finałowego.
2. Organizatorzy konkursów izbowych przekazują je zainteresowanym nie później niż 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem konkursu. Przekazanie kazusów na konkursy środowiskowe i finałowy następuje za pośrednictwem właściwych dla uczestników okręgowych rad adwokackich.
3. Przewodniczący jury lub upoważniony przez niego członek jury przeprowadza losowanie kazusu i roli procesowej przypadającej każdemu z uczestników na 3 dni przed terminem konkursu i informuje obecnych uczestników o wynikach losowania. W przypadku konkursu środowiskowego i finałowego wyniki losowania niezwłocznie przekazuje się również do właściwych dla uczestników ORA.
4. Termin, godzina oraz miejsce losowania kazusów jest podawane w zawiadomieniu o konkursie i każdy uczestnik konkursu ma prawo brać udział w losowaniu.
§ 8
1. Konkurs krasomówczy odbywa się publicznie w salach o odpowiedniej akustyce.
2. Przemówienia konkursowe nie mogą trwać dłużej niż 20 minut. Możliwe jest prawo do repliki, która nie może trwać dłużej niż 5 minut.
§ 9
1. Jury dokonuje oceny wystąpień, biorąc pod uwagę między innymi poprawność rozstrzygnięcia zagadnień prawnych, styl i język przemówienia, jego formę, poprawność fonetyczną, konstrukcję przemówienia, sposób przedstawienia strony faktycznej sprawy i wywołane nim wrażenie.
2. W konkursach krasomówczych wyłania się laureatów, którzy zajęli pierwsze trzy miejsca z tym, że nie mogą być przyznane miejsca równorzędne dwóm lub więcej uczestnikom konkursu.
3. Jury podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego.
§ 10
1. Organizator konkursu izbowego niezwłocznie powiadamia organizatora konkursu środowiskowego o wynikach konkursu zgłaszając imię i nazwisko, rok szkolenia i izbę, którą aplikant adwokacki ma reprezentować, jak też przesyła protokół z przebiegu konkursu przynajmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym terminem konkursu środowiskowego.
2. Organizator konkursu środowiskowego niezwłocznie powiadamia Komisję o wynikach konkursu środowiskowego zgłaszając osoby, które zajęły I i II miejsca jednocześnie podając imię i nazwisko, rok szkolenia i izbę, którą aplikant adwokacki ma reprezentować, jak też przesyła protokół z przebiegu konkursu przynajmniej na trzy
NACZELNA RADA ADWOKACKA
ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa
tel. +48 22 505 25 00, + 48 22 505 25 01, fax +48 22 505 25 08
e-mail: nra@nra.pl www.adwokatura.pl
4
tygodnie przed zaplanowanym terminem konkursu finałowego.
§ 11
1. Organizator konkursu izbowego i środowiskowego zapewnia nagrody finansowe lub rzeczowe dla aplikantów zajmujących trzy pierwsze miejsca w konkursie.
2. Nagrody finansowe lub rzeczowe dla laureatów konkursu finałowego zapewnia NRA.
§ 12
1. Koszty związane z udziałem aplikantów

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.