Uchwała nr 32/2015 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


w sprawie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności
z Konstytucją RP przepisów ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. z 2013 r. poz. 1247 zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1556 i poz. 1778, z 2015 r. poz. 21)
§ 1.
Naczelna Rada Adwokacka postanawia o wystąpieniu, na podstawie art. 188 ust. 1 w związku z art. 191 ust. 1 pkt 4 oraz art. 191 ust. 2 Konstytucji RP, do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o uznanie, że:
1. Art. 6 ust. 1 i art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059, ze zm.), w brzmieniu nadanym przez ustawę nowelizacyjną z dnia 27 września 2013 roku o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 1247), są niezgodne z art. 17 ust. 1 Konstytucji RP w zakresie, w jakim pozbawiają samorząd adwokacki wpływu na sprawowanie pieczy nad należytym występowaniem w charakterze obrońcy, a więc nad wykonywaniem zawodu adwokata, przez radcę prawnego.
2. Art. 8 ust. 6 ustawy o radcach prawnych w brzmieniu nadanym przez ustawę nowelizacyjną wymienioną w punkcie 1 jest niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP przez to, że zezwala na łączenie z pozostawaniem w stosunku pracy wykonywania zawodu przez radców prawnych w innych sprawach aniżeli występowanie w charakterze obrońcy w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe.
3. Art. 6 ust. 1 i art. 8 ust. 6 ustawy o radcach prawnych oraz art. 82 Kodeksu postępowania karnego w brzmieniu nadanym przez ustawę nowelizacyjną wymienioną w punkcie 1, są niezgodne z art. 42 ust. 2 Konstytucji RP przez to, że dopuszczają występowanie przez radcę prawnego w charakterze obrońcy.
NACZELNA RADA ADWOKACKA
ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa
tel. +48 22 505 25 00, + 48 22 505 25 01, fax +48 22 505 25 08
mail: nra@nra.pl www.adwokatura.pl
2
§ 2.
Naczelna Rada Adwokacka:
1) zobowiązuje Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej do złożenia do Trybunału Konstytucyjnego wniosku, o którym mowa w § 1 oraz dopełnienia wszelkich czynności związanych z postepowaniem przed Trybunałem Konstytucyjnym wywołanym złożeniem tego wniosku;
2) upoważnia Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej do udzielenia pełnomocnictwa procesowego do reprezentowania Naczelnej Rady Adwokackiej przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz innymi organami Państwa: 1) Adw. Prof. Piotr Kruszyński 2) adw. Roman Kusz 3) adw. Michał Synoradzki

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.