Uchwała nr 33/2015 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


Na podstawie art. 58 pkt. 5 ustawy Prawo o adwokaturze (tekst jednolity Dz.U.2014.635, zm. Dz.U.2014.993, Dz.U. 2014 1778) oraz pkt. 6 i 7 uchwały nr 19/2014 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 22 listopada 2014 r., Naczelna Rada Adwokacka ustala zasady przyznawania diet dla członków sądów dyscyplinarnych oraz rzeczników dyscyplinarnych i ich zastępców za wykonywanie czynności w postępowaniu dyscyplinarnym, w sposób następujący:
§1.
1. Naczelna Rada Adwokacka ustala wysokość diet za wykonywanie czynności w postępowaniu dyscyplinarnym przez Prezesa Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury, członków Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury, Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Naczelnej Rady Adwokackiej oraz protokolanta, biorąc pod uwagę ilość obowiązków i nakład pracy potrzebny do należytego wykonywania obowiązków samorządowych oraz możliwości finansowe Naczelnej Rady Adwokackiej, poprzez ustalenie odpowiedniego mnożnika jednolitej stawki bazowej.
2. Okręgowa Rada Adwokacka może podjąć uchwałę, w której określi wysokość diet za czynności w postępowaniu dyscyplinarnym przez prezesa sądu dyscyplinarnego izby adwokackiej, członków sądu dyscyplinarnego, rzecznika dyscyplinarnego rady adwokackiej oraz jego zastępców, według zasad określonych w pkt 1.
3. Okręgowa rada adwokacka może podjąć uchwałę, w której określi wysokość diet za sprawowanie funkcji protokolantów sądów dyscyplinarnych oraz protokolantów rzeczników
NACZELNA RADA ADWOKACKA
ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa
tel. +48 22 505 25 00, + 48 22 505 25 01, fax +48 22 505 25 08
mail: nra@nra.pl www.adwokatura.pl
2
dyscyplinarnych, kierując się przesłankami, o których mowa w pkt 2.
§ 2.
1. Diety Prezesa i członków Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury oraz Rzecznika Dyscyplinarnego NRA i jego Zastępców z tytułu czynności podejmowanych w postępowaniu dyscyplinarnym przyznaje Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej na wniosek Prezesa Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury lub Rzecznika Dyscyplinarnego Naczelnej Rady Adwokackiej.
2. Diety prezesa i członków sądów dyscyplinarnych izb adwokackich oraz rzeczników dyscyplinarnych rad adwokackich i ich zastępców z tytułu czynności podejmowanych w postępowaniu dyscyplinarnym przyznaje okręgowa rada adwokacka na wniosek prezesa sądu dyscyplinarnego lub rzecznika dyscyplinarnego.
3. Wysokość przyznanej diety zależna jest od ilości czynności przeprowadzonych w sprawie, koniecznego nakładu pracy, zawiłości sprawy oraz ilości spraw na sesji.
§ 3.
Ustala się jednolitą stawkę bazową w wysokości 200

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.