domena adwokatura.pl

Wróć do listy dokumentów


OBWIESZCZENIE

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 29 października 2013 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
Regulaminu prowadzenia kont poczty elektronicznej w domenie adwokatura.pl

Na podstawie uchwały nr 109/2013 Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 12 października 2013 roku ogłasza się jednolity tekst
Regulaminu prowadzenia kont poczty elektronicznej w domenie adwokatura.pl
? na podstawie uchwały nr 36/2009 Naczelnej Rady Adwokackiej z 14 lutego 2009 roku
ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 71/2012 Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 17 marca 2012 roku


Regulamin
prowadzenia kont poczty elektronicznej w domenie adwokatura.pl

Przedmiotem regulaminu jest ustalenie zasad korzystania z kont poczty elektronicznej zakładanych w domenie internetowej adwokatura.pl

I. Domena adwokatura.pl

1. Domena adwokatura.pl jest zarejestrowana przez Naczelną Radę Adwokacką (?NRA?) i stanowi jej wyłączną własność.
2. Domena adwokatura.pl zaparkowana jest na serwerach firmy home.pl sp.j.
z siedzibą przy Placu Rodła 9, 70-419 Szczecin i firma ta zapewnia, na podstawie umowy zawartej z NRA, utrzymanie, funkcjonalność oraz każdodobowy backup danych.
3. NRA nieodpłatnie udostępnia domenę adwokatura.pl zawodowo czynnym członkom adwokatury celem zakładania i korzystania z kont poczty elektronicznej ? na zasadach ustalonych w niniejszym Regulaminie.
4. NRA mianuje administratora kont prowadzonych w domenie adwokatura.pl, któremu powierza wykonywanie czynności związanych z zakładaniem, prowadzeniem oraz likwidacją kont. Administrator jest odpowiedzialny wobec NRA za wykonywane czynności i raz w roku składa sprawozdanie z wykonanej pracy.

II. Zakładanie konta poczty elektronicznej

1. Konto poczty elektronicznej (?konto pocztowe?) zakłada się na pisemny wniosek przesłany do NRA (na adres bazy@nra.pl) lub administratora kont (administrator@adwokatura.pl) złożony przez wykonującego zawód adwokata lub odbywającego aplikację aplikanta adwokackiego.

2. We wniosku należy podać wszystkie określone przez administratora dane, które są wymagane do założenia konta pocztowego.

3. Po wpływie zgłoszenia dotyczącego założenia konta pocztowego niezwłocznie doręcza się osobie wnioskującej kopię Regulaminu (na adres, z jakiego zgłoszenie nadano), chyba, że zgłaszający oświadczy we wniosku, że postanowienia Regulaminu są mu znane i że przyjmuje je do wiadomości.
4. Skierowanie wniosku o założenie konta pocztowego jest równoznaczne
z potwierdzeniem przez wnioskodawcę prawdziwości i aktualności przekazanych danych oraz przyjęciem do akceptującej wiadomości postanowień Regulaminu.

5. W razie powstania wątpliwości odnośnie zgodności przekazanych wraz z wnioskiem
o założenie konta pocztowego danych, administrator obowiązany jest podjąć potrzebne czynności wyjaśniające celem zachowania zgodności danej sytuacji
z postanowieniami Regulaminu.

6. Nazwy kont pocztowych tworzy się według ujednoliconego standardu:
a) imię.nazwisko@adwokatura.pl
b) jeżeli właściciel konta posiada nazwisko łączone, może zdecydować o wyborze tylko jednego członu nazwiska celem umieszczenia w adresie konta.
c) w razie identyczności imienia i nazwiska wnioskującego o założenie konta pocztowego z danymi właściciela konta założonego wcześniej, w nowo zakładanym adresie po imieniu dodaje się pierwszą literę drugiego imienia ? oddzieloną z obydwu stron kropką (np. jan.w.kowalski@adwokatura.pl).
W razie istnienia już takiego adresu, względnie w braku drugiego imienia, po nazwisku dodaje się kolejną cyfrę arabską (np. jan.kowalski2@adwokatura.pl).
d) w przypadku kancelarii posługujących się w swojej nazwie ciągiem nazwisk partnerów, możliwe jest założenie konta pocztowego o nazwie składającej się z pierwszych liter nazwisk partnerów zawartych w firmie kancelarii (np. kkw@adwokatura.pl). W takim przypadku wnioskodawca oraz jego partnerzy przyjmują na siebie zobowiązanie, że konto pocztowe będzie udostępnione wyłącznie adwokatowi, aplikantowi adwokackiemu, względnie osobie przeszkolonej i zobowiązanej do zachowania zawodowej tajemnicy adwokackiej. Zobowiązanie takie musi przewidywać klauzulę, że adres konta założonego dla kancelarii w żadnym przypadku nie będzie użyty dla korespondencji prywatnej osoby spoza adwokatury.

7. Przekazywane dane niezbędne do założenia konta pocztowego podlegają szczególnej ochronie i są wykorzystywane przez NRA, działającą przez administratora kont, wyłącznie celem założenia i utrzymania konta pocztowego.

8. W szczególności, przekazane NRA (administratorowi) dane nie są udostępniane jakimkolwiek podmiotom trzecim, wyłączając firmę home.pl sp.j. wykonującą na podstawie umowy zamówione przez NRA usługi hostingowe (utrzymania zasobów
w sieci). Usługodawca zobowiązany jest do wysoko profesjonalnego obchodzenia się z posiadanymi danymi i gwarantuje ich bezpieczeństwo i poufność.

9. Po założeniu konta pocztowego, wnioskodawca otrzymuje od administratora kont na wskazany przez siebie adres oraz na nowo założony adres w domenie adwokatura.pl komplet materiałów informujących o zasadach korzystania z konta, skonfigurowaniu używanego komputera celem obsługi poczty, płatnościach itp.

10. Założone konto w okresie 14 dni od daty rejestracji działa w trybie próbnym, aczkolwiek w pełnym zakresie funkcjonalnym.

11. W okresie próbnym właściciel konta pocztowego otrzymuje z firmy home.pl sp.j. na wskazany we wniosku adres przesyłkę zawierającą fakturę pro forma, której zapłacenie przekształca konto próbne w konto stałe ? na czas opłaconego abonamentu. W razie nie opłacenia abonamentu lub opłacenie po upływie terminu powoduje automatyczne wyłączenie konta.

III. Korzystanie z konta pocztowego

1. Wraz z informacją o założeniu konta pocztowego jego właściciel otrzymuje instrukcję zmiany hasła startowego. Po dokonaniu zmiany, wyłącznym posiadaczem hasła jest właściciel konta, a w razie jego zapomnienia firma home.pl może dokonać jego zresetowania ? w drodze zrealizowania procedury określonej przez home.pl

1? Zmiana hasła do skrzynki jest obligatoryjna. Właściciel jest obowiązany do zachowania w poufności hasła do skrzynki, w szczególności nie może udostępniać tego hasła osobom trzecim, za wyjątkiem osób wykonujących pracę na zlecenie adwokata i pod jego nadzorem.

2. Wyłączną odpowiedzialność za treści umieszczone na koncie pocztowym ponosi jego właściciel.

3. Pytania oraz potrzebę pomocy właściciel konta pocztowego zgłasza bezpośrednio do home.pl (bok@home.pl, infolinia: 0801 44 55 55, tel: 091 432 55 55, faks: 091 432 55 99).

4. Właściciel konta dba we własnym zakresie o okresowe opróżnianie konta ze starej poczty, co zapobiega zapychaniu się skrzynki i odbijaniu wiadomości do nadawców. Czyszczenie starej poczty odbywa się z poziomu panelu administracyjnego, do którego każdy użytkownik loguje się ze strony www.home.pl/setup wpisując nazwę własnego konta oraz hasło.

5. Właściciel konta pocztowego zobowiązany jest do powiadomienia NRA (bazy@nra.pl) o skreśleniu z listy adwokatów, jak również o zaprzestaniu wykonywania zawodu. Jeżeli właścicielem konta jest aplikant adwokacki, obowiązany jest on do powiadomienia NRA o wpisie na listę adwokatów z podaniem numeru wydanej legitymacji adwokackiej, względnie o zaprzestaniu kontynuowania aplikacji lub o skreśleniu z listy aplikantów. Powiadomienia NRA, o których mowa muszą być zrealizowane w dniu skreślenia z listy lub zaprzestania wykonywania zawodu (aplikacji). Powiadomienie o wpisie na listę adwokatów następuje niezwłocznie po odbiorze legitymacji adwokackiej.

6. W razie zagubienia/kradzieży legitymacji adwokackiej (aplikanta adwokackiego), właściciel konta pocztowego przekazuje NRA nowy numer legitymacji niezwłocznie po jej wydaniu w miejsce utraconej.

IV. Zamknięcie konta pocztowego

1. Zamknięcie konta pocztowego następuje w następujących przypadkach:

a) rezygnacji właściciela konta,
b) wyłączenia konta przez home.pl na skutek ustania płatności abonamentowych,
c) skreślenia członka adwokatury z listy adwokatów wykonujących zawód, względnie ? z listy aplikantów adwokackich lub zaprzestania kontynuowania aplikacji, za wyjątkiem sytuacji wstąpienia przez aplikanta do zawodu na skutek zdania egzaminu adwokackiego,
d) losowej przyczyny uniemożliwiającej właścicielowi korzystanie z konta,
e) stwierdzonego udostępnienia konta mailowego do używania przez osobę (-y) inną niż jego właściciel, za wyjątkiem osób wykonujących pracę na zlecenie adwokata i pod jego nadzorem,
f) naruszenia postanowień Regulaminu,
g) jeżeli właściciel konta został uznany za trwale niezdolnego do wykonywania zawodu (art. 4b. ust. 1 pkt 3 pr.adw.),
h) home.pl stwierdzi i dowodowo wykaże, że konto zostało użyte do rozsyłania niezamówionej korespondencji handlowej (spamu).

2. Przed zamknięciem konta, jego właściciel posiada możliwość przekazania zgromadzonych na nim wiadomości na inne konto pocztowe ? za wyjątkiem sytuacji wskazanej w pkt IV.1. b), która oznacza zamknięcie dostępu do konta generowane przez system komputerowy i bez udziału człowieka. Ewentualne odzyskanie/przekazanie poczty zainteresowany może uzgodnić bezpośrednio
z home.pl

V. Postanowienia różne

1. W razie zmiany dostawcy usług hostingowych, obowiązki firmy home.pl przejmuje nowy dostawca tych usług.

2. Administrator obowiązany jest dokonać sprawdzenia założonych dotąd kont pocztowych pod kątem spełniania zasad określonych w Regulaminie, a w razie stwierdzenia odstępstw obowiązany jest do podjęcia właściwych działań przywracających zgodność z Regulaminem.

3. Pierwsze sprawozdanie, o którym mowa w pkt I.4. administrator kont przedłoży NRA na najbliższym posiedzeniu plenarnym.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.