Regulamin odbywania aplikacji adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


Uchwała nr 55/2011
Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 19 listopada 2011 r.W sprawie Regulaminu odbywania aplikacji adwokackiej.


1. Na podstawie art. 58 pkt 12 lit. b ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze Naczelna Rada Adwokacka uchwala ?Regulamin odbywania aplikacji adwokackiej? stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

3. Traci moc Uchwała NRA nr 22/2008 z dnia 14 czerwca 2008 r. w sprawie Regulaminu aplikacji adwokackiej zmieniona uchwałą NRA nr 24/2008 z dnia
4 października 2008 r., uchwałą NRA nr 47/2009 z dnia 4 kwietnia 2009 r., uchwałą NRA nr 55/2009 z dnia 12 września 2009 r. (tekst jednolity Obwieszczenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu aplikacji adwokackiej z dnia 22 września 2009 r., K. Adw Nr 9, poz. 1), z tym zastrzeżeniem, że aplikacja aplikantów, którzy rozpoczęli aplikację w 2009 roku trwa 3 lata i 6 miesięcy i nie stosuje się do nich § 6 ust. 1 zdanie 1 Regulaminu, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.


Zastępca Sekretarza
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Krzysztof Komorowski)
adw. Krzysztof Komorowski


Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.